> 10 « mes’e maju « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 10/05/2010

Mostras de s’11 de su mes”e maju

(IlMinuto) – Casteddu,  10 de su mes”e maju -

 

 

 

 

 

 

 

Casteddu, finzas a su 30 de su mes”e maju, Lazzaretto, mostra itinerante “I percorsi della memoria”

 

Sèttimu, finzas a su 26 de su mes”e cabudanni, Arca del Tempo, mostra “Ubi Roi” – litografias de Joan mirò

 

Nùgoro, finzas a su 6 su mes”e làmpadas, Man, mostra de Luca Rento

 

Casteddu, finzas a su 15 de su mes”e làmpadas, “cittadella dei Musei” - Museu Archeológicu Nazionali, ”Il popolo di bronzo”

 

Casteddu, finzas a su 16 de su mes”e maju, Lazzaretto, “Spirito indomito” – mostra personali de Giò Tanchis

 

Nùgoro, finzas a su 6 de su mes”e làmpadas, Museo Man, mostra “Capolavori del ’900 italiano. Dall’avanguardia futurista al ritorno all’ordine”

 

Biddanòa Forru, finzas a su 5 de su mes”e cabudanni, Museu de su Territoriu, “Ernesto Che Guevara – Rivoluzionario e Icona”

 

Casteddu, finzas a su 15 de su mes”e làmpadas, Teatru Stabile della Sardegna ” I ritorni – viaggi di formazione”

 

Cuartuciu, finzas a su 20 de su mes”e làmpadas, Domusart, mostra archeológica “Luce sul tempo”

 

Casteddu, finzas a su 12 de su mes”e maju, Spazio P, “Lost and Found” – mostra di arte contemporanea di Dario Costa

 

Tàtari, finzas a su 21 de su mes”e maju, Propostas de internus, “In cammino tra sete e gioie” – mostra de bistiris de isposa e de cirimónia de Lucia Deligios

 

Barumini, finzas a su 21 de su mes”e cabudanni, Centru culturali Giovanni Lilliu, aparada “Le macchine di Leonardo da Vinci”

 

Casteddu, finzas a su 30 de su mes”e maju, Exmà, mostra “Passio, Durer, Ronault e la Passione di Cristo”

 

Casteddu, finzas a su 27 de su mes”e ledàminis, Centru comunali d’Arti e Cultura “Il Ghetto”, mostra de Marc Chagall

 

Casteddu, finzas a su 18 de su mes”e maju, S’Umbra-Progetti Fotografici, “Fotodisegni de Danila Meloni”

 

Orane, finzas a su 30 de su mes”e cabudanni, centru istoricu, “Ritorno a Itaca” – mostra fotografica po afestai Costantino Nivola

 

Casteddu, finzas a su 19 de su mes”e maju, Galleria d’Arte “La Bacheca”, “Disarmed” – mostra de Umberto di Pilla

 

Casteddu, finzas a su 13 de su mes”e maju, Centru comunali d’Arti “La Vetreria”, mostra “Red Carpet walk of fame”

 

Casteddu, finzas a su 23 de su mes”e maju, Teatru cívicu de Casteddu ‘e susu, “Allichirias po su Santu” – mostra de Claudia Sini

Casteddu, finzas a su 15 de su mes”e maju, Palazu Regio, mostra d’arti contemporanea “La rivolta di primavera 2 aprile 1794 – sa die de sa Sardigna”

 

Casteddu,  finzas a su 29 de su mes”e maju, Galleria d’Arti “Capitol”, “Pgr. Per grazia rievuta”  mostra de su pintori Nicola Caredda

 

Casteddu, finzas a su 16 de su mes”e maju, Galleria Umberto I – Bastine San Remy, mostra multimediali chi tenit comenti tema “Psichiatria. Un viaggio senza ritorno”

 

Casteddu, finzas a su 20 de su mes”e maju, Galleria asot”e pianu “Beaux Arts”, “Seal children. Feral children” – mostra de Anna Marchi

(Urtim’ora) Trenitalia lissenziat su ferrovieri Bellomonte. Cras sa cuferénzia de imprenta de aMpI

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e maju – Trenitalia at lissenziau Bruno Bellomonte. Ddu comunicat cun d’una nota s’ufíciu de imprenta de A Manca pro s’Indipendentzia.
Denunziaus – scririt A Manca – “s’atu prepotenti e aggraviosu chi at corpiu su candidau nostru a síndhigu, Bruno Bellomonte.
Trenitalia – acrarat ufíciu de imprenta – at fattu arribbai a Bruno, in presoni (in Sianu, ndr), una lítera de lessenziamentu nonostanti custu siat pagu giustu”.
Sa Direzioni nazionali de A Manca at a ammostai su pensu chi tenit s’organizazioni po su lissenziamentu de Bellomonte (e ancora cussu chi penzat de s’udiénzia de rinviu a giudíziu fissada po su 27 de su mes”e maju) cras a mangianu a is 10.30 in d’una cuferénzia de imprenta in sa sedi de Bia Cetti, in Tàtari.

