> Sardigna est Itàlia? | ilMinuto

Sardigna est Itàlia?

(Chistionis e Opinionis) – Casteddu, 19 de su mes”e martzu - Una setziada pomposa de su Cunsillu regionali, is intervistas televisivas asuba de Garibaldi e Cavour fattas a is pipius de is elementaris, su jazzista Paolo Fresu chi sonat in Mantova s’innu de Mameli. Is crònacas de is úrtimas diris s’ant contau un’Ísula prexada de afestai a is 150 annus de s’Istadu italianu. Ma no po totus Sardigna est Itàlia. Segundu cantu nau in custas diris de s’istóricu Manlio Brigaglia in sa “Nuova Sardegna”, is sardus tenint medas e bonas arrexonis de afestai a s’Unidadi de Itàlia e, biu su motu de su 1847, si essant tentu un’ufíciu de propaganda bonu, iant essi passaus comenti is avanguàrdias beras de su Risorgimentu. Ma calencunu contat un’istoria diversa. Po is indipendentistas de ProgRes s’istoria de Itàlia no est s’istoria de is sardus “si no de sbiàsciu e po casu, e pensaus chi is sardus no depant essi lamaus a afestai una recurréntzia chi no est s’insoru”. Fortis is fueddus scritus de Antonio Gramsci asuba de su processu chi iat portau a s’Unidadi de Itàlia. “S’istadu italianu – scriiat Gramsci in su 1920 in is pàginis de s’”Ordine Nuovo” – est stetiu una ditadura crudeli chi at fatu a ferru fenugu a s’Itàlia meridionali e a is ísulas, scorriolendi, fusilendi, interrendi a is massajus poberus [...] Massajus poberus e iscritoris salariaus chi iant tentau de traghillai cun su macru de arpiadoris”. Puru si, precisat s’istóricu e istudiosu gramscianu Gianni Fresu, “Gramsci si definiat ‘unu sardu senz”e istrobbus psicologicus’, aciungendi ca s’orizonti políticu e culturali de Gramsci furiat italianu. No po nudda at dedicau totu sa vida sua a sa costrutzioni de su Partidu Comunista de Itàlia, no de cussu sardu”. E si is fortzas políticas indipendentistas funt totu de sa mantessi idea narendu ca sa Sardigna no est Itàlia, fintzas a immoi custus partidus funt andaus ainnantis spaniaus. De impunnada diversa est sa proposta de gióbia passau fatta de aMpI. Sa “sinistra natzionali” at propostu a totus is organitzazionis indipendentistas de aprobiai “in d-una Carta de is diritus de sa natzioni sarda de scriri e de cundividi totus impari comenti patrimoniu comunu de su pópulu sardu”. De sèmpiri sa chistioni natzionali s’intriciat strintamenti a cussa de sa língua. “In Sardigna – acrarat ProgRes – s’italianu est lompiu a sa marolla in is istitutzionis scéti in sa segundha metadi de su Setixentus comenti una língua strangia e, de fatu, comenti língua impitada dógnia diri scéti in is annus Sessanta de su Noixentus”. Su tema est ancora biu, difatis su 17 de su mes”e martzu de su 2011 su Comitadu pro sa Limba sarda at fattu sciri a s’imprenta sa decisioni de “denunciai a s’Onu sa violatzioni de is diritus civilis de is sardus po s’auséntzia de s’imparu de sa língua sarda in is iscolas”.

E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

RAS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

19 Arrespustas a “Sardigna est Itàlia?”


 • Sardigna non este mai istada Italia, ne Ippagna ne atteru. Semus Sardos e bastada, forsi mancu Europeos, comente sambene e istoria, ma comente coro eja!

  • A mei mi prasciri s’Italia e sa Sardigna,ma sa genti de su populu,no sa burumballa de sa genti in parlamento;ma poitta sa polica de sa Sardigna esti mellusu de cussa de sa penisola?Deu no creu!

