> 19 « mes’e maju « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 19/05/2014

(Italiano) L’A.F.eV.A Sardegna non si ferma, sensibilizza e raccoglie. Sabino: Sassari città deamiantizzata

Sighi a ligi ‘(Italiano) L’A.F.eV.A Sardegna non si ferma, sensibilizza e raccoglie. Sabino: Sassari città deamiantizzata’

(Italiano) Applausi per il debutto delle launeddas All’Unesco

Sighi a ligi ‘(Italiano) Applausi per il debutto delle launeddas All’Unesco’

Álvaro Mutis: Unu bellu Mòrriri. Torrau a prentai po is Editzionis Einaudi

Álvaro Mutis

In su 1989 sa primu editzioni

Unu bellu Mòrriri

Torrau a prentai po is: Editzionis Einaudi,

Cannaca po is busciacas, 1992 e 1997, Turinu.

Maqroll, su Gabbieri, arremonat: pàgini 131.

M’amentu sa borta chi femu stètiu cassau, me in is bixinaus de Kabul, de una truma de sa pulima afugana. Iant abetiau po bòlliri biri su bàrriu de is duus gamellus abramius chi issu portàt fintzas a Peshawar, cun cillonis de bèndiri a is turistas. Iat amostau s’arricia de sa mercantzia e s’arrelativa licèntzia de cumèrciu. Ma unu sergenti cun is mustatzus niedhus, a furriotus e cìrdinus, abetiàt de bòlliri pònniri sa manu intramesu de sa sedha e su batili chi amparàt is pegus. Iat agatau in totu is duus gamellus bèrtulas de pedhi de craba prenas de perdas pretziadas nimancu trabballadas. Sighi a ligi ‘Álvaro Mutis: Unu bellu Mòrriri. Torrau a prentai po is Editzionis Einaudi’

Documentu: ProgReS una Natzione cheret una limba normale e oftziale

Est da-i custas dies sa cuntierra a pitzu de mancada cunfirma de su Dott. Pepe Coròngiu a s’incàrrigu de Diretore de s’Ofìtziu Limbisticu de sa RAS.

Connosceus Coròngiu cumente funtzionariu pùblicu cumpetente, capassu, onestu e cun dd’una passione manna po su traballu sou, ma no b’intraus in chistiones tènnicas, giuridicas e contratuales.

Nosu speraus ca custu Cuntzillu potzat aproare a sa lestra sa norma pro fàere sighire su traballu mannu e pretziosu de Coròngiu e de totu sos profesionistas chi ant traballadu cun sa ghia sua in custos annos in sos ofìtzios de viale Trieste e in sos ofìtzios limbìsticos de totu sa Sardigna, ma sa chistione e sa scumissa chi teneus a-innantis est fintzas prus manna meda de sa chistione ocupatzionale, chi puru est de importu mannu.

Sa chistione manna aberu est su pentzamentu ca-i custa Giunta e-i custu Cuntzillu tenent a pitzu de sas politicas limbisticas e massimamente de s’umperu normale e ofitziale de sa limba sarda.

A nosu si paret ca su refudu de cunfirmare s’incàrrigu a Coròngiu po mori de una tzimia giuridica siat feti una tàtica po firmare s’àndala novadora de sas politicas pro una limba natzionale. Nosu no naraus ca sa LSC, gasi cumente est oe, depat amarolla èssere sa limba sarda ofitziale. Ma custu no ddu narant nimancu sos babos mannos de sa LSC, ca sunt de acòrdiu pro ddi torrare a traballare a pitzu e po dda meliorare.

Su chi imbetzes no podet èssere postu a duda est ca sa Limba Sarda est una, e una feti depet èssere ofitzializada e umperada “normalmente” in dd’una òtica de plurilinguismu, pro fàere leis, regulamentos e atus aministrativus.

Sos polìticos e acadèmicos sardos de cultura union/autonomista, ca sunt contra s’umperu de una limba unica e ofitziale, oe si ndi sunt scidaus “difensori delle varianti dialettali” cumente urtima possibilidade pro bocire su deretu de una Natzione a sa limba sua.

ProgReS bolet donare amparu, istima e solidariedade a Coròngiu e a totus sos balentes collaboradores suos pro chi potzant sighire su traballu pretziosu issoru. Ma ancora prus forte ProgReS nàrada ca tocat a defendere su deretu de unu pòpulu a tènnere una limba ofitziale de umperare in totue.

Est custu ca fintzas sos nemigos de sa LSC ant cumprèndiu e timent: ca s’iscriet Limba ma si leghet Natzione!

Segreteria Natzionale de ProgReS

Sighi a ligi ‘Documentu: ProgReS una Natzione cheret una limba normale e oftziale’