> mes’e gennàrgiu « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e gennàrgiu 2012

Perígulu impestadura in su Surcis: in Portuascusi si papat metallu

Ascurta custa nova

(S’úrtima nova) – Casteddu, 31 de su mesi de gennàrgiu – Is babus e is mamas de is pipius fintzas a is tre annus chi bivint in Portuascusi no depint donai de papai a is própriu fillus scéti ortalitzias e fruta coltivaus in su territóriu de su comunu de su Surcis, ma depint fai atentzioni a comporai puru prodotus araus in logus diversus. Est cantu narat una comunicatzioni ufitziali de sa Asl de Crabònia, fatta connosci cida passada de sa boxi Frantziscu Fuggetta. I terrenus de Portuascusi, puru si su comunicau no ddu narat in forma ufitziali, funt duncas impestaus de is industrias a su puntu de ponni in perígulu sa saludi de is pipieddus. S’arriscu est stétiu acrarau de unu relatu de s’Istitutu de Sanidadi fatu apitzus de s’impestadura de su territóriu comunali de Portuascusi. Asuba de sa chistioni fueddant cun d-una nota su Grupu de interventu giurídicu e is Amigus de sa terra. Sighi a ligi ‘Perígulu impestadura in su Surcis: in Portuascusi si papat metallu’

Sotziedadi: in Casteddu cursu po gestiri un’assótziu no profit

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mesi de gennàrgiu – Comenti fai, gestiri e aministrai un’organizatzioni no profit? At essi su tema de su cursu aprontau de s’assótziu Tdm 2000 po su 9, su 10 e s’11 de su mesi de fiàrgiu in su T Hotel de Casteddu. Is maistus de sa primu editzioni de su Cursu de Gestioni ant essi spertus e professionistas chi ant a fueddai de chistionis comenti: agatai su dinai, fai s’anàlisi de is bandus comunitàrius e de su territóriu, fai sa programatzioni e sa gestioni de su dinai, connosci is leis apitzus de su traballu. Sighi a ligi ‘Sotziedadi: in Casteddu cursu po gestiri un’assótziu no profit’

Presonis: liau su dinai po colónia agriculas. Caligaris (Sdr): “Cusseguéntzias grais meda”

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mesi de gennàrgiu – Su determinu de su Dap de ndi liai de 2 milionis e 400mila eurus a 450milla eurus a is colonias penalis agriculas de sa Sardigna tenit “cusseguéntzias grais meda”- Est cantu denuntziat cun d-una nota Maria Grazia Caligaris, presidenti de s’assótziu ”Socialismo Diritti e Riforme”. Is colonias penalis funt logus innoi is presoneris tenint sa possibilidadi de traballai e de arriciri unu redditeddu. Imoi – acrarat su rapresentanti de Sdr – is trasferimentus a is colonias de Is Arenas, Ìsili e Mamone funt stétius irminorigaus (o annullaus) is pagamentus a is presoneris-traballadoris. Sighi a ligi ‘Presonis: liau su dinai po colónia agriculas. Caligaris (Sdr): “Cusseguéntzias grais meda”’

Sanidadi: in Casteddu sit in de Sni po salvai is ispidalis de is biddixeddas

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mesi de gennàrgiu – “Amentai a sa Comissioni sanidadi de Consillu regionali ca su diritu a sa saludi de is sardus no podit fai de mancu de is ispidalis chi s’agatant in biddixeddas comenti Itiri Cannedu e Tièsi”. Cun custu obietivu Sardigna Natzione Indipendentzia at aprontau po custumerì unu sit in asuta de is pórcius de bia Roma, in Casteddu. Sa manifestada at a cumentzai a is 15.30, duas oras primu de su cumentzu de s’assembrea de sa Comissioni Sanidadi. Sighi a ligi ‘Sanidadi: in Casteddu sit in de Sni po salvai is ispidalis de is biddixeddas’

Iscola: in Nùgoro is cuntributus po pigai is líburus de iscola

(IlMinuto) – Casteddu, 31 de su mesi de gennàrgiu – S’Ofítziu Pública Istrutzioni de su Comunu de Nùgoro fait sciri ca est obertu su bandu po presentai is dimandas de cuntributu po istudiantis po pigai is líburus de iscola. Podint presentai dimanda de agiudu is scientis de is iscolas médias e de s’iscola superiori iscritus a s’annu iscolàsticu 2011-2012. Is beneficiàrius de su bandu – si ligit in d-una nota – funt “istudiantis chi faint parti de famílias chi po s’annu 2010 apant tentu unu rédditu cantiapari o prus piticu a un’ISEE bàlidu de € 14.650,00″. Is dimandas ant a depi essi presentadas a s’Ofítziu prísia de su Comunu de Nùgoru intru su 29 de su mesi de fiàrgiu e ant a depi essi acumpangiadas de sa dichiara Isee e de is scontrinus de còmpora de is líburus. Sighi a ligi ‘Iscola: in Nùgoro is cuntributus po pigai is líburus de iscola’