 • deu seu de acordiu cun Salvatori, Sardigna no est Italia, s’Italia est su cancru de Sardigna, libertadi po is sardus

 • ma cumenti poteusu nai che sa sardigna esti patti de s’italia???? est una terra antiga meda pru antiga de cussu chi atzerrianta stivali, est staccada, in mesu a unu mari che no fai patti de su stivali.
  Ariseu una centinaia de picciochedusu funti calausu in s’aia cun sa scola a sventola una bandiera de s’italia longa noranta metrusu…sa cosa che m’adi fattu inchietai de prusu è stetia che custu pipiusu de si isola nosta no connoscinti nudda, e di funti inculchendi parolasa e fattusu che a nosusu non si interessanta e non si funti mai interessausu…nosusu teneusu sa nosta storia, a partiti de i gigantisi, a su populu shardana chi puru is egitzianusu pensanta chi fianta invincibilisi, ma sa lingua sarda est sa cosa pru cara che unu sardu podi tenni, e da funti massacrendi, torturendi con sa scola publica che non d’olidi fai insegnai a is novasa generatzionisi, e po custu deu appa ringratzia sempri iaiu e iaia mia e mamma e babbu che fintzas de biticheddu m’anti fueddau in lingua sarda!!!! sa lingua e sa storia sarda andanta insegniausu a scola puru poita cussu est su nostu partimoniu e no debit sparessi po nudda a su mundu !!!!

 • biu ki seis kistionendi de Istoria si passu custa petitzioni po ponni s’istoria de sa Sardigna in s’iscola. frimai in medas

  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.firmiamo.it%2Finsegnamento-storia-e-cultura-della-sardegna%2Ffirma&h=813ea

 • Mauru, gratzias de coru po custu link

 • s’orizonti políticu e culturali (e soprattuttu linguisticu) de sa maggior parti de nosu esti italianu. custu è su primu problema , su prus mannu, po nosu.

 • Deu da pensu comenti Alessandru, teneus s’utonomia o mi sbagliu? Certu ca cussu chi adinau Fresu mi parridi unu scimproriu mannu, ita c’intrada? Non adi argumentau meda, azi non argumentau po nudda, su discursu esti prus cumplicau de cumenti adi nau issu, ca Gramsci furiada de su PCI du scidi su buginu puru… E dopu? Mah, custusu politicus mi lassanta sempri prus a bucca aberta…Gei seusu postusu beni…

  • Maria, po nai sa beridadi sa dichira mia est unu pagheddu prus cumplessa, ma cust’agenzia at preferiu a dda segai qmmenguendidda scéti a un’aspettu,
   chi no est de prus importu, a cunfirma de una beridadi assodada: puru comenti si scriri una nova tenit unu sinnificau politicu. Appiccigu
   innoi asuta tottu sa nota, cumbidendudì a tenni prus arrespetu. Accusai de scimproriu a is aterus est facili, ddu podit fai puru filla mia de tres annus, una
   persona dotada de bonu sensu s’iat depi impensamentai e spiegai poita.

