> Nucleari. Sa Sardigna a faci ‘e su referendum | ilMinuto

Nucleari. Sa Sardigna a faci ‘e su referendum

Ascurta custa nova

(Chistionis e Opinionis) – Casteddu, 1 de su mez”e marzu – Su 15 de su mes”e maju de su 2011 is sardus ant a bandai a votai po arrespundi a sa dimandha: “Ses contràriu a s’installatzioni in Sardigna de centralis nuclearis e de situs po su depósitu de ferrinas radioativas avantzadas o preesistentis?” Ma poita is eletoris de s’Ísula funt lamaus a espressai s’opinioni insoru asuba de sa preséntzia de is centralis nuclearis e de is depósitus de ferrinas? Poita, in s’atóngiu de su 2009, Sardigna Natzione s’est movia po fai unu cumitau promotori e po arregolli is firmas necessàrias a tzerriai a su referendum consultivu? Cun sa lei 133 de su 6 de su mes”e austu de su 2008 – a 21 annus de is referendum abrogativus chi bullànt a su nucleari in Itàlia apustis de sa destrossa de Chernobyl – su Guvernu de su Stadu italianu at decidiu de torrai agoa e de torrai a pigai su caminu de s’àtomu. Sa lei est stetia sighia in su 2009 de un’acórdiu Itàlia-Francia po su cumprimentu de cuatru centralis in Itàlia. Un’àtera lei, cussa de su 23 de su mes”e argiolas de su 2009, at delegau a su Guvernu po localitzai centralis e depósitus de ferrinas. A oi sa mappa de su nucleari no est ancora bessia: cun d-una senténtzia pubblicada is primus de su 2011 sa Corti costitutzionali at cumandau a su Guvernu de intendi su pensu in matéria – po nudda vinculanti – de is Regionis. Ma sa Sardigna – cun pagu genti, cun d-una terra chi no est sismica e cun 35milla ètarus de territóriu militaritzau – currispundit a su ritratu de “regioni ideali” po su nucleari. S’annu passau unu deputau de su Pdl, Giorgio Stracquadanio, at inditau a s’Ísula comenti su logu giustu po ponni una centrali noa. Totu sa “classi política” de sa Sardigna est a cantu parrit fintzas a oi contrària a su fàbbricu de depósitus e de centralis in Sardigna. Su 23 de su mes”e cabudanni de su 2009 su Consillu regionali at aprovau a s’unanimidadi unu documentu chi espressat un’”arrefudu incondizionau” po su nucleari in s’Ísula. Tra is scientziaus, Margherita Hack, candidada in Sardigna po is europeas de su 2009, narat eja a sa tennica atómica. Po s’astrofisica, 88 annus, is tennicas de oi ant fatu diventai is centralis seguras. De pensu contràriu est Massimo De Santi, físicu nucleari e presidenti de su Cumitau internatzionali educatzioni po sa Paxi. “Su nucleari – at precisau De Santi in d-una cuferéntzia in Casteddu – no resolvit po nudda sa cosa. A su contràriu de cussu chi si si funt nendi, su ciclu de produtzioni de s’energia nucleari, a cumentzai de sa bogadura de s’uràniu, produsit CO2. Is tempus po fabbricai e donai aviu a is impiantus funt longus meda: pagu prus de otu-dex’annus. No podeus garentiri sa seguresa necessària: no s’at a podi agatai mai unu situ seguru. Sa chistioni de su smartimentu de is ferrinas abarrat oberta”.

