> 23 « mes’e maju « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 23/05/2013

NUR 4

Disignu de Dottor Fonk

S’istòria de Nicolau. Unu disterrau chi tenit su disìgiu de torrai in Sardigna a fai calencuna cosa po sa terra sua

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 23 de su mesi de maju – Laureau in su 2005 in s’Universidadi de is Istùdius de Casteddu, in Chìmica e Tennologias de Potecaria, Nicolau, classi 1979, fueddendi de is istùdius fatus si contat ca su cursu pigau est desitotu iscapiau de su mundu de su traballu industriali, comenti imbecis iat a fai pentzai su nòmini de su mantessi caminu de laurea, chi est orientau po su prus a is fainas universitàrias, e chi imbecis no tenit nimancu unu cuntatu pitiu cun is aziendas de su cumpartu de sa potecaria. Su piciocu de Aristanis endu isperimentau s’ambienti de traballu de s’universidadi in is mesis de sa tesi isperimentali, endu tastau is problemas organizadoris, económicus e de traballu, pigat su determinu de circai una solutzioni diversa chi no fessat acapiada a unu tempus benidori càrrigu de dudas. I est aici – afirmat – “ca giai un’annu primu de sa laurea cumentzu a sighiri in su web unus cantu de aziendas de potecaria e a pigai cantu prus iscedas possìbilis. Bengu a isciri chi ddoi funt fainas, cumpetèntzias, arrolus chi deu no iu mai intendiu, ma chi aparentementi abisongiànt po un’insertamentu in cussu ambienti”. “Pigau su tìtulu – sighit – comenti medas sardus, apu provau a circai traballu in Sardigna, ma deu puru comenti a issus apu agatau scéti ecas serradas o propostas de traballu a gratis, cun s’ispériu scèti de biri calencunu soddu a pustis de un’annu o de prus puru”. Ma su piciocu de Aristanis po s’artivesa sua, po s’amori chi tenit po sei, e in nòmini de is sacrificius fatus no at atzetau totu su chi a dolu mannu est divendada un’impunnada chi su prus de is personis agradessit comenti sorti inevitàbili. “No est aici po mei – si marcat – i est po costu ca m’arrebellu e detzidu de lassai sa Sardigna e de movi in Milano po fai unu master in Management Sanitàriu chi castiàt a is aziendas de potecaria e a is ispidalis, po integrai aici s’amaistramentu miu cun cursus de ecunumia sanitària, amàniu aziendali, information technology, gestioni de is processus, programatzioni e controllu. Unu mundu nou a petus de su chi apu biu in s’Universidadi”. Is caminus de annestru isceraus de Nicolau dd’ant permìtiu puru de fai unu stage in sa Clinica Lai de Casteddu e de ddu fai torrai in Sardigna agiudendiddu a cumprendi mellus duus processus internus: sa radiologia e is laboràtorius de anàlisi. Ma sighendi su chistionu ndi bessit a pillu ca in custa istrutura puru no ddoi furiat traballu e ca totu si moviat sèmpiri cun sa mantessi mùsica, su piciocu depiat traballai chentza de biri dinai e fortzis s’annu infatu iat ai potziu gosai de un’eventuali paga. Sighi a ligi ‘S’istòria de Nicolau. Unu disterrau chi tenit su disìgiu de torrai in Sardigna a fai calencuna cosa po sa terra sua’

Su grupu Sel-SardignaLibera depositat interrogatzioni asuba de is montixeddus de arena de Badèsi

(IlMinuto) – Casteddu, 23 de su mesi de maju – Funt a arriscu mannu is montixeddus de arena de Badèsi, sighint difatis chentza de istrobu is coladas mannas de ciumentu po su cumprimentu de unu residence chi at a andai a fai dannus mannus a s’ambienti. Comenti giai marcau de is assòtziu ambientalistas Amigus de sa Terra e Grupu de Interventu Giurìdicu, comenti nau puru in s’interrogatzioni n. 699/A fata de sa consillera de SardignaLibera Claudia Zuncheddu e depositada in su Consillu de sa Ras su 12 de su mesi de paschixedda de su 2011 e in cussa depositada in sa Comissioni Europea Cumpetenti, is perìgulus chi pertocant a su progetu de “cementificazione’ funt diversus, cumentzendi de su pranu de lotizatzioni chi candu scadit at a “intzimai s”inedificabilità’ de is cumpartus chi abarrant e de is sìngurus lotus chi no funt stétius fatus”. Ma no est totu poita comenti at pretzisau purue s’abogau Delipieri, abistu in matéria de diritu ambientali  ”is plaias - chi funt una perra de su demàniu marìtimu – e sa tenta de is 300 metrus de sa riba marina funt amparadas cun ispetzìficu lióngiu de cunservatzioni integrali”. Su documentu marcat puru comenti su tretu interessau siat “asuba de su mari e amantau po su prus de tupa mediterrànea amanniada, est amparada cun ispetzìficu lióngiu paesagisticu e interessat  su giassu de importu comunitàriu – Sic ‘Foxi de su Coghinas’”. Sighi a ligi ‘Su grupu Sel-SardignaLibera depositat interrogatzioni asuba de is montixeddus de arena de Badèsi’