   Essi crìticus, puru radicalmenti, a facci de is modus chi ant portau a s’Unidadi de Italia no bolit nai a essi contrariu a s’unidadi in sei. Gramsci,
   forsis unu de is intellettualis chi at analizzau in modu prus criticu su Risorgimentu, si definiat “unu sardu senza de complicazionis psicologicas”, acciungendi
   chi s’orizzonti politicu e culturali suu furiat italianu. No po nudda at dedicau tottu sa vida sua a sa costruzioni de su Partidu Comunista
   de Italia, no de cussu sardu. Custu no smenguat de una virgula sa sardidadi sua e nemmanucu sa triversia in is cunfrontus de sa storia de is classis
   dirigentis italianas.
   Personalmenti no cundividu s’orizzonti ideologicu de is indipendentisstas, puru si nd’arrespetu is baloris. M’abarrat perou incomprensibili su pensu de sa
   majoria (no tottus po fortuna) de is personis chi faint parti de custu movimentu. Sendu oi ancora pitticu, su movimentu indipendentista aspirat cun
   legittimidadi a concuistai a sa causa sua s’atera parti de su populu sardu, una parti chi po su momentu no ddus sighit, poita si no fessat aici sa rivoluzioni
   indipendentista iat essi cosa de élite comenti su Risorgimentu. Lassendi custa analisi politica de pagu contu, no cumprendu su sensu politicu
   chi spingit meda indipendentistas a insultai senza de nisciunu arrespetu, inbecis de cumbinci totus is sardus chi s’arreconnoscint puru in
   is baloris de s’Unidadi de Italia de sa bonesa de is ideas insoru. Cun s’acostai de is celebrazionis de su 17 de su mesi de mazu m’acontessit de ligi
   in dognia logu offesas comenti “tzeraccus”, sbregungeisì!, serbidori de su colonialismu italianu, prus in generali cummentus disgaggiaus chi donant is crupas
   de totus is paginas prus nieddas de sa storia de Italia, Savoia e fascismu puru, a chini no si definit indipendentista. A mei parrit chi custu modu de liggi
   a is cosas siat de una parti fillu de unu modu fanaticu de castiai a sa storia e de un’atera parti chi siat in su pranu politicu totalmenti antiegemonicu.
   Onestamenti no apu mai intendiu, si no in calencunu casu particulari de mabesa, de unu picioccu chi fastigiat a una piciocca chi ddi
   praxit donendiddi de sa bagassa. Deu seu sardu e italianu, afestu a su 17 de su mesi de marzu comenti a su 25 de su mesi de arbili, e mi reconsciu in is
   baloris de sa costituzioni repubblicana e antifascista, ma custu no bolit nai ca pigu in positivu s’esitu convervadori de su Risorgimentu, comenti no
   bolit nai ca seu a favori de is modalidadis de sfruttamentu semicoloniali impostas a su sud Italia e a is Isulas, e no bolit nai nemmancu ca seu a favori de sa
   storia trasformista e currumpia de is classis dirigentis italianas de s’unidadi a oi. No cumprendu propriu de ita mi depu sbrugugiri e forsis iat a
   tocai a donai prus arrespetu a s’intelligenzia de totus.

 • Sardigna no est italia, mai est istettia italia e mai ada a essere italia

 • deo maancai portu unu sangunau italianu no seo Italiana poita seu nascia in custa terra de Sardigna, seu crescia impari a ajaius mius e apu imparau a chistionai su Sardu , a portai arispetu po sa terra , a castiai is istellas in su xelu de is notis in s’istadi candu ajaiu miu mi contaiat sa tristura de is gherras in terra anzena. apu cumprendiu ca nosu seu Sardus e s’italia at sceti portau tribullia e poberesa a su Populu nostru. arispetu po totus ma,Sardigna est atera Storia.

 • Bella sa festa de s’ itaglia, oi perou radio rai a megamma at contau de is artigianus de su sulcis chi si funti cuncodraus impari po nai “no” a eqitalia, e in sa cittadi de nuoro sa propriu cosa…
  Chi su tricolore sait sa manta po quai sa genti chi benit a furai de s’ atru cabudu de su mari?????

 • Po Paulu Fresu non tengiu nudda de nai, issu set unu sonadori e sonat abini ddu cumbidant e ddu pagant (a dogniunu s’ atti sua) ma po is sardus chi ant fattu festa po is 150 annus, depint isciri ca s’ italia cument medas atras nazionis est nascia de unu “PROGETU MASSONICU” chi non tenit nudda impari a su patriottismu, a sa libertadi, a s’ italianidadi e a cussus valoris.

 • Sardigna est Sardigna, s’Italia est un atera cosa.
  Castiadda de attesu… bella manna attesu meda, su mari a tottu giru, un’istoria sua, una limba sua, unu populu chi esti innoi de sèmpiri, seus sardos.
  Deu no allu nai “deu no seu italianu seu sardu” deu ollu nai scetti “deu seu sardu”. No deppu negai de essi una cosa pò afirmai de essi un atera. Forzisi mi seu ghettendi a pari ma seu siguru chi meisi cumprendiu.
  Deu appu accabbau sa scola paghu annus fai. In 15 annus de scola (dusu in prusu, manti craccau) no appu mai e nau mai intendiu una paraula asuba de s’istoria de sa nosta terra. Assou assou, abellu abellu, ligiendi, castiendi, seu cumprendendi medas cosas de cust’isula, e pru sciu prus ollu sciri.
  Unu populu chi no connoscidi s’istoria cosa sua no andada a nisciunu loghu.
  Is 150 annus de unità seu siguru funti una cosa meda bella pò is’italianus ma nosusu itta c’intrausu?? Nudda.
  Provai a furriai sa dumanda… Italia est Sardigna?? is contusu no torrant.