Sciarrocus de praza d’Armi. Zuncheddu: "Is Istituzionis funt citias. Po Bertolaso funt ‘circustànzias de natura ordinària’"

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e maju – “Sa protesta de is residentis de s’area chi s’agatat tra Praza d’Armi, bia Peschiera, bia Pastrengo, bia Goito e bia Castelfidardo sighit in sa casi totali ausenzia de is istituzionis. In custus annus, nonostanti is sciarrocus de is palazus e is smuronamentus de su pabimentu de is istradas, is istituzionis abarrant citias”. Ddu denunciat cun d’una nota su consilleri comunali de is Rossomori Claudia Zuncheddu, chi at presentau un’interrogazioni aundi dimandat a su síndhigu de Casteddu Emilio Floris impignus precisus in meritu a sa chistioni.
“Sa cosa – precisat Zuncheddu – sighit a essi lassada a cò, no scéti de s’amministrazioni Comunali e Regionali, ma puru de su Capu de sa Protezioni Civili Guido Bertolaso, chi castiat a is sciarrocus giai acontessius in sa zona de Praza d’Armi comenti a ‘eventus de natura ordinària’, senz”e cunsiderai ca, is sciarrocus e smuronamentus de is istradas, is schinniduras a is fàbbricus e sa ritirada de su terrenu, depint essi bius comenti eventus istraordinàrius”.
“Is autoridadis espertas – denunciat sa sardista de sinistra – no ant ancora postu in seguresa sa zona, una zona chi est a arriscu meda artu no scéti po sa salvesa de centu e prus de centu citadinus residentis, ma puru po is impiantus e po su patrimóniu ambientali, istoricu e culturali de s’area. Inútilis is denúnzias de su Comitau de cuarteri Praza d’Armi, chi s’est costituiu a pustis de su dallúviu de su 22 de su mes”e ledàminis de su 2008 e de is sciarrocus”.

Traballu: cursu po 90 ex traballantis de s’Ineos

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e maju – Is 90 ex traballantis de s’ex Ineos de Macchiareddu ant a participai a unu cursu professionali finanziau de sa Regioni. Est cantu previdit un’acórdiu – firmau custu mangianu in sa sedi de s’assessorau regionali de su “Lavoro” – de sa Regioni, de sa Provìnzia de Casteddu, de s’Agenzia de su “Lavoro”, de sa Confindustria e de is organizazionis sindacalis. Is operàjus chi ant a pigai parti a su cursu ant a arriciri un’aciuntixedda de is ammortizadoris sozialis.
“Bolleus – at precisau s’assessori regionali de su ” Lavoro” Franco Manca – ca sa fasi de sa cassa integrazioni finat su primu possíbbili: in custu casu, 90 famílias ant a tenni un’isperu cuncretu de podi torrai a intrai in d’unu processu de imparu e de traballu chi speraus pozat tenni prospetivas po unu tempu longu”.

Comunalis in Tàtari: puru Sardigna Natzione cun Bruno Bellomonte

(IlMinuto) – Casteddu, 10 de su mes”e maju – Puru Sardigna Natzione at a sustèniri a Bruno Bellomonte po s’incàrrigu de síndhigu de Tàtari. Dd’at stabbiliu sa Direzioni nazionali de s’organizazioni indipendentista atobiada sàbudu passau in Casteddu. “Totu cussu chi est acuntessendi a Bellomonte – aclarat sa Direzioni – est un’àteru modu de fai aparèssiri comenti criminali totu su mundu indipendentista sadru”. Su militanti de A Manca pro s’Indipendentzia – arregodat su documentu – esti stetiu arrestau in su mes”e làmpadas de su 2010 cun s’acusa “de fait parti de unu grupu armau chi at ai tentu s’intenzioni de torrai a costituiri is Brigate Rosse” e est presoneri de su mes”e làmpadas in su presoni de Sianu, in Calabria.
S’organizazioni indipendentista – si ligit in d’una nota – “connoscit e istimat Bruno Bellomonte, a capu de aMpI e rapresentanti de Unidade Indipendentista, scit ca Bruno, comenti totus nos, at sèmpiri fattu su políticu asuta de sa luxi de su soli e ca no at mai crètiu in sa lota armada comenti métodu po ndi sciolli chistionis chi depint tenni unu determinu políticu”.
“Sni – sighit sa nota – pensat ca acostai Bellomonte a is Brigate Rosse no siat possíbbili po unu chi est un’indipendestista sadru (…)”.
“Sardigna Natzione, duncas, creit ca Bellomonte no c’intrit nudda cun custas cosas – finit sa Direzioni de su movimentu indipendentista – e at a donai vida a una fibera de manifestazionis, paxiosas, po pediri de ddu spresonai. Tra custas ddoi est s’acotu a sa candidadura de Bruno a síndhigu de Tàtari”.