> 08 « mes’e argiolas « 2014 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de sa diri 8/07/2014

Una vacàntzia in bitzicleta pro iscobèrrere su Sud Tirolu

(IlMinuto) – Casteddu, s’8 de argiolas – Una vacàntzia galana in unu paradisu, unu biàgiu de calidade in bitzicleta pro giòvanos istimadores de sas duas rodas, unu biàgiu a s’iscoberta de una terra ispantosa: su Sud Tirolu.

Podes connòschere unu de sos caminos de su binu prus famados, pedalende cun sas duas rodas.

Oe ti cussigiamus unu biàgiu in su Sud Tirolu, chi t’at a donare medas tipos de paesàgios e logos diversos.

Biagende in custu cugione de mundu in bitzicleta o in mountain bike as a connòschere a beru totu sas richesas suas.

Partende dae Kurtatsch e andende cara a Sud in su Caminu de su Binu, as a rugrare paritzas bìngias e as a bìdere paesàgios galanos in ue si bident matas de àghina Niclara, Magrè e Cortina in totue. Sighende in su Caminu de su Binu, as a lòmpere a Salurn, s’ùrtima bidda in su territòriu de su Sud Tirolu. Cando arribbas a Salurn ti ses merèssidu a beru una bella tassa de binu e de assagiare sos màndigos tìpicos sudtirolesos!

Inoghe bos cussigiamus de andare a sa tratoria Fichtenhof, chi s’agatat unu pagu dae subra Salurn, in su parcu naturale Monte Corno.

A su Fichtenhof s’atentzione a sa coghina at unu ruolu particulare. Produtos biològicos de s’ortu de domo e una mentalidade slow food faghent de sos màndigos de su Fichtenhof unu praghere fitianu.

Sighi a ligi ‘Una vacàntzia in bitzicleta pro iscobèrrere su Sud Tirolu’

(Italiano) Documento: Comitati Sardi e fonti energetiche – Marcia e richiesta moratoria

Custu artìculu s\\\\\\\’agatat sceti in %LANG: