> 18 « mes’e paschixèdda « 2012 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 18/12/2012

Documentu: Lìtera de Su Majolu a su Parlamentu italianu e a su Consìgliu de Europa

A sos deputados e senadores de su Parlamentu Italianu elezidos in Sardigna

A su Parlamentu Italianu

A su Parlamentu Europeu

A su Consìgiu de Europa

Su Majolu est un’assòtziu de istudentes sardos chi giughet a in antis una pelea pro chi pòngian su sardu ufitziale paris cun s’italianu in totu sa vida pùblica de Sardigna, e mascamente in s’Universidade de Tàtari.

Bos cherimus fagher ischire chi semus in pensamentu pro su chi pertocat su testu de sa lege 5118/2012 chi sunt discutende in su parlamentu italianu pro ratificare sa Carta Europea de sas Limbas Regionales o de Minoria, chi an iscritu in Istrasburgu in su 1992 e chi s’istadu italianu at firmadu in su 2000 ma no at galu ratificadu.

Pensamus chi sas fainas de amparu ischirriadas pro su sardu in custa lege de ratìfica, discrìminant meda sa limba sarda e sunt fintzas contràrias a su chi b’at iscritu in sa Carta etotu.

Mascamente pensamus chi sunt contràrias a su chi b’at iscritu in s’artìculu 7 paràgrafu 2: sos istados chi ant firmadu sa Carta, che deven bogare calesisiat distintzione, esclusione, restritzione o preferèntzia chene motivu in s’impreu de una limba regionale o de minoria. Sighi a ligi ‘Documentu: Lìtera de Su Majolu a su Parlamentu italianu e a su Consìgliu de Europa’