> 28 « mes’e maju « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 28/05/2013

NUR 8

Disignu de Dottor Fonk

S’istòria de Tiziana. Medas curriculum imbiaus e su determinu de abarrai sèmpiri crusidadosa

(In Tempus de crisi) – Casteddu, 28 de su mesi de maju – Dipromada in su Lizeu Psicu Sotziu Pedagògicu, candu si lamàt tambeni Clàssicu Isperimentali, chenza de tenni diaderus una bidea crara asuba de su chi iat ai bòfiu fai candu iat essi “diventada manna”, Tiziana, classi 1977, agoa de su diproma iat essi bòfia movi in s’esteru po imparai una lìngua e po si fai una bidea ladina de su mundu de su traballu. In su tempus, sa picioca de Lanusèi, teniat abetus mannus e milla bideas, ma si boliat pigai un’annu po detzidi cun d-una cuscièntzia prus manna ita fai de sa vida sua. Ma, comenti si narat issa etotu, custu no est stétiu possìbili, i est aici chi s’est dépia iscriri inderettura a s’universidadi. “Iscriri – s’acrarat – poita no podendu partiri a foras no teniu unu diproma chi m’essat permìtiu de m’insertai luegu in su mundu de su traballu”. “Apu fatu – sighit su contu – po un’annu e mesu Iscèntzias Biologicas, ma agoa mi seu incasciada in d-un’esàminu, chi perou, po su cursu de istùdius furiat preliminari po podi donai totus is àterus. I est in custu mamentu chi apu pigau su determinu de lassai sa facoltadi e de m’incarrerai bia psicologia”. Una facoltadi chi permitiat a Tiziana de aprofundai unus cantus temas chi po issa furiant de interessu mannu, e in s’ìnteris sighiat puru su camniu umanisticu e sotziali de su lizeu fatu. A pustis de sa laurea, sa punna de sa picioca de Lanusèi furiat sa de diventai responsàbili de is risorsas umanas de un’azienda manna o sighiri cun d-unu dotorau in psicologia sotziali de fai in s’esteru. Sa laurea at betiu a sa picioca a fai esperiéntzas medas chentza de paga e primu de totu comenti novìssia. Ma no est totu, poita dd’at permìtiu puru de fai unu cursu de ispetzializatzioni e unu master de II livellu. In totu custu tocat a nai puru ca dd’at perou lassada in Casteddu innoia oindì fait sa segretària part time in d-un’istùdiu legali. Fueddendi de laureas e prusatotu de laureaus sardus, de sa chistionada cun sa picioca ndi bessit a pillu ca po issa is problemas prus grais chi ferrint a unu laureau sardu funt is mantessis de is ferrint a unu laureau chi no est sardu. Ma tocat a nai puru – s’acrarat – ca “is giòvanus laureaus de Sardigna funt cónscius de su fatu ca chi bolint traballai in campus istabilius si ndi depint andai de sa terra insoru. “Custu – sighit s’arrexonu – podit donai totu una fibera de arragus aciuntivus a petus de chini no depit pigai un’aereu o una nai po si movi, ma lassendu istai custu, – arremaciat – no creu ca unu laureau sardu tengat problemas diversus de is chi tenit unu laureau chi non est sardu. Pentzu ca fortzis a petus de is àteras regionis est prus grai agatai traballu in Sardigna, ma po calisisiat laureau”.

Sighi a ligi ‘S’istòria de Tiziana. Medas curriculum imbiaus e su determinu de abarrai sèmpiri crusidadosa’

(Italiano) A Sestu si parla di filiera corta e vendita diretta

Sighi a ligi ‘(Italiano) A Sestu si parla di filiera corta e vendita diretta’