> mes’e paschixèdda « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e paschixèdda 2012

(Italiano) Documento: L’Università di Sassari sostiene la lingua sarda

Sighi a ligi ‘(Italiano) Documento: L’Università di Sassari sostiene la lingua sarda’

In Rennes is líteras de Paschixedda chistionant bretoni

(IlMinuto) – Casteddu, 20 de su mesi de paschixèdda – De sa Bretagna s’impignu po sa língua bretoni aprontat una proposta culturali. Ariseru, 19 de su mesi de paschixèdda, difatis, in Rennes, in sa Pratza de su Parlamentu Bretoni, si chistionàt sa língua natzionali ligendu is líteras iscritas de is pipius in bretoni e in francesu.

A Rennes, le Père Noël parle breton

Le collectif Ai’ta! Roazhon fait venir le père-noël à Rennes spécialement pour les petits citadins bretonnants!

Le père-noël parle breton et il vous donne rendez-vous mercredi 19 décembre 2012 à 18 heure place du Parlement de Bretagne sur le marché de Noël! Sighi a ligi ‘In Rennes is líteras de Paschixedda chistionant bretoni’

Documentu: Lìtera de Su Majolu a su Parlamentu italianu e a su Consìgliu de Europa

A sos deputados e senadores de su Parlamentu Italianu elezidos in Sardigna

A su Parlamentu Italianu

A su Parlamentu Europeu

A su Consìgiu de Europa

Su Majolu est un’assòtziu de istudentes sardos chi giughet a in antis una pelea pro chi pòngian su sardu ufitziale paris cun s’italianu in totu sa vida pùblica de Sardigna, e mascamente in s’Universidade de Tàtari.

Bos cherimus fagher ischire chi semus in pensamentu pro su chi pertocat su testu de sa lege 5118/2012 chi sunt discutende in su parlamentu italianu pro ratificare sa Carta Europea de sas Limbas Regionales o de Minoria, chi an iscritu in Istrasburgu in su 1992 e chi s’istadu italianu at firmadu in su 2000 ma no at galu ratificadu.

Pensamus chi sas fainas de amparu ischirriadas pro su sardu in custa lege de ratìfica, discrìminant meda sa limba sarda e sunt fintzas contràrias a su chi b’at iscritu in sa Carta etotu.

Mascamente pensamus chi sunt contràrias a su chi b’at iscritu in s’artìculu 7 paràgrafu 2: sos istados chi ant firmadu sa Carta, che deven bogare calesisiat distintzione, esclusione, restritzione o preferèntzia chene motivu in s’impreu de una limba regionale o de minoria. Sighi a ligi ‘Documentu: Lìtera de Su Majolu a su Parlamentu italianu e a su Consìgliu de Europa’

(Italiano) “D’Amore e di Dolore”. Paola Rizzu si racconta

Sighi a ligi ‘(Italiano) “D’Amore e di Dolore”. Paola Rizzu si racconta’

A Manca in campu cun Su Majolu “po sa língua sarda comenti língua oficiali”

(IlMinuto) – Casteddu, 11 de su mesi paschixèdda – S’intzimia de sa discriminatzioni etnica comenti pràtiga chi ndi liat a is personis is diritus insoru tratendiddas in manera ingiusta, pistighingiosa, chi ddas umiliat, ddas ofèndiri segundu is carateristicas somàticas e/o culturalis e/o segundu sa nàscida etnica e/o de s’apartenéntzia religiosa. De discriminatzioni etnica costanti patia de su pópulu sardu atressu de fitiana e fissienti raiadura de sa língua e de sa mamória istórica fueddat una denúntzia fata connosci de sa manca indipendentista sarda. A Manca pro s’Indipendetzia s’arringherat contra a su protzessu de tiramenta de su sardu e acotzat a sa batalla de s’assótziu de is istudiantis Su Majolu contra a su “centralismo” de su Guvernu Monti, chi est aprovendi una lei po ratificai sa Carta europea de is línguas regionalis e de minoria. “Costrintu a reconòsciri a su sardu comenti língua, su Parlamentu italianu – acrarat a Manca in d-unu comunicau de imprenta – dda bolit ponni in d-unu livellu prus bàsciu, po no dda fai língua coufficiale impari a s’italianu -” Morali de sa fàbula: “cun totu chi su sardu siat sa segundu língua prus fueddada aintru de s’istadu italianu” is àteras natzionis chetza de istadu ant a podi gosai de un’amparu prus mannu. Contra a custu protzessu de isderrexinamentu in faori de un’italianizatzioni a sa marolla, chi bit e tratat a sa cultura de sa Sardigna comenti cultura subalterna, s’organizatzioni indipendetista at a cabai in pratza su 13 de su mesi de paschixèdda a is 10.00 impari a s’assótziu Su Majolu, e at a acotzai a sa batalla chi is istudiantis tataresus ant promòviu contra a s’iscambeddu chi sa política italiana est pronta a fai a sa língua de su pópolu sardu. S’intentu – afirmat a Manca pro s’Indipendentzia – est de s’”uniri po sa língua sarda comenti língua oficiali” po pediri “chi bengat assegurau s’imparamentu de su sardu in totus is iscolas e is universidadis sardas, chi bengat afiantzau su diritu de fai dimanda e tenni un’arrespusta in sardu de is serbítziu públicus, de tenni una televisioni, un’aràdiu e unu giornali cotidianu totu in língua sarda e s’incaminada de unu cursu de laurea di annestru de is maistus e de is professoris”. Sighi a ligi ‘A Manca in campu cun Su Majolu “po sa língua sarda comenti língua oficiali”’