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

RAS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

27 Arrespustas a “Nucleari. Sa Sardigna a faci ‘e su referendum”


 • po incuminzai bella rubrica.
  no sciu chi siada aici e tottu, ma deu m’arregordu chi i tempus de produzioni po una centrali funti a su pru longu 50 annusu e poi andara studara.. e dopu ???? chi deaderusu funti de aici chini si impegnada po bonificai una cosa de aici manna??? s’anti giài rovinau sa nostra terra cun i sbasisi militarisi, s’anti ingannau narendi chi ianta onau meda traballu e a quirra ci traballanta 18 personasa de su logu!!!!
  E immoi su nucleari che segundu issusu non esti prus perigulosu e segundu Veronesi esti adritura pru periculosu unu viaggiu in aereo de una centrali!!!!! ma scherzendi seusu???? ma cantu t’anti pagau po nai una cosa di aici ???
  Deu seu CONTRARIU a sa Sardigna atomica !!!!

  • A parti is complimentus po custa iniziativa, puru non essendi mera bonu a chistionai, anzi prusu a icriri in sardu.
   Bollu nai sa mia appizzu e s’energia nucleari, non seu studiau ma creu chi sia dimostrau in tottu custu temposu,
   ca ci funti prus probemasa e costusu a mantenni, e a stuggiai is scorias chi a creai fontisi naturalis alternativasa a s’energia nucleari.

   • Deu puru Mario seu cumbinta de cussu chi as nau tui, e pensu puru chi torrai a su nucleari siat unu torrai agoa meda grai po totus. Eus a benni a biri ita ndi bogant de totu custu. Perou una cosa de depu nai de su coru: M. Hack, arratza de delusioni manna… po caridadi, chi mi dd’iant contau ddus annus fait no iat cretiu a cussus fueddus, invecis funt berus…

 • deo ispundo cun ir versos de una poesia de Peppinu Mereu:
  Inue totu est passada s’istrale/po seculos e seculos de zertu/s’had’a bider funestu si signale…sos vandalos cun briga e cuntierra/benin dae lontanu a si partire/sos fruttos, da chi si bujant sa terra

 • Deu puru seu de acordiu cun Luca, meda bella custa rubrica spereus de cumetzai a chistionai totus impari innoi puru. S’argumentu est de importu mannu po sa terra sarda…Su nucleari po mei est un’atru schifu mannu de s’Itàlia, po cussa conca mabas seus sceti unu muntronaxu…Si ndi depeus pesai totus impari tocat a nai de no a sa prepotentizia.

 • Po Luca e Giuseppe: gratzias de parti de totus. Sa rubrica depit cresci cun s’agiudu de bosaterus ‘e totu.

  Po Flavio: custa poesia est su cummentu giustu, gratzias a tui puru

  Federica
  http://www.ilminuto.info/sc/

 • De su referendum asuba de su nucleari e de cussu asuba de s’àcua depit bessiri a pillu unu messaggiu precisu e senz”e torrada. Su “proletariu” sardu depit: decidi po sa terra sua, depit podi difenfi is benis de totus. Tocat a dd’acabbai cun custa storia de s’àtomu e tocat a nai no a s’àcua in is manus de is meris mannus

 • Saludi a totus, hat fattu unu bellu traballu ilminuto cun custa rubrica… arrexonaus asuba de su nucleare: si narant ca s’itaglia spacciat troppu petroliu po s’energia, ma de “risparmio energetico non di fuedda prus nemus!!! no serbit a teni forniduras de 3 kw, nddi bastant 0,5 kw…
  o fortzis 1,0 kw… sa cosa chi prus spacciat currenti est su frigoriferu, ma andat mes’ora si e un’ ora nou… is lavatricis funti fattas po trumentai a su notti, candu no at atrus assorbimentus de energia… is luxis funtis a risparmio energetico… ita abbisongiu teneus de prus energia? e poi is aziendas funti serrendu o riduxendu in tottu italia… itta abbisongiu teneus de prus energia? nareddi a eni berlusconi sarcozì marcegallia e sa giustitzia chi nde ddus serquestit chi da fetzant in domu insoru sa centrale!!!

