> 20 « mes’e ledàminis « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 20/10/2010

In primu pranu: lota de is pastoris. aMpI: “Sa diri de ariseru acrarat sa faci bera de su stadu italianu”

mps(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mes”e ledàminis – “Sa diri de ariseru acrarat medas cosas. Acrarat de calli parti staint is políticus regionalis (ndi liaus scéti calencuna ecetzioni!) chi oi funt solidaris cun is politziotus. Acrarat de calli parti stait sa politzia italiana chi at ammostau sa faci bera chi si tragat, cussa de fortza de ocupatzioni coloniali! E prusatotu acrarat sa faci bera su stadu italianu intentzionau a destruiri s’economia sarda po gestiri mellus un’ísula morta duncas maseda”. Est cantu afirmat in d’una nota de imprenta su Diretivu Políticu Natzionali de A Manca pro s’Indipendentzia. Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. aMpI: “Sa diri de ariseru acrarat sa faci bera de su stadu italianu”’

In primu pranu: lota de is pastoris. Zuncheddu (Rossomori): “Violéntzia senz”e torrada. Ghetadura de lacrimogenus a artesa de ómini”

mps(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mes”e ledàminis – “Is càrrigas de is fortzas de s’órdini funti stetias de una violéntzia senz”e torrada, de foras de conca e po medas motivus incomprensìbbilis a fac”e is pretesas de su Mps”. Est cantu afirmat cun d’unu comunicau de imprenta su consilleri regionali de is Rossomori Claudia Zuncheddu, testimóngiu diretu de is fattus de ariseru a merì. “Eus biu – precisat sa rapresentanti de is Rossomori – sa ghetadura de is lacrimogenus a artesa de ómini, agiummai tochendi sa tragédia tra is manifestantis e sa genti chi furiat passendi. Unu giòvanu est a arriscu de pèrdiri un’ogu”. Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. Zuncheddu (Rossomori): “Violéntzia senz”e torrada. Ghetadura de lacrimogenus a artesa de ómini”’

In primu pranu: lota de is pastoris. Pcl: “Sa Giunta Cappellacci odiat a chini traballat”

mps(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mes”e ledàminis – “Sa Giunta Cappellacci at ammostau sa bera faci sua: s’odiu contra a chini traballat”. Cumetzat aici una nota de imprenta fatta connosci de su Cordinamentu regionali de su Partito comunista dei Lavoratori.
“Is Càrrigas e is arrestus, contras a cussus chi manifetànt su diritu democràticu de fueddai cun cussus chi iant a depi essi is “rapresentantis de su pópulu’ – sighit su documentu – in Europa no funt prus un’acuntéssia isolada. De sa Grecia a sa Francia is guvernus de is meris arrespundint cun su ferru, s’única arrespusta chi connoscint candu no podint prus donai is farinallas”. Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. Pcl: “Sa Giunta Cappellacci odiat a chini traballat”’

In primu pranu: lota de is pastoris. Su Sindacadu de sa Natzione sarda: “Isciòpiru generali de sa Sardigna”

mps(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mes”e ledàminis – “Espressaus totu sa solidariedadi a s’àmigantzia nostra a totus cussus chi funti stetius fertus senz”e arrexoni de is surras de is fortzas de politzia aintru de sa fúrria orrorosa”. Est cantu declarat cun d’una nota Anghelu Marras, boxi de Su Sindacadu de sa Natzione Sarda. “Connosceus – sighit Marras – is pastoris su manifestai dignitosu insoru e scideus de su puntigliosu ressíngiu insoru. Eus imparau a cumprendi canta fatiga siat necessària po si stresiai de is satus e lassai is cuilis po andai a manifestai su própriu arragu chi, essendu aici, iat a depi essi arrespetau e cundividiu. No scieus, in veci, cantu apat influiu s’auséntzia de professionalidadi espressada in custa diri e no scieus cantu atuamanetu senz”e coru ddoi fessit in s’ai determinau unu livellu de aciocu ‘prus artu’”. Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. Su Sindacadu de sa Natzione sarda: “Isciòpiru generali de sa Sardigna”’

In primu pranu: lota de is pastoris. Prc: “Política de demodràtzia tupadas cun sa fortza”

mps(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mes”e ledàminis – “Cantu est acontéssiu in su merì de ariseru est una cosa chi no si podit acetai e chi ammostat sèmpiri de prus s’auséntzia de abbiléntzia de su guvernu regionali, auséntzia grai candu si fueddat de afrontai un’apretu aici importanti. Candu sa política e sa democràtzia benint tupadas cun sa fortza e su scontróriu est arribbada s’ora de lassai s’incàrrigu”. Dd’afirmat cun d’una nota de imprenta su segretàriu regionali de Rifondazione comunista Gianni Fresu, cummentendi cantu acontéssiu ariseru a merì in Casteddu ingíriu a is 18.00, candu, a fac”e su Consillu regionali, is fortzas de s’órdini ant carrigau is pastoris de Mps, arribbendi – comenti nau in medas testimónias e relatus – a sparai lacrimogenus a artesa de ómini. Cincu pastoris funti stetius frimmaus, unu manifestanti arriscat de pèrdiri un’ogu e unu fotoreporter esti stetiu fertu a sa conca de unu lacrimogenu (fonti Rai Sardigna). Sighi a ligi ‘In primu pranu: lota de is pastoris. Prc: “Política de demodràtzia tupadas cun sa fortza”’