> 01 « mes’e marzu « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 1/03/2012

Unu serbítziu legali po is féminas e is minoris: in Tàtari sighit sa faina de su portellitu contra a sa violèntzia

Ascurta custa nova

(S’úrtima nova) – Casteddu, 1 de su mesi de martzu – Ita est sa violèntzia? Cun custu fueddu si chistionat de dógnia aprofitu de poderi e de cuntrollu chi si manifestat atressu de s’angaria física, sessuali, psicologica i económica. Partendi de custu assuntu, de su 10 de su mesi de martzu de su 2011, sa Provìntzia de Tàtari at intregau sa missioni de agiudu suu ai is tzitadinus a su portellitu contra a sa violèntzia, serbítziu indispensàbili, chi a pustis de un’annu, potentivu de sa grandu fortuna tenta, at a benni afortiau de prus. Po su 2012, difatis, su serbítziu donau at a diventai prus poderosu aumentendi is oras mensilis de atividadi de consuléntzia, chi po ocannu ant essi 15. Ma de cali faina seus fuededdendi? Su portellitu in chistioni donat un’agiudu legali a gratis a is féminas e a is minoris chi depint afrontai cunditzionis de discumbéniu o chi funt vitimas de violéntzia. Sa consuléntzia intregada si sboddiat primu de totu in su campu de su Diritu de família e de su Diritu po is minoris, e si proponit de sufragai su propassamentu de situatzionis de istrobu personali e familiari, chi su prus de is bias funt grais meda e s’allonghiant in su tempus po mori de s’impossibilidadi económica de consultai un’abogau. Sighi a ligi ‘Unu serbítziu legali po is féminas e is minoris: in Tàtari sighit sa faina de su portellitu contra a sa violèntzia’

“Monti bolit infossai s’arrisurtau referendum contra sa privatizatzioni àcua”. Su Prc sardu aderit a sa campagna “Ubidièntzia civili”

(IlMinuto) – Casteddu, 1 de su mesi de martzu – Difendi sa gestioni pública  e chentza de torracontu de s’àcua. Cun custu obietivu su Prc de sa Sardigna aderit, cun d-unu documentu aprovau domínigu passau de su Comitau Políticu Regionali, a sa campagna “Ubidièntzia civili” po pretèndiri chi s’arrisurtau de su referendum de su mesi de làmpadas de su 2011 bengat arrespetau. Sighi a ligi ‘“Monti bolit infossai s’arrisurtau referendum contra sa privatizatzioni àcua”. Su Prc sardu aderit a sa campagna “Ubidièntzia civili”’

Tzerachia militari. “Gettiamo le basi”: “12,7 milioni de indennitzus

(IlMinuto) – Casteddu, 1 de su mesi de martzu – Is sardus no tenit nudda de afestai po is indennitzus de 12,7 milioni de eurus promìtius de su Ministeru de sa Difesa a s’Ísula po pagai is dannus fatus a sa colletividadi de sa preséntzia militari. Su tanti promìtiu est difatis de 0,08 eurus po étaru – de terra o de mari - ocupau po unu mesi de is militaris. Si imbecis si pigat in cunsidériu scéti sa terra ocupada de fainas militaris, su tanti “artziat” a 7,14 eurus a s’étaru/mesi. Est cantu denuntziat cun d-unu comunicau su Comitau “Gettiamo le basi”, stresidendusì de is comentus bellus fatus de su Presidenti de sa Regioni, Ugo Cappellacci, e de calencunu síndigu candu est stétia donada sa nova de su Guvernu. Sighi a ligi ‘Tzerachia militari. “Gettiamo le basi”: “12,7 milioni de indennitzus’

Avenimentus: Ùssana afestat s’otu de su mesi de martzu cun d-un’assembrea apitzus de su “donu de su lati”

(IlMinuto) – Casteddu, 1 de su mesi de martzu – Unu viàgiu in sa cultura de s’allatura naturali e de sa maternidadi in Sardigna, de su passau a oi. At essi custu su tema de s’atóbiu “Su donu de su lati”, aprontau de s’aministratzioni comunali de Ùssana po afestai s’otu de su mesi de martzu. Sighi a ligi ‘Avenimentus: Ùssana afestat s’otu de su mesi de martzu cun d-un’assembrea apitzus de su “donu de su lati”’

In Nùgoro is proportzionis de “Arti e Mesura”

(IlMinuto) – Casteddu, 1 de su mesi de martzu – Est cumentzada su 23 de su mesi de fiàrgiu passau “Arti e Mesura”, su progetu nou de su MAN de Nùgoro. Cun “Arti e Mesura” su Man bolit sodigai su chistionu suu cun su territóriu e cun sa tzitadi barbarizina. “Arti e Mesura” nascit de un’idea de museu comenti logu de creatzioni e de atopu in muimentu. Cun custu iscopu 5 artistas ant essi cumbidaus a pentzai a un’òpera de fai aposta po sa butega de bestimenta Sotgiu Store Nùgoro. Comenti si ligit in d-una nota , su fueddu mesura, pigau de campu de is maistus de pannu, “ingitat su modus operandi de su progetu, chi cumbidat a dogna artista a mudai su logu pighendi giustapuntu is mesuras”. Sighi a ligi ‘In Nùgoro is proportzionis de “Arti e Mesura”’