> 22 « mes’e marzu « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 22/03/2012

“Custu est su Procu”. In Serrenti proietzioni e dibàtidu po chistionai de promotzioni, amparu e traditzionis

Ascurta custa nova

(S’úrtima nova) – Casteddu, 22 de su mesi de martzu – Podeus nai ca sa vida de s’ómini est acapiada a su tempus, e duncas puru a su tempus andau. De custu e de s’amentu suu imbasteus s’esisténtzia de custu mundu, aici, “dógnia tanti, fai unu viàgiu a torradura agou in su tempus, sighendi su fiu de sa mamoria, torrendi a iscoberri is sciris e is saboris berus de sa traditzioni de su logu, de sa tzivilidadi massarza fait beni”. Po ddu fai, circhendi de promovi su territóriu, perou, “tocat a insutzuligai a is giòvanus, indùsiri a is mannus e trisinai a is antzianus de sa comunidadi”. Custu est su coru de su pentzu chi movit a s’Assótziu Imparis de Serrenti, chi po arrexonai de promotzioni, amparu de s’ambienti, defensa e avaloramentu de is traditzionis de sa messarítzia e alimentaris at abritiau e aprontau po sàbudu 24 de su mesi de martzu a is 18.30, in is aposentus de s’ex Bocidroxu de Serrenti, sa proietzioni de unu documentàriu. Su film, girau in Marmidda de Pieru e Tomasu Tatti tentit comenti títulu “Custu est su Procu” e tucat de una pregunta: “Si podit acastiai, torrai a iscoberri e isfrutai su patrimóniu de is connoscéntzias, su patrimóniu sotziali e su patrimóniu culturali de una comunidadi?” Sighi a ligi ‘“Custu est su Procu”. In Serrenti proietzioni e dibàtidu po chistionai de promotzioni, amparu e traditzionis’

Contienda Sardigna: adesioni de Zuncheddu a s’odg chi at fatu tremi a Villa Devoto

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de martzu – “Boleis andai addia de is partidus de bosàterus, addia de is méritu, de is medàllias e de is destrossas chi si donais apari apari i essi óminis de sa natzioni sarda, truncai custu sganimentu de su giogu de su presenti, propòniri una novidadi chi no s’est mai bia in Itàlia?”. Est custa sa pregunta chi faint is firmadoris de s’ordini de is argumentus de tratai, presentau unus cantu de diris fait in Consillu regionali, a Pd e Pdl. Un’Ordini de is argumentus de tratai, su presentau in àula de Paolo Manichedda, e firmau de Sanna, Dessì, Maninchedda, Planetta, Uras, Sechi, Cocco, Cugusi, Steri e Salis, chi contrariat meda a su stadu italianu. Su stadu italianu chi “no at mai notificau a s’Unioni europea (únicu stadu menbru a si cumportai diaici) – s’acrarat in su documentu – sa previsioni de su Statutu sardu po unu regimi fiscali atuau po sa Sardigna”. Sa mantessi Itàlia “timit a una Sardigna cun d-unu regimi fiscali diversu […]. Sa Sardigna, est stétiu cumprovau, est stétia bocia primu de su fiscu piemontesu e imoi de su fiscu italianu, chi, [...] su Presidenti de sa Corti de is Contis, at definiu ‘ingiustu, chi no ndi giuat e castigadori po sa genti onesta’”. Sighi a ligi ‘Contienda Sardigna: adesioni de Zuncheddu a s’odg chi at fatu tremi a Villa Devoto’

Tzínema: is diversas facis de s’emigratzioni cun “Mundunou. Proietzioni e atopous asuba de is caminus de is furesteris”

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de martzu – Est cumentzada su 20 de su mesi de martzu passau, in is aposentus de su Teatru Andrianu de arruga Tàtari in Casteddu, sa rassegna de tzínema “Mundunou. Proietzionis e atopous asuba de is caminus de is furesteris”. Sa proposta culturali est aprontada de su Círculu FICC “Laboratorio 28″ e de s’assótziu TERRA – Progetu Baobab, cun s’agiudu de s’assótziu Art’in e is cuntribus de s’Universidadi de is Istudius de Casteddu e de sa Regioni Autónoma de Sardigna. Sa rassegna at a sighiri fintzas a su 22 de su mesi de maju in sa domu de “Laboratorio 28″, in arruga Montesanto. S’arricu programa de “Mundunou. Proietzioni e atopous asuba de is caminus de is furesteris” si movit intre tzínema, música e literadura e tenit comenti iscopu su de “analitzai su tema de is emigratzionis in totus is facis suas”. Sighi a ligi ‘Tzínema: is diversas facis de s’emigratzioni cun “Mundunou. Proietzioni e atopous asuba de is caminus de is furesteris”’

“Tardamentus foras de contu in su pagamentu de amortitzadoris e sussidiu”. Oi sit in a faci de s’assessorau de su Traballu

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de martzu – “Is tardamentus in su pagamentu de is amortitzadoris sotzialis in dèroga funt foras de contu, difatis funt milla e prus de milla is traballadoris chi de diversus mesis no arricint su sussidiu chi ddis spetat”. Est cantu denuntziant is segreterias regionalis de Cgil, Cisl e Uil, chi po oi a is 10.00 ant aprontau unu sit in a faci de sa domu de s’assessorau regionali de su Traballu, in arruga XXVIII fiàrgiu, in Casteddu. “Mancai is ispintas fitianas nostras – narant is sindacaus denuntziendi is tardamentus – is pràtigas abarrant frimas in is ofítzius de s’assessorau. Sighi a ligi ‘“Tardamentus foras de contu in su pagamentu de amortitzadoris e sussidiu”. Oi sit in a faci de s’assessorau de su Traballu’