> 17 « mes’e arbili « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 17/04/2014

(Italiano) “Le passeggiate dell’inclusione”: abbattere l’emarginazione sociale che colpisce le persone con disagio psichico

Custu artìculu s\\\\\\\’agatat sceti in %LANG:

Lunis de Pasca in Sardigna: una tzucada a Pranu Muteddu

(IlMinuto) – Casteddu, 17 de abrile – Ite fàghere su lunis de Pasca imbeniente? Nois bos proponimus “una tzucada a unu cugione de paradisu”. Su logu est in Sardigna, e est a pagas deghinas de chilòmetros a tesu dae Casteddu, si narat Pranu Muteddu e est in su territòriu de Goni.

Partende dae Casteddu e sighende in s’istradone provintziale su biàgiu durat pagu prus de trinta minutos de màchina. Dae sa SS 131 si girat pro Senorbì a s’artesa de Muristenis ala Aristanis-Tàtari. Si girat a destra e si faghet sa SS 128. Si colat a Senorbì e si pigat sa SP 23. S’àrea archeològica de Pranu Muteddu si podet bìere a manu manca a pagos chilòmetros de Goni.

Arribende dae nord (Terranoa, Tàtari, S’Alighera), imbetzes, si falat in sa SS 131, s’intrat a Seddori e dae in cue si sighint is indicos pro Futei. Dae in ie si sighit pro Segariu, Guasila, Ottacesus e Senobrì. A Senobrì andare deretos fintzas a sa pratza de sa crèsia, girare a manu manca e a pustis a manu dereta. Sighire is indicos pro Santu ‘Asili ‘e Monti e dae in ie sighire is indicos pro Goni e su Parcu de Pranu Mutteddu.

Pranu Muteddu est unu parcu chi, in prus de unu padente de chercos seculares, nche at unu giassu archeològicu de interessu mannu. Difatis, in s’àrea de su parcu, chi in totu est mannu prus o mancu 200 mìgia mq, ddoe at unu de is cumplessos monumentales prus de importu de sa preistòria sarda, chi est datadu a su tempus de su Neolìticu reghente (3200 – 2800 annos in antis de Cristos).

Sa presèntzia de unu nùmeru mannu de tumbas e menhir faghet pensare chi su giassu nche l’impreaiant pro is ritos religiosos chi pertocaiant a is antepassados mortos.

Pranu Muteddu est su logu in ue b’est su nùmeru prus artu de menhir chi si connoscat in Sardigna, prus o mancu sessanta. Sighi a ligi ‘Lunis de Pasca in Sardigna: una tzucada a Pranu Muteddu’

(Italiano) Consiglio comunale Nuoro: No unanime al progetto della Gamesa. Devias FIU: “meglio tardi che mai!”

Sighi a ligi ‘(Italiano) Consiglio comunale Nuoro: No unanime al progetto della Gamesa. Devias FIU: “meglio tardi che mai!”’