> aprile « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archivio di aprile 2013

Pagina 2 di 7

S’istória de Stefania, una laurea in buxaca chi dd’at imparau a no fai progetus po tu tempus benidori


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 20 de su mesi de arbili – Laureada in Architetura de is Fràbicus, Stefania classi 1987, at istudiau cun s’ispériu de podi tenni unu tempus benidori comenti si depit. E po lompi a s’obietivu chi si furiat posta, sa picioca de Ceraxus at dépiu renuntziai a istadis a su mari, a is domínigus in su parcu e prus de una bia a bessiri su sàbudu a merì. Totu custu po si pigai su títulu in tempus. Sa diri de sa laurea, si narat: “isperau de essi lómpia, e, in su mantessi mamentu pentzau puru chi cussa fessat sa tucada po cumentzai una vida noa, ma fintzas a oi no est stétiu aici”, “poita – si pretzisat – sa laurea m’at betiu, chentza duda peruna, su disimpreu” e arrexonendi – sighit – “Si mi fessi frimada scéti a su diproma, oi ia a tenni de seguru ses annus de paga, prus esperiéntzia e prus possibilidadis de traballu”. Imoi Stefania, imbecis, s’agatat cun d-una laurea in su cadàsciu e no fait àteru ca pentzai a is sacrificius fatus de issa etotu e de sa família sua e alleghendi s’acrarat: “si mi ia a dépi circai unu traballu difarenti a petus de su chi apu istudiau iat a essi una sderrota mala”. Su chi abarrat oi a s’architetu de Ceraxus est sa dilusioni manna de ai fuliau annus, fatiga e dinai po unu tempus benidori chi no ddoi est. Chistionendi de Sardigna po Stefania is arragus chi ferrint a is laureaus sardus funt acapiaus a s’auséntzia de cumpetzioni cun is àterus istadus, poita – afirmat “po unu motivu o po un’àteru unu laureau italianu tenit unu bagàgliu culturali prus bàsciu a petus de unu laureau ésteru, e fatuvafatu s’agataus a tenni puru un’edadi prus manna poita in meda istadus si fait cuatru annus de litzeo e cuatru de universidadi. Continua a leggere ‘S’istória de Stefania, una laurea in buxaca chi dd’at imparau a no fai progetus po tu tempus benidori’

Anticolonialismo, a maggio a Ghilarza il congresso fondativo di Sis-Ma

(IlMinuto) – Cagliari, 19 aprile – Il congresso di fondazione di Sis-Ma, Sinistra indipendentista sarda- Movimento anticapitalista, si terrà il 12 maggio a Ghilarza. La notizia è stata diffusa qualche giorno fa a Cagliari, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo soggetto anticolonialista e antiliberista, ospitata nella sede dell’associazione Don Chisciotte. Sis-Ma – è stato spiegato da Gianluigi Deiana, Salvatore Drago e Antonello Tiddia – nasce dalla convergenza di una serie di storie individuali e collettive che hanno attraversato i movimenti di lotta popolare e di resistenza anticoloniale nell’Isola. In particolare, l’organizzazione politica Sinistra Critica Sarda, dopo aver sciolto nel 2012 la sua appartenenza all’omonima organizzazione italiana, si propone come associazione fondativa della nuova organizzazione politica: un soggetto dal profilo nettamente anticapitalista e indipendentista. Continua a leggere ‘Anticolonialismo, a maggio a Ghilarza il congresso fondativo di Sis-Ma’

S’istória de Lisandra. Un’istitutora chi bisat una concetzioni noa de sa pedagogia aintru de una sotziedadi noa

