> 25 « mes’e totussantus « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 25/11/2013

Strobu “acustico” po is residentis de Genneruxi

(IlMinuto) – Casteddu, 25 de su mesi de totussantus – Est de calencuna diri fait sa nota prot. n. 2013/29158, chi tenit sa data 30 de su mesi de ledàminis de su 2013, cun sa cali s’A.R.P.A.S. at arraspustu a sa dimanda de scedas presentada de Grupu de Interventu Giurìdicu e Amigus de sa Terra “a propòsitu – si ligit in d-una nota – de sa averiguada de sa situatzioni de impestadura “acustica” prossimai chi benit de sa lìnia de sa metropolitana lèbia, in su bixinau Genneruxi” in Casteddu. Sa dimanda est stétia mandada po mori de is avisus de is diversus residentis de su bixinau, chi lamentànt su frimentu forti fatu de sa passada de sa metropolitana. Fatus is rilievus, de sa relata tènnica asuba de is cuntrollus fatus ndi bessit a pillu ca “is valoris de is livellus ‘acustici’ bessius a pillu, po su mangianu e po su noti, funt a cunforma de is tremenas prevìdias de su Regolamentu chi tenit is normas de cumprimentu de s’art. 11 de sa Lei n. 477 de su 26/10/1995, in matèria de impestadura ‘acustica’ chi benit de su tràvigu ferroviàriu, D.P.R. n. 459 de su 18/11/1998″. Sighi a ligi ‘Strobu “acustico” po is residentis de Genneruxi’

“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in s’arrumanzu Mannigos de Memoria”

S’arrumanzu
Pigaus sa navi est sa crai a fuedhu po brintai in s’arrumanzu. Custus fuedhus funt imperaus cumenti a torrada po dexeotu bortas in duas pàginis; sexi bortas scéti in d-una pàgini de trintaduas arrigas. Is navis a s’acabbada si scuberrit ca funt duas: s’Ocitània e sa Catalùnya. Funt is navis chi ndi torrant a furriai in Sardìnnia is disterraus spratzinaus in totu s’Oropa.
Fiat ora! Chini benit de su mari no benit prus, e sceti, po si sdorrobbai. Is disterraus sardus iant tentu làstima meda de sa Sardìnnia e ant pentzau sa manera de dha agiudai a ndi bessiri de is arroris chi dhis fiat cuncodrendi sa crassi pulìtiga, arregionali. Sa matessi crassi pulìtiga chi, agiumai, nci fiat fendi arrui sa Sardìnnia in d-unu spérrumu chene speràntzia peruna.

E issus intzandus narian: pigaus sa navi.

E issu, Antoni Cossu, scririat in is pàginis 44/45:

“— Pigaus sa navi —…

…tres paraulas — pigaus sa navi — a lenu a lenu…

…totus narian: pigaus sa navi.

…no tenian ateru de narrer: pigaus sa navi.

…E s’ateru risponniat: pigaus sa navi.

… ch’infrechian cuddu: pigaus sa navi.

…sa torrada fuit: pigaus sa navi.

…a su postu de «salude» narian: pigaus sa navi;

pigaus sa navi?

pigaus sa navi!

… a si biri, pigaus sa navi;

… a nos bier cun salude, e, pigaus sa navi.

… Su «pigaus sa navi», in pagas chidas…

… narian in Frantza; pigaus sa navi,

pigaus sa navi, ripitian in Olanda…

… e in su Belgiu; pigaus sa navi...

In s’Europa de sos sardos pariat totu una boghe: pigaus sa navi.

Sas paraulas puru naschen e creschen. Naschen chi cheren narrer una cosa, cussa e basta, pustis, in caminu, s’acontzan, altzian, si prenan e si ufran, cambian colore, lean ateru ispizu. E contat s’intonu, su chi ddas narat, sa boghe russa o sa boghe fine, sa mesu boghe o su bassu o sa contra, sa die e s’ora e su logu e su tempus, si proet o bessit su sole, si frocat o rannnidat, s’ispetzia de donzunu, a manzanu e a sero, sos pentzamentos, su forrogu s’intentzione.

Pigaus sa navi.

Insandus.”

Su rétulu de s’arrumanzu est una manera de nai chi tenint in Santu Lussurzu sa bidha de Antoni Cossu. Issu etotu si dhu spricat in s’ùrtima pàgini de s’arrumanzu , Mannigos de memoria totunu a “Sustentamentu” de is pentzamentus, is bisionis. Sighi a ligi ‘“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in s’arrumanzu Mannigos de Memoria”’

Aici est “Nudda de personali”

(IlMinuto) – Casteddu, 25 de su mesi de totussantus – Tenit comenti tìtulu “Nudda de personali”. Est sa mostra de Puccio Savioli, babu de su Teatru en vol, apariciada in is aposentus de sa libreria Dessì Mondadori de Tàtari. Dògnia òpera de Puccio Savioli – si ligit in d-una nota – est una ‘messa in scena’, e su traballu suu de maistu de pedra e artista ispabìgliu si podit ligi acapiau cun su, ateretantu connotu, de scenografu e de atori”. Sighi a ligi ‘Aici est “Nudda de personali”’