> 05 « aprile « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archivio del giorno 5/04/2014

Màriu e is duos biàgios de istùdiu in Irlanda: unu logu chi non bolet pèrdidu

(IlMinuto) – Casteddu, 5 de abrile – Màriu oe at 30 annos, ma cando aiat dae is 15 a is 17 annos at leadu parte a duos biàgios cuncordados dae sa chi tando fiat s’Inpdap. Ambos duos, a Dublinu e a Cork, ant àpidu comente destinatzione s’Irlanda. Amus pregontadu a Màriu ite dd’est abarradu de cussas esperièntzias. Issu nos at rispostu chi “Pensare a cussos biàgios, immoe, a pustis de paritzos annos est bellu meda. Cussa est istada un’esperièntzia ispantosa, un’esperièntzia forte. Apo connòschidu gente de cabale de a beru, apo bidu logos de incantu. E mescamente mi so intesu autònomu e forte”. E sighit: “So cuntentu de bi èssere istadu, ca fiat totu bene organizadu”. Màriu narat chi is biàgios de istùdiu in Irlanda sunt de seguru un’esperièntzia chi diat cussigiare a is prus giòvanos. Unu giudìtziu chi non pertocat petzi sa bellesa de is logos: “Deo etotu torrende a coa dia torrare a partire in cussos biàgios de ispàssiu e de istùdiu, fintzas ca m’ant fatu meda prus ricu siat a livellu umanu chi in sa connoschèntzia de sa limba: in su tempus chi fiamus inie nos depìamus espressare pro fortza in inglesu e sa connoschèntzia mea est megiorada meda, siat pro faeddare chi pro iscrìere. Su mangianu faghìamus semper letzione de inglesu”. “In prus -sighit- est un’esperièntzia chi t’abbarrat in intro pro semper”, un’esperièntzia chi bolet bìvida.

Continua a leggere ‘Màriu e is duos biàgios de istùdiu in Irlanda: unu logu chi non bolet pèrdidu’