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 18 de su mesi de arbili – Laureada in Sciéntzias de sa Pesadia e fata àbili a fai s’istitutori professionali o siat sa pedagogista, Lisandra classi 1978, at pigau su títulu seti annus fait, e de intzaras su caminu de annestru suu est crésciu traballendi in su campu, cun sa pràtiga. Sa picioca de Rumana at tentu sa sorti bona, comenti si contat issa etotu, de essi stétia pigada, calencunu mesi infatu de sa laurea, a traballai in d-un’istrutura po giòvanus chi tenint istrobus sotzialis. “De cussu mamentu – si narat – no apu mai sentzau de fai su traballu miu, in realidadis diversas e in diversas istruturas, cun incàrrigus sèmpiri difarentis”. Comenti a totus, agoa de sa laurea, Lisandra teniat s’aficu de podi agatai un’impreu chi iat ai bistiu beni is abisóngius siat de unu parri de calidadi, est nai cun d-una possibilidadi de acrescimentu professionali, traballendu cun oràrius e tempus sustenìbilis, siat de unu parri de cantidadi, cun d-una paga afiantzada dógnia mesi, chi d’essat permítiu de bivi cun assusegu fadendi su traballu chi amat infinitamenti, e chi at iscerau incarrerendi su caminu de istúdiu fatu. Su títulu pigau, at donau a sa pedagogista, is fundamentas po su traballu chi isbodiat fintzas a imoi, e tocat a ddu nai, unu traballu chi no est acrarau beni ni de is istitutzionis chi donant s’impreu a is chi funt amaistraus in matéria comenti a issa, e nimancu in su campu interdisciplinari innoia s’agatat a traballai custa genti. “Iat dépi essi – si pretzisat – unu traballu funtzionali a is abisóngius de is disvantagiaus, un’impreu po ammellorai in manera generali sa situatzioni insoru e de sa sotziedadi totu chi intriciat relatzionis cun custa fita de su mundu suu”. “Ma a dolu mannu – sighit – po mori de sa mincioneria de is istitutzionis, po su prus bófia, e po su cunfrontu iscassu cun is diversus operadoris e is diversus campus de cumpeténtzia, su traballu nostru e po cussu sa laurea nostra est truncada in is particularidadis beras chi tenit, de unu parri teóricu, ma prusatotu pràtigu”. Custu comenti s’acrarat Lisandra, “no permitit una lezida generali e no permitit nimacu un’isvilupu de istúdius ispecificus de is abisóngius de is territórius nostrus e de sa sotziedadi nostra, custringendusì a fai de su traballu sotziali su contenimentu de is acontéssias grais e a arriscu, ma de seguru no est determinanti innoia s’iat a podi fai calencunacosa puru, unu traballu chi no est nimancu de isvilupu aundi iat a essi netzessàriu”. Est cun tristura chi s’istitutora, sighendi a allegai cun nos, s’at nau ca dd’est stétiu donau unu bagàgliu de conoscéntzias chi, chentza de dinai, no podit aprofundai, ni in sa teoria, ni isvilupai in sa pràtiga, bia puru sa pagu frimesa de is cuntratus e s’incostàntzia de is progetus chi funt sèmpiri acapiaus a is finantziamentus públicus chi in matéria funt de pagu contu diaderus. Arrexonendi de is arragus chi ferrint a is laureaus sardus sa picioca si narat: “A dolu mannu oi sa situatzioni est posta mali meda po dógnia traballadori de Sardigna, e i laureaus funt una perra de custa categoria comenti traballu amaistrau. Ma in d-unu mamentu innoia si ndi funt liendi totus is serbítzius e chi tenit comenti cusseguéntzia sa de ndi liai a is istruturas chi ddus poderant in vida, is postus de traballu fasius funt sèmpiri de mancu”. E aici po Lisandra su caminu conotu de s’imparu annestrau no funtzionat prus. Chistiona chistiona ndi bessit a pillu ca po sa pedagogista de Rumana, sa precariedadi chi biveus si movit totu a unu passu cun d-una cumpeténtzia manna meda, e pagada de prus a is diversus entis chi faint afàrius asuba de s’imparamentu, chi no podit essi impitau e chi comenti cusseguéntzia tenit sa de fai ingedrai iscoramentu a chini in is annus at circau de si fai profetosu po su mercau”. Continua a leggere ‘S’istória de Lisandra. Un’istitutora chi bisat una concetzioni noa de sa pedagogia aintru de una sotziedadi noa’