 • Sardigna Natzione Indipendentzia a fatu custu passu de importu mannu candu at ditzidiu de arregolli is firmas pro custa initziativa cuncreta pro chi Mama nostra ,sa Sardigna non siat occupada dae una servitude noa e fagher cumprendere a s’ istadu italianu e a totu su mundu chi su Nucleare no lu boleus ca s’ unicu Nucleari ddu teneus artu in su chelu casi donzi die ; Su Soli, custu soli no lassada iscorias a chie hat a bennere in custa terra nostra po nci bivi e no po agatai sa morti nucleari. totus a votai duncas su 15 de su mesi ‘e Maju andaus a votai Eja.contras a su Nucleari.

 • Ateras chistionis: s’ itaglia est in depidu cun sa francia, ma non po nexi nosta, est nexi de banca d’ italia e de is privatizzazionis… e sarcozì po custu depidu at nau a berlusconi de pigai sa tecnologia atomica cosa de issus. Deu no riconosciu nisciunu depidu miu a sa francia… deu apu sempri fattu su traballu miu e non apu mai tentu partis in su manixiu de issus… su depidu “procapite” miu est nexi de prodi e berlusconi, chi ddu paghint issus. Sa sardigna est cosa nosta! a foras is interessus allenus!!!

 • Tocat a dd’acabbai cun custa tzerachia maba…Seu de acórdiu cun Aurora, patriotra manna se terra nostra, e cun Claudiu puru, a foras de sa terra notra. Andaus totus a nai eja po nci bogai a cust’atru pudesciori mannu

 • Saludos

  Aressi unu scioberu de maccusu ind’una terra cumment’è sa nosta, cun su sobi chi tzaccara puru in s’ierru, cun su entu chi suada giai giai dogna dì pighai sa ia de su nucleari. Sa ia de su nucleari esti una ruga mala e caddozza. Is centralis nuclearis scetti una cosa si podinti donai: alliga, s’alliga pru brutta de su mundu, is’iscorias.
  Scetti zenti mala e is tzeraccos de su dinai podinti sighì a nai ca is centralis nucleari si serbinti pro sa produtzioni de s’energia. Sa Sardigna e sos Sardos è beru teinti abbisongiu de energia, ma energia limpia chi siada rispettosa de s’ambiente e de cust’isola.

  NO a su nucleari in Sardigna e in tottu su mundu!!

  IL MINUTO un’esemplu de informatzioni libera e indipendente, sighei aicci!!

  Samuele

 • Sèmpiri ainnantis Samuè, tocat a gherrai totus impari

 • Toccad a votaj eya!!!su governu italiota no est bonu a allogai su bascaramini normalli figureisi cussu radiativu…segundu mei tottus is organizzazionisi mafiosas funti giai lingendusì is baffusu pro is appaltusu e po sa gestioj de is iscoriasa

 • Deu penzu ca deppeus vottai po’ su sissi. In su sensus ca u logu commenti e custu no est arrispettau meda de is sardus, ca fullianta povvintzas s’alliga in su stradoni. E su stadu, chi deppidi castiai su mellus po’ tottus is personas, ci deppidi, po’ primu, dgiai s’esempiu arrispettendi unu logu commenti e custu. Giai no ddu fait cun is logusu po’ is sodrausu, e su sattu de Quirra ci ddu arragodat, cun is logusu, cummenti Sarroch, chi deppiant dgiai futuru a sa genti de cust’isola, e ddi anti scetti liau vida. Si is babbus nostus anti permittiu custu, nosu no ci podeus permitti de bocci su futuru de is fillus nostus.

 • p.s.: deu penzu chi custu siat unu dei logus prus bellus
  po’ lassai is penzadas mellus!
  (aiaiu fiat poeta, incappas du seu deu puru!)

 • Ma commente li podet bennere in conca a custa zente de ponnere centrales nucleares in Sardigna.No si nde faghen sa irgonza. Este unu dannu mannu po sas principales economias sardas. Sa Sardigna vivede de pastorizia e de turismu, si faghene una cosa gai su bestiammene e su fruttu ada essere contaminadu e pius niunu po timoria ada bennere in vacanza. Custu senza contare su perigulu po sa salude de sos sardos e su ‘inari chi ada essere fuliadu. Cun su sole chi ch’este e su entu aian pottidu faghere atteroso pius sanos interventos e sa currente l’aimisi pottida bendere ca nois semus pagos e nde avanzamos.

