> 28 « mes’e totussantus « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 28/11/2013

“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in s’arrumanzu Mannigos de Memoria”

Ad cantum

S’acentu

Una chistioni chi no est stétia pigada cun meda frimesa est cussa de s’acentu. In totu s’arrumanzu agataus acentaus sceti otantanoi fuedhus, chene de craculai is fuedhus truncaus. Sa mellus pati de custus fuedhus acentaus dhui funt sceti una borta ebbia, e nimancu sa primu borta chi benint imperaus. In prus eus averiguau ca candu Antoni Cossu ponit s’acentu no imperat una arrégula frima, unu postu fissu, ca agataus s’acentu imperau fintzas in sa perùrtima boxali mancai sceti in is primas binti pàginis de s’arrumanzu:

Fuedhus cun s’acentu in sa perùrtima boxali

pitzinnìa 15 , aìzis 16, pitìos 16, naraìat 16, narìa 17,

agataus in totu cincu fuedhus, de immoi a innantis, de fuedhus acentaus in sa perùrtima boxali no nci ndi funt àterus.

Fuedhus cun s’acentu in s’ùrtima boxali

gafè 7, movidì 31, nc’è 36, citì 37, 80, tiellà 38, possè 42, sì 51, mì 54, tafetà 59, già est 54, vostè 64, trancidì 75, arrù 86, naramì 86, 106, alè 91, passamì 106, tè 110, Marceddì 119, cumò 131, sciò 140, legidì 144, Lanusè 159. Sighi a ligi ‘“Piessinnus me in sa scridura de Antoni Cossu in s’arrumanzu Mannigos de Memoria”’