> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

S’assòtziu Tramas de libertade organizat su II Prèmiu Ànghelu Caria

22 freàrgiu 2020 – Sunt abertas sas iscritziones a sa secunda editzione de sa gara de poesia sarda a boghe arta de su Prèmiu Ànghelu Caria. “S’eventu – ponet in evidèntzia una nota in sa pàgina facebook de su prèmiu – est un’atu de amore pro sa poesia, pro sa limba sarda e pro sa terra nostra”.

S’adòbiu est organizadu dae s’assòtziu Tramas de libertade pro ammentare – si leghet in una nota – a “su patriota sardu chi nos at lassatu su 24 de freàrgiu de su 1996”. Continua a leggere ‘S’assòtziu Tramas de libertade organizat su II Prèmiu Ànghelu Caria’

U’ Tabarka: sos binos chi faeddant de Carluforti

* Dae sa terra a sa butìllia * S’azienda “Tanca Gioia Carloforte Srl Società Agricola” est nàschida dae un’idea fìgia de una note in barca a vela. Dae custa gita in mare sos sòtzios de s’azienda sunt passados dae su bisu a su traballu pro pònnere in òpera su progetu issoro.

Comente narat su nùmene, custa realidade de primore s’agatat in Carluforti. Su territòriu de su comunu incluit totu s’Ìsula de Santu Pedru: est inoghe chi naschent sos binos ispantosos U’ Tabarka.

Costeras bicheddadas e nuscos de vegetatzione mediterrànea faghent de custu paesàgiu unu logu ùnicu pro produire binos chi ant una personalidade chi si distinghet bene e chi non si podet confùndere.

Prenda de s’ìsula, sa cantina est istada fundada gràtzias a su coràgiu de duos amigos chi ant detzisu de produire binos avalorende sas ratzas de bides traditzionales de su territòriu, est a nàrrere: Vermentinu,  Cannonau, Carignanu e Muristellu, Muscadellu de Sardigna e Nascu Nuscosu.

Su nùmene isseberadu pro sas etichetas, U’ Tabarka, est unu donu a s’istòria de sa terra issoro. Su tèrmine derivat, difatis, de una localidade tunisina famada meda comente colonia de piscadores genovesos, chi dae su 1738 sunt istados obligados a si nch’andare a s’Ìsula de Santu Pedru. Gosi est nàschida Carluforti. Continua a leggere ‘U’ Tabarka: sos binos chi faeddant de Carluforti’

Su centrumanca casteddaju donat sa solidariedadi sua a sa consigera Fois

Francesca Mulas Fiori, Giulia Andreozzi, Marco Benucci, Marzia Cilloccu, Andrea Dettori, Matteo Lecis Cocco-Ortu, Matteo Massa, Rita Polo e Camilla Soru donant sa solidariedadi insoru a Enrica Fois.

De innoi in antis su documentu de su centrumanca casteddaju

Sa limba no est petzi una parte funguda de s’identidade de unu pòpulu, est s’infrastrutura immateriale prus de balia e serbit a formare sa cussèntzia de apartenèntzia a una comunidade”. Cun custos e àteros arresonos sa consigera indipendentista Enrica Fois at propostu sa “Motzioni po sa promotzioni de su bilinguismu e s’impreu de su sardu in su comunu in sa Municipalidadi de Pirri“, aprovada dae sos grupos de su centrumanca e dae sos Riformatori martis dae su consìgiu de sa Municipalidade. Sa dibata dae s’àula peroe nch’est colada in sos social, ue sa proposta l’ant cuntrestada e disfamiada mescamente a pitzu de sa norma Limba sarda comuna. Normale, cussu de sa limba est unu tema chi apassionat cun una dibata atzuda. Continua a leggere ‘Su centrumanca casteddaju donat sa solidariedadi sua a sa consigera Fois’

Cantina Sannas: sa prenda de Mamujada chi cun sos binos contat paristòrias

* Dae sa terra a sa butìllia * Arribadu dae pagu in su mundu de sos bingiateris, Piero Graziano Sanna est un’imprendidore chi posca de àteras esperièntzias, in su 2016 at leadu sa detzisione de comporare bìngias giòvanas e betzas, chi ant un’edade variàbile dae sete annos a chentu annos. Gasi est incumentzadu unu caminu professionale nou, giutu a in antis cun apentu: un’impignu belle religiosu pro sa bìngia e sa cantina. Un’apentu chi forsis bi ponent petzi sos noitzolos.

Sa Cantina Sannas s’agatat in Mamujada e est nàschida cun sa punna de chircare semper s’eficatzidade espressiva de sos binos, chirchende de intervènnere pagu o nudda in bìngia e in cantina.

Sas bèvidas produidas, difatis, sunt figias de incubonaduras longas meda (40 dies), de peruna iscolomadura e de niuna annanta de anidride tzulfarosa. Su resurtadu sunt binos lughentes e significativos, binos bonos chi ant una personalidade bella detzisa. Continua a leggere ‘Cantina Sannas: sa prenda de Mamujada chi cun sos binos contat paristòrias’

Tàtari: imparai a fai fotografias cun su cursu “Intrecciare Culture”

10  fiàrgiu 2020 – Est cumentzau ariseru 19 de su mesi de fiàrgiu, su cursu tataresu po imparai a fai fotografias chi tenit comenti tìtulu “Intrecciare Culture”.
A aprontai is letzionis est  “A Mano Libera”, sa butega fotogràfica pensada po chini bivit in su bixinau de Santu Dunatu.

Su primu atòbiu s’est sboddiau in su “Piccolo Cinema di San Donato”, in carrera Funtana 3. Po is àteras letzionis, noi in totu, no est netzessàriu a tenni una màchina fotografica de propriedadi po podi fai fotografias. Continua a leggere ‘Tàtari: imparai a fai fotografias cun su cursu “Intrecciare Culture”’