S’istória de Sergio una laurea e unu postu de funtzionàriu po su chi at istudiau


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 16 de su mesi de arbili – Agoa de su diproma pigau in s’Istitutu Marconi, Sergio ndi bessit piritu eletrónicu cun cumpeténtzia in telecomunicatzionis. A pustis sighit su caminu de istúdiu suu e s’iscririt in sa Facultadi de Inzegneria Ambientali de Casteddu. Pigau su títulu su piciocu de Pirri scidiat giai ca s’agatàt in d-una situatzioni de precariedadi chi ferrit a totu s’inzénneru suu, un’acontessia chi si cracat afirmat – “giai de is annus ’90, e chi at cumentzau a opugnai s’atzivimentu po s’insertamentu in su mundu de su traballu po is laureas ténnicas puru”. Custa cuscéntzia at salavau a s’inzegneri e dd’at permítiu de no isperai prus de tantu asuba de tempus benidori suu. “Dógnia arraia in s’imparamentu universitàriu e post universitàriu ddu apu bívia comenti una cosa chi de una perra mi at apagnau e de s’àtera comenti unu matoneddu po fabricai calencuna cosa chi depiat essi bella frima po su tempus benidori miu”. Sa laurea at agiudau a Sergio a si fai a sola is istrumentus po isboddiai su traballu suu. “Hoindì est de importu mannu su de impitai is istrumentus chi s’at donau s’istúdiu, poita no si podit pentzai prus ca si potzat istudiai po fai unu traballu chi at a abarrai su mantessi po totu sa vida”. Est custa s’impillida chi at moviu a su s’inzegneri pirresu in is primus annus a pustis de sa laurea. Atressu de un’iscola de annestru post universitària asuba de sa bunífica de is giassus impestaus – si contat – “seu arrennésciu a pagu a pagu a m’insertai in is tzircúitus de s’inzegneria ambientali”. In su 2006 su piciocu de su 1976, at pigau parti a unu cuncursu de sa Regioni Autónoma de Sardigna chi, intre is diversas friguras, pediat po sa primu bia inzegneris ambientalis. “Apu istudiau meda, – si pretzisat – renuntziendi e mollendi traballus chi mi permitiant de mi pesai, e a s’acabu apu bintu su cuncursu”. De su 2009 Sergio est funtzionàriu regionali. “I est innoi chi sa laurea m’at betiu, – si narat – cun s’agiudu de sa boluntadi manna chi apu tentu, sa bona sorti e prusatotu cun s’apógiu costanti de Elisabetta, sa cumpangia mia”. Continua a leggere ‘S’istória de Sergio una laurea e unu postu de funtzionàriu po su chi at istudiau’

S’istória de Teresa, una filla de ànima de Sardigna chi bisat s’amaistramentu


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 13 de su mesi de arbili – Filla de ànima de Sardigna, Teresa, napulitana, laureada in Psicologia in sa Sapienza de Roma cun d-unu caminu in Psicologia Crínica e de Comunidadi, fueddendi cun nos si narat: “Sa punna mia candu apu inghitzau su cursu de istúdiu furiat sa de fai unu caminu aintru de sa politzia fintzas a lompi a fai sa Criminologa”, ma a dolu mannu, cun tristura, sa picioca si ndi acatat ca su percursu de fai est longu meda, caru e cun pagus possibilidadis de traballu, poita – s’acrarat – “is postus po is criminologus funt pagu meda, e is chi ddoi funt po su prus no benint donaus a chini est meritosu”. Est po custu, difatis, ca Teresa at iscerau Psicologia Crínica. E tocat a nai puru ca s’annestru post lauream dd’at agiudada a cumprendi ca custu traballu ddi at essi praxu diaderus. Unu caminu longu su chi at fatu sa psicòloga de Uda. Agoa de cincu annus de istúdiu est lómpia sa laurea, e a pustis s’esamu de istadu, s’iscritzioni in su registru de is psicòlogus e galu po podi fai su psicoterapeuta de privau iat a tocai a fai un’iscola de annestru de àterus cincu annus, a dolu mannu paghendi. “Seus fueddendi – si pretzisat – de una tzirfa de 400 eurus a su mesi su prus pagu po cincu annus”. Teresa po malasorti no at tentu su dinai po portai a cumprimentu su bisu de s’amaistrai e s’est dépia adatai a su chi passat su “cumbentu”, est a nai una laurea chentza de amaistramentu. Su títulu pigau at portau a sa filla de ànima de Sardigna, a imbiai curruculum po podi traballai comenti istitutora. E atuendi isclamat “poita chentza de traballai no podeus abarrai!”. S’est incarrerau in custa manera su traballu suu, “chi – si marcat – ismenguat unu pagu sa frigura de su psicòlogu, ma chi imbratzat un’istilu prus afatenti a su chi seu”. “Sa laurea duncas – sighit – m’at portau a essi una psicòloga, ma m’at lassau chentza de s’amaistramentu biu s’auséntzia de su dinai” e chistiona chistiona cun Teresa ndi essit a pillu ca s’amaistramentu est cosa scéti po chini est benistanti. Arrexonendi de Sardigna po sa filla de ànima de custa terra, is problemas chi ferrint a is laureaus sardus funt is mantessi de totus is chi pigant su títulu, cun d-un’agravamentu in prus, ca in Sardigna su fenómenu est prus cracau. Continua a leggere ‘S’istória de Teresa, una filla de ànima de Sardigna chi bisat s’amaistramentu’