> mes’e paschixèdda « 2013 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e paschixèdda 2013

Pàgina 2 de 5

Dexi annus de sa morti de Pepinu Fiori, domu de Nàscida Gramsci torrat omàgiu a su scritori e giornalista

(IlMinuto) – Casteddu, 19 de su mesi de paschixedda – Sa biografia de Antoni Gramsci, su spricullitu giornalisticu de “Baronis in laguna”, sa narrativa de “Sonetàula”. Funt scéti calencuna de is òperas de Pepinu Fiori, s’intelletuali sardu mortu in su mesi de arbili de su 2003. A dexi annus de sa morti, s’assòtziu domu de Nàscida Gramsci torrat omàgiu a su naradori, a su giornalista e a su biografu in d-un’atopu in programa sàbudu 21 de su mesi de paschixèdda in Abas (17.30, saba Cunvegnus de su Comunu). Sighi a ligi ‘Dexi annus de sa morti de Pepinu Fiori, domu de Nàscida Gramsci torrat omàgiu a su scritori e giornalista’

Documentu: sa proposta linguistica de sa Manca indipendentista sarda

Documentu de anàlisi a pìgiu de sa polìtica linguìstica de A Manca pro s’Indipendèntzia

Sa gherra pro su bilinguismu in Sardigna est una gherra pro s’ emantzipatzione natzionale e sotziale de sos traballadores sardos. S’Itàlia, dae cando at impostu su domìniu suo in subra de sa Terra nostra, at chircadu semper de si fraigare un’egemonia assoluta in totu sa cultura sarda, gasi etotu comente ant semper fatu totu sos istados capitalistas e mescamente sos regimes coloniales europeos in sas terras chi an conchistadu. In custa manera at fatu nàschere una classe dirigente italianizada chi at amministradu sa terra nostra pro contu de su colonialismu e chi at mantesu su pòpulu nostru ammasedadu e dormidu, in manera de non bi nàschere una classe dirigente orgànica a su pòpulu nostru chi àeret àpidu s’istrutzione e sos istrumentos culturales chi lis fiant servidos pro pesare in manera crara e sena cumpromissos un’opositzione organizada contra a su colonialismu istràngiu. Pro custu, in sos 150 annos colados, belle totu sas esperièntzias de gherra de su pòpulu sardu contra a s’istadu sunt istadas individuales e no ant àpidu una prospetiva de organizare a sos sardos contra a s’Italia; e totu sos chi ant gherradu pro liberare sos sardos l’ant fatu in sa limba de sos colonialistas e sena de si pònnere in manera crara contra a s’istadu italianu. Unu de sos fundamentos de custu progetu de fraigadura de s’egemonia culturale italiana in Sardigna (a s’incomintzu mescamente pro sos pagos sardos istudiados) est istada s’impositzione de s’italianu comente ùnica limba de cultura in Sardigna. S’italianu, ant comintzadu a bellu a bellu a l’impreare dae su 1720, cando est arribadu su primu Vicerè piemontesu, e l’ant postu comente ùnica limba ufitziale in su 1760, (ma galu in sa prima midade de s’800 b’aiat gente chi iscriiat in sardu o in ispagnolu (mèscamente sa crèsia)).Dae tando s’istadu italianu at chircadu de cantzellare su sardu dae sa bida pùblica de Sardigna, ma medas bortas l’at dèpidu impreare a mala gana ca sos sardos, in foras de pagas tzitades, s’italianu non lu connoschiant pro nudda. E tando in s’800 sa tzensura italiana aiat permissu de publicare carchi bocabolàriu sardu-italianu e carchi libru iscritu in ambas sas limbas. Su sardu in iscola non bi esistiat e pro custa resone sa Sardigna fiat una de sas terras in Europa in ue b’aiat prus pagu gente capassa de lègere e iscrìere. Dae cando s’italianu, at comintzadu a lu cumprèndere unu pagu de gente in sas tzitades mannas e sos burghesos in sas biddas, s’Italia s’est semper cumportada comente chi s’italianu esseret istadu sa limba de totu sos sardos. Sighi a ligi ‘Documentu: sa proposta linguistica de sa Manca indipendentista sarda’

Arresistèntzia: po unu benidori prus mellus!

(IlMinuto) – Casteddu, 17 de su mesi de paschixedda – Boleus arrexonai cun totu is giòvunus sardus, e mescamernti cun is scientis ca in custas diris funti insurdendi cun sa prupaganda colunialista amostendidhis una bella bisura de s’esercitu itallianu, po dhis fàiri biri che una cosa praxili s’arruolu che a sordaus.