 • tenit arrexioni bustianu, chi feusu bintrai cust’atrusu maliditusu in terra sarda, anta contaminai totu a partiri de su bestiamini, a sa vegetatzioni de totusu!
  is prodotusu chi funti circausu in totu su mundu anta perdi valori! ci funti trappasa consegutzasa deppiasa de su nucleares!! non podinti benni a fai su chi olinti in un terra che esistidi prima de ogni atra !!!!

 • Deu da penzu cumenti Luca Fadda cun sa differenzia chi po mei su problema non esti una cosa scieti Sarda. Is centralis nuclearis (e is depositus de ferrina) no deppinti essi postas in nisciunu logu, ne in Sardigna ne in atrus logus. Deu nau chi si deppiri votai SI in su referendum de su 15 de su mes”e maju in Sardigna e in is atrus referendum chi ci antessi dopu in Italia. Cumenti nara Samuel :
  NO a su nucleari in Sardigna e in tottu su mundu!!

 • po mei ci funti interessus troppu mnnus , chi no eusu mai a sciri,fortzis dd’anta isciri nebodis nostus. nosu in sardinnia teneus tanti de cussu soli e bentu po produs energia pulia po s’abisongiu de tottu s’isula, e inguis puru si funti frighendi, poita is dittas chi sunti istallendi is fotovoltaicus is palas eolicas sunti tottus continentalis, si ddi deppeus scidai.duncas po torrai a su nucleari si propriu dd’olinti si ddu ponganta in domu intzoru. mi risultada ca mancu a villa d’arcore ci sunti mai stettius terremottus

 • su 15 de maju andausu tuttosu in pari po arrespundi EJA, deu seu contràriu a s’installatzioni in Sardigna de centralis nuclearis!!

 • Ma po carirari eis biu custus maccusu: http://www.controlacrisi.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=12727&catid=39&Itemid=68

  Castiai mancumallisi ca funti de sinistra gei seusu a frori arrori :/

 • sa familia nosta est da sempiri contraria a su nucleari, po tutus is arrexionis chi eisi scrittu. m’arregordu candu eusu studiau sa sigunda guerra mondiali cumenti abarriausu impressionausu a intendi su disisperu chi anti biviu is giapponesus po dexinas de annus apustis de su bombardamentu atomicu. Calincunu ada nai ita c’intrada, ma poi eus biu puru su chi è sussediu a Chernobil, e no est chi siad stetiu meda diversu, is radiazionis funti sempiri dannosas, de calli si olla manera arribinti. Is politicus nanta ca imoi s’anta fai is centralis prus siguras puru de cussas giapponesas, ma ci depeus crei? Si contras a su nucleari e si a totus is energias alternativas!!!!!!!!!!

 • Si doppeusu arrergordai tottusu de andai a votai

 • SCUTULAIDEAS o SANTZINAIDEAS de custu manzanu:
  “BRAINSTORMING” in inglesu
  “TEMPESTA CEREBRALE” in itallianu.
  Provamus a pessare a su PODERE, comente una “pelea” intro a duos sujetos ki no’ tenene su matessi interesse.
  Su Referendum de su 15 de maju est una situatzione gai.
  Donzi solutzione e/o donzi atzione podet essere contra a s’interesse de unu de sos duos; su sujetu cunditzionadu timet su podere de kie lu cunditzionat ma, in su matessi tempu, no’ atzetat custu PODERE poite lu cussiderat “illegitimu”. Cussa die lu devimus ammentare pro votare SI.
  L’ammentamus o nono?

 • La bai de non si scaresci chi doppeusu votai

Is cummentus funt serraus.