  Samuele

 • Is movimentus indipendentistas meda chi ddoi funt, faint unu traballu bonu in deretura de s’auto-cuscèntzia de is sardus. Mi seu fintzas cumbìnciu chi sa frammentatzioni de is movimentus, po immoi est de profetu, poita ca dònnia movimentu cuncurrit cun s’atzioni sua po fai acostai a s’indipendentismu personis cun sensibilidadis diferentis.
  Craru est chi sa làcana in custu traballu est su fatu chi sa genti biri s’atzioni insoru comenti fatziosa: funt sempri movimentus polìticus. Fintzas a candu no eus a tenni sa storia e sa lìngua nosta in sa scola, in sa strada, in s’amministrazioni etc., is sardus no ant a pigai cuscèntzia de su chi funt diaderus.
  Oindì sa scola imparat a is piciocus una storia de s’italia chi est una paristòria (po no nai fàula). E su pagu chi imparant de sa Sardìnnia ddi fichit in conca a is piciocus custu sentimentu de inferioridadi chi est su marcu distintivu de sa classi polìtica chi seus capatzus de espressai.

 • Deu seu de accordiu cun Lisandru Camboni chi fintzas a candu no eus a tenni sa storia e sa lìngua nosta in sa scola, in sa strada, in s’amministrazioni etc., is sardus no ant a pigai cuscèntzia de su chi funt diaderus. Is movimentus indipendistas si deppinti preparai ad unu traballu mera longu prima de porri creai s’ambienti po assumancus porri ‘ pensai’ a sa indipendenzia scioberara de sa genti. Candu si narara ‘S’Italia ari portau …….’ si narara una cosa tanti po nai. Troppu facili doani sa curpa de tottu a ‘is atrus’. Nosus seus po immoi ‘Italia’ e sa curpa de su chi suzzeriri esti sa nostra cumenti de is atrus ‘Italianus’.

 • SA DOMANDA ESTI DIARERUSU BELLIXEDDA, S’ARRESPUSTA CHI BENIRI DE SU CORU, DEU SEU IN PRIMU LOGU SARDU E FIERU DE DU ESSI, MANCAI NON SIA BONU A ISCRIRI.MA CIRCHENDI DE CI PENSAI CUN MERA PASSIENZIA, BABBU MIU ARI CUMBATTIU PO CUSTA ITALIA, IN MODU GIUSTU O SBAGLIAU CHI FESSIRI.E QUINDI POZZU NAI CHI SA SARDIGNA ESTI ITALIA.

 • [...] Sardigna est It??lia? | ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna [...]

 • Marieddu castia ca puru is irlandesos ant combatidu pro s’Inglaterra durante sa segunda gherra mondiale, e bi funt medas corsos ca ant combatiu pro sas gherras de sa Frantzia, podet essere meda orgugliosu pro babbo tuu si ddu boles essere pero custu no nos faghet italianos!

  Ca semus sardos est beridade et est certu e intzandus sa pregunta diat a essere diferente: Cales funt sos motivos ce nos faghent italianos?

  -Cadelanos e Pisanos in Bonaria in su 1300 e pagu prus ca firmant una paxi e criant su Reinu de Sardigna ca pustis at a si torrare Reinu de Italia? (passatismo natzionalista…brrr)
  -Sos miltares sardos in sas gherras italianas?(cumente sos irlandesos o corsos)
  -Su fatu ca nos praghet sa pastasciutta o sa pitza? (cumente in is Istados Unidos)
  -Su fatu ca s’italianu est bene fueddadu inoi e bene cumprendidu?
  (cumente a Malta)
  -Su fatu ca tifamus sa natzionale de futbol italiana? (Is futbolistas sardos bi giogant d’ognia tanti e supratotu cale atera tenemus?)
  -Ca tenemus ruinas romanas? (cumente is portoghesos)
  -Ca funt giai 150 annos e giai bastat pro essere italianos? (e intzandus 400 annos de ibericos inoi nos ant fatu ispagnolos?)

  No ddu isciu, proita sa sardigna diat a essere italiana?

Is cummentus funt serraus.