> 19 « giugno « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archivio del giorno 19/06/2014

In sas Baleares, s’ispàssiu de sa bida noturna

(IlMinuto) – Casteddu, su 19 de làmpadas – As bisòngiu de ti pasare dae totu e dae totus? Ses chirchende s’ispàssiu? Tando non podes non leare in cunsideru una vacàntzia in Palma de Maiorca, una de sas ìsulas Baleares, capitale e reina de s’ispàssiu a de note in pare a s’ìsula sorre Ibiza.

Unu paradisu de connòschere, unu biàgiu ispantosu. Difatis, Palma de Maiorca paret su logu giustu, pròpiu si ses progetende una vacàntzia pro custu istiu dedicada a su mare e a s’allegria prus manna, custu est de seguru su sèberu giustu pro tene.

Sos logos prus de importu de sa bida noturna de s’ìsula sunt sa tzitade de Palma e Magaluf, chi mancari siant duas tzitades a curtzu meda, sunt duas realidades a s’imbesse s’una dae s’àtera. Continua a leggere ‘In sas Baleares, s’ispàssiu de sa bida noturna’