> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archivio dell'argomento ''

In Tempus de crisi: una situatzioni de istrobu grai po is laureaus sardus

(In Tempus de crisi) – Casteddu 2 de su mesi de argiòlas – Seus lòmpius a s’ùrtimu atòbiu cun “In Tempus de crisi”, sa fentana in sardu chi de su 9 de su mesi de martzu de su 2013 at acumpangiau a is ligidoris de “IlMinuto notizie Mediterranee”. Su pregetu est stétiu sighiu cun grandu interessu de is “amigus” de su giornali. Su tema, chi ferrit a sa sotziedadi de oindì, at fueddau de su traballu de is laureaus sardus in tempus de crisi. 48 atopus de s’azenda ant contau aici 48 istòrias de vida de laureaus in diversus compartus: leis, isciéntzias polìticas, lìteras, filosofia, ecunumia, benis culturalis, inginneria, architetura, isciéntzias naturalis, matérias sanitàrias, psicologia, isciéntzias de annestru e conservatòriu. Is intervistas funt stétias cumpartzias in cuàturu provìntzias istòricas de Casteddu, Aristanis, Nùgoro e Tàtari, pighendi in cunsidériu classis de edadi difarentis: de is prus giovuneddus, de su 1987, fintzas a is prus mannus, classi 1971 e 1970. S’idea de intervistai puru a is laureaus chi funt nàscius in is primus annus de su 1970 s’est fata netzesària poita, mandendi ainnantis su progetu, nd’est bessiu a pillu unu discumbéniu grai, chi, in su mundu de su traballu, ferrit a is laureaus sardus chi s’acostant a is 40 annus, fatuvatu personis chi agoa de s’essi pigau su tìtulu ant sighiu is istùdius insoru cun datoraus, master e cursus de amaistramentu, e chi cun d-unu bagàllu culturali mannu no arrennescint a agatai traballu. Intre is intervistaus agataus chini a 39 annus d’edadi cunfessat de tenni scéti tres mesis de contributus pagaus, chini est circadori precàriu e po bivi andat a allichidiri a oras, chini bisat ca is cosas mudint e sighit a istudiai e a curru avatu a is bisus suus, ma po campai fait is istagionis. Continua a leggere ‘In Tempus de crisi: una situatzioni de istrobu grai po is laureaus sardus’

S’istòria de Giusepu unu piciocu disterrau chi tenit unu bisu scéti: torrai in sa terra sua


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 29 de su mesi de làmpadas - Giusepu classi 1973, casteddaiu e disterrau in terra allena. Dipromau, pigat su determinu de sighiri is bisus suus, mancai custu at bòfiu nai a si nci andai de sa Sardigna. Su piciocu de Casteddu movit aici in Bologna, innoia incumentzat unu caminu de istùdiu in su Dams, laurendusì in su 2004. “Agoa de su diproma – si contat – no apu tentu dudas, e mi sei iscritu luegu in s’Universidadi”. “Traballau – sighit – comenti camareri. In s’ierru in su fin’e cida, e agoa, comenti cumentzàt s’istagioni, moviu a mi fai totu un’istadi de traballu”. Su chi bessit a pillu fuenddendi cun Giusepu est un’amori mannu po su tzìnema, una passioni chi ddu at ghiau, a s’iscriri in su Dams, mancai – s’acrarat – “ddu apu fau cun dabori, poita no est po nudda simpli a lassai sa terra tua. Ma no teniu medas isceras”. “Su chi no boliu furiat a mi tramudai in d-unu de is medas disterraus sardus chi a s’acabada abarrant arrescius in sa retza de issus etotu, est a nai sa no arrennesci a torrai in Sardigna. E a dolu mannu, imbecis mi seu mudau in custu, parrit unu frastimu! Fortzis est su sufrimentu chi depu marturiai po mi nci essi andau. No ddu sciu, no mi ddu pedu nimancu prus!”. Allega allega su piciocu si narat de ai passau is annus de s’universidadi intre lìburus e traballu, poita, isclamat: “mi depiu pesai puru, ca su dinai furiat pagu meda e a istùdiai est una carestia mala”. Continua a leggere ‘S’istòria de Giusepu unu piciocu disterrau chi tenit unu bisu scéti: torrai in sa terra sua’

S’istòria de Alberto, unu piciocu chi tenit tres progetus mannus po su tempus benidori suu


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 27 de su mesi de làmpadas – Alberto, classi 1987, fueddendi cun nos si contat de ai iscerau su caminu universitàriu suu mòviu de de sa “passioni” po su campu contàbili aministrativu aziendali. Un’amori chi in su tempus s’est tramudau “in d-un’interessu prus forti po un’àteru campu, est a nai su gestionali e mangeriali”. Est aici chi su piciocu de Muristei s’est iscritu in sa facoltadi de Econumia de s’Universidadi de is Istùdius de Casteddu. Mancai is diversus impeditzus, cun sacrifitzius mannus e cun d-unu rìtimu unu pagu dasianu, po mori ca fatuvatu at frimau su caminu de istùdius po traballai, su piciocu pigat su tìtulu de Datori in Econumia pagus mesis fait. “Chistionendi de is punnas mias sa diri infatu de sa laurea – si marcat – mi at a benni de arraspundi cun d-un’essida: ‘Teniu un’iaxi de punnas fintzas a sa diri de sa laurea, sa diri infatu est stétia orrorosa’. Po su berus custa essida – pretzisat – tenit una beridadi manna, poita apu sémpiri bisau de tenni, pigau su tìtulu, unu ruolu de manager in d-una PMI, tambeni mellus si in d-un’azienda manna. Imbecis, de laureau, bogada sa faci in su mundu de su traballu, su cuadru est stètiu pagu bellu meda. Ma de siguru no mi fatzu truncai de is apretus, difatis apu pigau, in dògnia modu, unu caminu chi tenit comenti iscopu su de pratigai sa lìbera professioni de Connoscidori de su Traballu, puru si de custus tempus no creu de mi podi permiti, aici comenti su prus de is fedalis mius, de no pigai in cunsidériu àteras bagas, puru in campus difarentis de su de is istùdius mius”. A dògnia modu Alberto afirmat ca sa laurea dd’at betiu a unu cumpredòniu prus mannu de is abiléntzias e de sa fortza de boluntadi sua, ma puru a un’obertura prus manna abia de unu mundu nou, abia de intzìdius e de obietivus nous. Continua a leggere ‘S’istòria de Alberto, unu piciocu chi tenit tres progetus mannus po su tempus benidori suu’

