> 02 « mes’e paschixèdda « 2010 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 2/12/2010

Prétzius in Casteddu: in 12 mesis sa vida est prus cara de s’1,4 po centu

cagliari(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e paschixèdda – Sighint a aumentai is prétzius in Casteddu. In su mes”e totussantus is prétzius funt crescius de su 0,2 po centu a cunfrontu de su mes”e passau e de s’1,4 po centu a cunfrontu de un’annu fait. Ddu narat cun d’una nota de imprenta su Serbítziu Informatica e Statistica de su Comunu. Sighi a ligi ‘Prétzius in Casteddu: in 12 mesis sa vida est prus cara de s’1,4 po centu’

Sanidadi: Usb Sardigna: “In su Brotzu unu bandu nou de unu millioni de euru po pigai interinalis. A foras su Cummissariu Garau”

(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e paschixèdda – Sa Giunta regionali “lissentzit” a su Cummissariu istraordinàriu de s’ispidali Brotzu de Casteddu, Antonio Garau, e ndi liit su bandu nou po sa furnidura de traballu interinali in sa mantessi istrutura. Est custu cussu chi pedit s’Usb Sardigna a s’assessori de sa Sanidai, Antonello Liori, a pustis de is fattus de is últimas diris. Su sindacau de basi denunciat sa pubblicatzioni de unu bandu nou de unu millioni de euru po pigai traballu in afitu. No scéti, segundu cantu nau de Usb, s’ufíciu delíbberas de s’ispidali no iat ai permitiu de intrai in is documentus chi pertoncant a su traballu interinali. Sighi a ligi ‘Sanidadi: Usb Sardigna: “In su Brotzu unu bandu nou de unu millioni de euru po pigai interinalis. A foras su Cummissariu Garau”’

Língua sarda: su Guvernu ndi liat unu millioni de euru, aMpI: “Un’àteru arrancamentu”

a manca pro s'indipendentzia(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e paschixèdda – “Sa cultura sarda esti stetia ancora una borta vìtima de is innumeràbilis arrancamentus fattus de s’Istadu italianu. Sa Sardigna, difatis, at a patiri sa fura de 1.040.071 eurus in  su finanatziamentu de sa lei de tutela de is minoràntzias linguisticas e istoricas”.
A denunciai “s’atacu meda grai” est su Diretivu políticu de a Manca pro s’Indipendentzia. “Su critériu de spartzidura de su dinai assignau de sa lei 482 de su 15 de su mes”e paschixèdda de su 1999 – acrarat aMpI – furiat giai stetiu ammenguau in su totali a 5 millionis e mesu de sa lei finantziaria 191/2009. A custu s’aciungit ca cun su Dpcm de su 15.3.2010 sa Sardigna patìt un’àteru impoberimentu de is risorsas chi ant essi spartzias no prus in basi a sa populatzioni, m in basi a sa “radice quadrata” de su númeru de is comunus aundi si fueddant is línguas de minoràntzia. Unu provedimentu befa, custu, e  po mori de custu provedimentu sa cultura de su pópulu sardu benit penalitzada a profetu de cussas comunidadis italianas chi tenint unu númeru mannu de comunus”. Sighi a ligi ‘Língua sarda: su Guvernu ndi liat unu millioni de euru, aMpI: “Un’àteru arrancamentu”’

“Normalidadi” de sa língua sarda: de su 9 a s’11 de su mes”e sa Cuferéntzia regionali de su 2010

fonni(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e paschixèdda – Su concetu de “normalidadi” de sa língua sarda e sa preséntzia sua a s’impitu in família, in s’iscola e in sa sociedadi. Ant essi custus is temas de s’editzioni de su 2010 de sa “Cuferéntzia regionali de sa língua sarda”, in programma in Fonne de su 9 a s’11 de su mes”e paschixèdda. S’eventu at essi presentau cras in Casteddu de s’assessori regionali de sa Púbblica istrutziioni, Sergio Milia, in d’una cuferéntzia de imprenta in sa sedi de sa Bibblioteca regionali (11.00, arburada Trieste 137). Sighi a ligi ‘“Normalidadi” de sa língua sarda: de su 9 a s’11 de su mes”e sa Cuferéntzia regionali de su 2010′

Concertus: Jordán Tedejor e Miguel Ángel serrant sa “Stagione Classica Autunnale”

stagione classica(IlMinuto) – Casteddu, 2 de su mes”e paschixèdda – At a finiri su 6 de su mes”e paschixèdda sa “Stagione Classica Autunnale 2010″ de Nùgoro. De is solistas fintzas a is ensemble vocalis, ocannu sa rassigna de s’Enti musicali at propostu unu programma difarenti e vadreju, donendi atentzioni manna a is artistas sardus, a cussus internatzionalis e a cussus italianus. Tra custus puru Giovanni Grano, ghitarreri cun d’una carriera de trint’annus e tra is prus amaus de s’inzénneru suu. Su programma, sceberau ancora una borta de su diretori artísticu Maurizio Moretti, s’est tentu in cincu apuntamentus. Cumentzada su 4 de su mes”e totussantus, sa rassigna at acabbai lúnis chi benit (20.30, Auditorium de su Museu Etnograficu de Nùgoro) cun s’ispetàculu de su duu aragonesu formau de Jordán Tedejor a su violinu e de Miguel Ángel Tapia a su pianoforti. Is duus artistas ant a fai una seletzioni cumpria de is cumponiduras de Ravel e calincuna pagini de Turina e De Falla. Sighi a ligi ‘Concertus: Jordán Tedejor e Miguel Ángel serrant sa “Stagione Classica Autunnale”’