Pentzaus ca totu custa pitzeistrudura, pruschetotu aunionista ca militarista tout court, siat cudha de fàiri brintai is sardus in duna arrealidadi allena de sa nosta.

E s’arrealidadi sarda est cudha de una sotziedadi innui sa mellus parti de is piciocus lassant is stùdius po scedhai, e sceti po is prus scofaus, trabballus precàrius e malus, su sperdimentu scolàstigu in tra mesu de is piciocus de 18 e 24 annus est de su 25%.

In mesu de is sardus in su tretu de is 24 e 35 annus nc’est sa prus bàscia percentualli, aintru de totu su Stadu itallianu, de ocupaus in trabballus intelletualis, scientìfigus e a manna spetzializatzioni, su 6,3 %; petantis funti casi duas bortas de prus, su 11,9%, is giòvunus ca funti trabballendu in professionis no cualifigadas.

Sa natzioni cosa nosta s’agatat a su 250° tretu, apitzus de 262 natzionis, po sa poxentualli de laureaus in is arregionis oropeas; una perra de sa fortza de trabballu no bàrigat sa licèntzia mèdia. Is dipromaus sardus funti unu sugetu sotziali dèbbili meda, unu cuàturu de issus est imperau in trabballus a cualifigatzioni bàscia, su 24,2%. Sighi a ligi ‘Arresistèntzia: po unu benidori prus mellus!’

Est Devias su candidau presidenti de su FIU “Pro omines liberos de mente, de coro”

(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de paschixèdda – Est su nugoresu Predu Frantziscu Devias 39 annus, laureau in filosofia, su candidau a sa presidèntzia de sa Regioni Sardigna de su Fronte Indipendentista Unidu. Su nòmini de su candidau est arribau de unu caminu longu e democràticu cumentzau s’8 de su mesi de cabudanni cun s’assembrea manna de Bilàrtzi. Una scera chi lompit de sa genti po un’aficu democràticu diaderus, innoia dògnia personi est e depit essi protagonista de sa tramuda. In d-una terra destrossada de su disimpreu, aundi is famìlias si funt impoberas chentza de torrada, innoia sa militarizatzioni est su pani de dògnia diri, aundi is industrias impestant e serrant, in d-una Sardigna innoia sa sanidadi si spaciat in sa faba manna de su diritu a sa saludi, cun d-unu chistionu de prus de un’ora Devias at trassau su programa polìticu de su Fronte, unu progetu chi tenit comenti fundamentu sa nàscida a nou de sa Sardigna, aundi po nàscida a nou no si bolit nai de seguru sa cumentzada in is annus ’60, chi at ghiau s’ìsula abia de unu decadessimentu disapiadau. Sighi a ligi ‘Est Devias su candidau presidenti de su FIU “Pro omines liberos de mente, de coro”’

15 de su mesi de paschixèdda: sa diri de su Fronte Indipendentista Unidu

(IlMinuto) – Casteddu 11 de su mesi de paschixèdda – Dexinas de assembreas popularis sboddiadas in totu s’ìsula, unu caminu obertu e democrùticu chi at biu su Fronte Indipendentista Unidu a faci ‘e pari in d-unu cunfrontu craru cun su pòpulu sardu. Est de custu cunfrontu chi funt nàscius su programa e sa scera de su candidau guvernadori de sa Sardigna po is eletzionis chi s’ant a tenni in su 2014. Presentendi s’assembrea chi s’at a sboddiai su 15 de su mesi de paschixèdda in Otzàna in sa saba Assembreas de su Comunu in arruga Emili Lussu a cumentzai de is 10.00, su Fiu pretzisat ca su candidau guvernadori de su Fronte Indipendentista Unidu est “sa personi chi intre totus est stètia scerada de is assembreas popularis e de is delegaus comenti cudda chi est prus adata a rapresentai sa coerèntzia e s’acunnortadura pedia de su programa polìticu nostru”. Ma no est totu, poita in sa mantessi diri de domìnigu su Fronte Indipendentista at a presentai is lìnias generalis puru de su programa, chi - si pretzisat in d-unu comunicau – “funt nascias de sa genti chi at pigau parti a is dexinas de assembreas popularis in totu s’ìsula e imoi at essi presentau in sa primu brutacòpia sua”. Sighi a ligi ’15 de su mesi de paschixèdda: sa diri de su Fronte Indipendentista Unidu’