S’istòria de Luigi, unu piciocu chi còjat is progetus de traballu cun sa gherra polìtica

(In Tempus in crisi) – 25 de su mesi de làmpadas – Luigi, classi 1987, si contat ca de su 2006 a su 2009 at frecuentau su cursu de Econumia aziendali de s’Universidadi de Istùdius de Tàtari po s’orizontai agoa abia de unu campu prus acanta a is abilesas suas: “Mi seu laureau aici in Modena in su cursu de laurea magistrali in Econumia e Polìticas Pùblicas, curriculum Avaloramentu, – si narat -. E s’intentzioni mia furiat sa de fai diaderus econumia, poita podeu nai totu su chi boleus, sa bécia facultadi de ‘Econumia e Cumértziu’ no istudiat sa matéria in sensu strintu, ma fait contabilidadi”. Su piciocu de Tèmpiu s’acrarat ca in Sardigna no ddoi at unu cursu comenti custu, duncas, fatu su bagàgliu, Luigi movit in continenti cun s’iscopu de torrai in sa terra sua po apricai cantu imparau cun sa laurea: “Est po custu – si marcat – ca apu fatu una tesi asuba de una nota polìtica de sa RAS po su finantziamentu a s’istrutzioni universitària: su Master and Back”. Luigi arrexonedi cun nos afirmat ca su caminu de istùdius iscerau dd’at obertu unu mundu nou e interessanti meda, “m’at donau istrumentus nous po analizai sa realidadi chi mi ingiriat, perou in Sardigna, comenti in Itàlia, s’avaloramentu de is polìticas pùblicas no est unu terrenu saliosu meda de unu parri de su traballu, poita fatuvatu is avaloramentus asuba de is programas pùblicus no esistint e si ponit su marcu de ‘avaloramentu’ unu pagheddu asuba de totu”. A sa pregunta cali siant i problemas prus grais chi ferrint a is laureaus sardus su piciocu de Tèmpiu si narat: “Po cantu pertocat is arragus de unu laureau sardu médiu sa situatzioni est incolliosa, puru si is diversus apretus funt totus acapiaus apari. Continua a leggere ‘S’istòria de Luigi, unu piciocu chi còjat is progetus de traballu cun sa gherra polìtica’

S’istòria de Marco. Unu piciocu chi tenit su bisu de traballai in su campu de s’informàtica giurìdica


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 22 de su mesi de làmpadas – Marco, classi 1981, a pustis de sa maturidadi issentifica si iscririt in sa facoltadi de Leis de s’Universidadi de is Istùdius de Casteddu, innoia, si contat, pigat sa laurea agoa de ai fatu unu caminu de istudianti meda trumentau. Su piciocu de Carbònia, difatis, si narat de essi stétiu vitima, in su 2012, de s’acuntéssia de su decadimentu de is istùdius chi at tentu comenti a protagonistas is istudiantis de s’ordinamentu béciu de s’ateneu casteddaiu. Mancai totu, Marco arrennescit a si pigai su tìtulu, chi dd’at fatu sunfriri meda, in su mesi de paschixèdda de s’annu passau. E allega allega de is punnas suas si pretzisat ca giai de primu de tenni su tìtulu connosciat is arrugas chi s’ant essi obertas: sa de sa pràtiga forensi e sa de is cuncursus in sa pùblica aministratzioni”, aundi, – si marcat – “apu giai fatu un’esperientziedda”. Sa laurea, s’acrarat su piciocu de Carbònia, m’at betiu a un’inghitzu nou. A su mamentu, difatis, fatzu sa pràtiga in d-un’istùdiu legali de sa tzitadi mia. A dolu mannu, perou, su tìtulu, tocat a ddu nai, m’at lassau puru afatallus mannus, intre is calis sa cultura scéti teòrica e càrriga de fresas mannas puru in matérias de importu”. A sa pregunta cali siant is arragus de is laureuas sardus, Marco s’arraspundit: “Sa crisi econòmica in Sardigna no ferrit scéti a is laureaus, ma a totus is sardus. Is problemas chi depint essi acaraus de calisisiat àteru laureau italianu innoi si faint intendi de prus po mori ca biveus in d-un’ìsula e po mori puru ca seus pagu genti. Continua a leggere ‘S’istòria de Marco. Unu piciocu chi tenit su bisu de traballai in su campu de s’informàtica giurìdica’