> 27 « mes’e argiolas « 2009 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 27/07/2009

Apuntamentus de cras 28 de su mes”e argiolas

(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e argiolas –

Biddanòa, Ceas Monte Minerva, “Lanterne nel bosco”: po si sciri orientai e po scoberriri su territoriu

Casteddu, 18.00, riunioni de su Consillu comunali

Crabònia, 19.00, parcu Villa Sulcis, “La gabbianella fortunata”: atobiu cun Giuliana Sgrena

Cuartuciu, 19.00, Casa Angioni, “Balletto di Sardegna”

Palau, 22.15, prazza Popoli d’Europa, I giullari di corte in: “Cartoon show”

Pd: in Sardigna precipitant is iscrizionis, Partidu smesau a cunfrontu de su 2007

(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e argiolas – Nonostanti is prossimas primarias chi depint eligiri su segretariu nazionali parrit ca is iscrizionis a su Pd sadru no biant melloria e sighit a precipitai. Segundu is datus de sa “Commissione regionale dei Garanti” is iscritus a su 25 de su mes”e argiolas funti stetius 26.279, circa su 44 po centu de mancu in confrontu de cussus de is Ds e de sa Margherita de su 2007.

Incendius: Cgil, "Nesciuna fatalidadi est unu disignu criminali"

(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e argiolas – “Est evidenti ca candu su fenòmenu tenit misuras comenti cussas registradas in custas diris, no podeus nai ca seus a facc”e una fatalidadi o una casualidadi. Esistit seguramenti unu disignu criminali aprontau po colpiri unu patrimoniu ambientali de bellesa meda manna e no andat trascurau ca is incendiarius ponint fogu cun s’isperu de pòniri in motu interessus de lucru de varia natura”. Est cantu narat su segratariu de sa Flai-Cgil a pustis de is incendius chi in is diris passadas ant causau duus mortus e devastau sa Sardigna de Tramuntana a Meridioni. “Nau custu – ispiegat su sindacalista – tocat a si dimandai si s’aparìciu postu in pei de sa Forestali siat in gradu de fai fronti a custus apretus mannus, si puru su Sottosegretariu a sa Presidenza de su Consillu de is Ministrus, Guido Bertolaso, at nau ca ddoi funt stetias mancanzias in s’organizzazioni primmaria de is interventus. Evidentementi calencuna cosa no est andada beni”.

Dromos 2009: in Aristanis su jazz de Abdullah Ibrahim

(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e argiolas – Sighit cun d’una serada a s’insegna de su jazz su festival Dromos 2009 “Clandestino”. Custumerì in Aristanis (22.00, piazza Eleonora) at essi in scena su pianista sudafricanu Abdullah Ibrahim: musicista chi at biviu asuba de cussu e totu sa condizioni de clandestinidadi, po scampai in su 1962 a sa persecuzioni razzista de s’apartheid. Su jazzista at essi accumpangiau de Balden Bullock a su contrabbassu e de su batterista George Gray.

Schirru (Pd): no a su radunu nazi de Cabudèrra

(IlMinuto) – Casteddu, 27 de su mes”e argiolas – “Est de diversus annus chi a Cabudèrra si faint manifestazionis cun sa participazioni de grupus nazistas e fascistas chi benint de totu s’Italia. Nonostanti sa defesa de su fascismu siat una culpa, custu tipu de manifestazioni sighint a essiri fattas”. Aici sa parlamentari de su Pd Amalia Schirru espressat cun d’una nota sa própriu inchietudini po s’organizzazioni de su meeting neofascista “Sei diventata nera III”, in programma in Cabudèrra po su 31 de su mes”e argiolas finzas a su primu de su mes”e austu. “Permìttiri chi a s’internu de sa sociedadi sadra ddoi siant custus cumportamentus – sighit Schirru – est damnosu e perigulosu. Comenti sadra e antifascista po mei est unu doveri manifestai disacórdiu”.