> 21 « mes’e totussantus « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 21/11/2013

(Italiano) Documento: Amministrazione Comunale di Terralba. Lettera aperta

Sighi a ligi ‘(Italiano) Documento: Amministrazione Comunale di Terralba. Lettera aperta’

Apellu de is comunus fertus de sa strasura “poderaisí de fai timoria manna e dannosa chetza de arrexoni”

(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mesi de totussantus – Lompit de is comunus fertus de sa strasura de lùnis 19 un’apellu mannu a no fai nàsci situatzionis de timoria lègia chentza de avreguai is novas chi benit donadas prusatotu atressu de social network: “si bosàturus totus, a cumentzai de custu grupu, boleis essi de agiudu in calencuna manera PO PRAXERI no si ponei a fai girai sa boxi in facebook comenti intendeis una calisisiat sceda – incumandat meda Lisandru Cauli, consilleri de su comunu de Terraba -. Aguantausì de fai girai messàgius tipu “si narat ca…”. E arroaus de fai timoria manna e dannosa chentza de arrexoni”. Su suspu est a cantu acontéssiu in su mangianu de ariseru, candu funt stétias fatas connosci novas chentza essi avreguadas e agoa dennegadas de Videolina. “Is novas ufitzialis – sighit Lisandru Cauli – andant SÈMPIRI AVREGUADAS DE CHINI S’AGATAT IN SU CAMPU, de agentis de pùblica seguràntzia, vigilis, forestali, sìndigus , aministradoris, ecc… Ddoi funt is nùmerus de telefonu e is giassus de scedas ufitzialis. Custas novas po totu custu depint essi AFIANTZADAS lamendi is nùmerus postus de is istitutzionis, cun su cumandu de ddus impitai SCÈTI ( e de no frimai su tràficu telefonicu) candu s’est testimòngius in primu personi de una nova o si tenis in dògnia manera una certesa”. Sighi a ligi ‘Apellu de is comunus fertus de sa strasura “poderaisí de fai timoria manna e dannosa chetza de arrexoni”’

Su Comitau S’arrieddu po Narabuja aprontat: “Passiaus apitzus de sa Terra – Gherra contra a s’acaparradura de is terras”

(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mesi de totussantus – Est prevìdiu po sàbudu 23 de su mesi de totussantus de su 2013 s’atopu cun “Passiaus apitzus de sa Terra – Gherra contra a s’acaparradura de is terras”. S’avenimentu, aprontau de su Comitau “S’arrieddu po Narabuja” cun s’agiudu de su “Tzentru Internatzionali Gruxeri” e cun s’amparu de “Terra Gramsci” at a cumentzai a is 18.00. S’atòbiu, chi s’at a sboddiai in su Tzentru “Polifunzionale” de pratza Segni in Narabuja, previdit sa proietzioni de unus cantu de documentàrius chi lompint de su Festival de is Terras. In s’avenimentu at essi presentau su stùdiu “Green Land Grabbing – ‘Furtovoltaico’ e acaparradura de is terras in Itàlia – Sardigna” puru. “Sa cumassa e s’acaparradura de is terras no acontessit scéti in is stadus chi incumentzant a s’afirmai – acrarat SIrvia Doneddu – custus duus fenòmenus capitant oi in Europa puru. Custu raportu – pretzisat – fait connosci un’arrèula cuada: su 3% scéti de is meris de is terras funt lòmpius a cuntrollai sa metadi de is terras saliosas. Sighi a ligi ‘Su Comitau S’arrieddu po Narabuja aprontat: “Passiaus apitzus de sa Terra – Gherra contra a s’acaparradura de is terras”’

In Casteddu e in Tàtari su cursu “De is metadatus bibliograficus a is Linked Data: un’istérrida”

(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mesi de totussantus – Unu seminàriu de agiornamentu professionali chi tenit comenti tìtulu “De is datus bibliogràficus a is Linked Data: un’istérrida”. Aprontau de sa Setzioni Assòtziu Italianu Blibliotecas Sardigna, su seminàriu at a cumentzai de is 8.30 de su 3 de su mesi de paschixèdda in sa saba cuferèntzias de sa Biblioteca regionali de s’arburada Trieste, mentras sa diri infatu s’at a sboddiai, cun is manteri oràrius, in Tàtari, in sa saba arròglius de sa Biblioteca Comunali de pratza Tola. Unu seminàriu chi at a tenni comenti ogetu sa relata finali de su Library Linked Data Incubator Group (LLD XG), chi afirmat cun fortza s’abisòngiu chi Museus, Arcivus e Bibliotecas, a cumentzai de is agentzias natzionalis, fatzant connosci is datus insoru in su web in d-una forma noa, est a nai comenti linked data. Sighi a ligi ‘In Casteddu e in Tàtari su cursu “De is metadatus bibliograficus a is Linked Data: un’istérrida”’

In Bòno su cardolinu in mostra

(IlMinuto) – Casteddu, 21 de su mesi de totussantus – Un’aparada chi at a tenni comenti protagonista su cordolinu. Est s’avenimentu chi s’at a sboddiai in Bòno e chi est stétiu aprontau de s’Agentzia Laore Sardigna cun s’agiudu de s’aministratzioni comunali, de s’Istitutu de istrutzioni superiori e de sa Forestali. Sa mostra, aparaciada in is aposentus de s’Istitutu Fermi, at essi presentada in s’topu prevìdiu po cenàbara 22, a cumentzai de is 10.00. Sighi a ligi ‘In Bòno su cardolinu in mostra’