> mes’e arbili « 2015 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e arbili 2015

Su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu a favore de sa LSC e de su traballu de su CSU

Pro su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu sa chistione de sa limba est una chistione de importu mannu.

Su sardu est una limba ùnica, ma, comente totu is limbas naturales (crèschidas in buca a sa gente e non fatas dae is iscritores a taulinu) est una variedade linguìstica diatòpica e unu diasistema chi ponet in pare “variedades” linguìsticas medas, chi non benit bene a crarire “cantas” sunt, ca a segunda de is classificatziones possìbiles podent èssere duas o una pro ogni territòriu, o una pro ogni bidda, o fintzas una pro ogni persone chi faeddat custa limba. Dipendet isceti dae sa prospetiva chi s’istudiosu leat pro ddas castiare.

Is limbas pro crèschere e s’isvilupare ant bisòngiu de unu mercadu culturale prus mannu possìbile, e nois chi semus unu pòpulu de 1.600.000 persones non nos podimus permìtere de partzire unu mercadu culturale chi est giai minore (su de is sardòfonos) cun duas o prus normas ortogràficas ufitziales de impreare in is iscolas, in is ufìtzios e in totu is publicatziones. Diat èssere a ddis bogare ossìgenu a sa limba nostra chi est in perìgulu, pròpiu in su momentu chi dda semus ponende ufitziale pro dda sarbare.

Su Fronte Indipendentista Casteddu pro totu is chistiones de interessu natzionale e de balore prus simbòlicu impreat s’ortografia istandard LSC ca pensat chi, fintzas si custa podet e depet èssere megiorada, est de importu mannu a giùghere UNA ortografia istandard, chi si potzat impreare pro rapresentare sa limba sarda faeddada in totu is fainas pùblicas, e mescamente in is prus simbòlicas e formales e in foras de Sardigna.

Sa LSC est un’ortografia, ca permitit de impreare totu is paràulas de su sardu (de totu su sardu) e de impreare sa sintassi de sa limba sarda in modu de ligare a pare is paràulas comente diamus fàghere chistionende. Sa LSC narat comente depet èssere sa “forma gràfica” chi rapresentat is pronùntzias diversas de una matessi paràula.

Duncas, su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu pensat chi un’iscritura istandard ùnica siat netzessària pro assegurare unu cras a sa limba nostra. Pro custu impreamus sa LSC pro is documentos e manifestos chi sunt pro totu is sardos e chi ant unu balore prus simbòlicu.

Mentres is àteras limbas de Sardigna (gadduresu, tataresu, tabarchinu e aligheresu) depent àere una tutela particulare, e depent èssere postas ufitziales in logu issoro in pare cun su sardu e s’italianu.

Pro ddu nàrrere a sa ladina, su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu est contràriu a partzire sa limba sarda in duas, in manera ufitziale e cun una lege, ca pensamus chi sa polìtica depet pònnere fatu a is ideas chi serbint a sa gente e no a cuddas chi faghent dannu.

Si però s’impreat una grafia chi sighit sa pronùntzia de una bidda pro faeddare cun is sardos chi sunt “analfabetas” in sa limba issoro e connoschent isceti s’iscritura pseudo-fonètica a s’italiana non b’at nudda de malu. Sa cosa prus de importu est a impreare su sardu e a cumbìnchere sa gente a ddu lèghere e a ddu iscrìere, chene perunu pregiudìtziu ideològicu. Custu pro nois podet èssere unu sèberu comunicativu de fàghere in is initziativas territoriales, ma regordende semper chi est unu passu a in antis pro acurtziare sa gente a s’iscritura e duncas a s’ortografia istandard, e chi si non bi est un’istandard su sardu non podet divenire una “limba” in su sentidu sotziulinguìsticu de custa paràula. Fortzis custa idea utilitarìstica podet assimigiare in carchi manera a s’ispìritu chi ant àpidu is iscritores de su Cabu de Giosso chi a deghinas ant iscritu in is ùrtimos sèculos ponende fatu a sa pronùntzia issoro: difatis nemos de issos at mai iscritu in perunu logu chi boliat duas ortografias ufitziales pro su sardu e si calicunu aiat àpidu cussa idea nche l’aìamus agatada iscrita de seguru, comente agatamus medas bortas sa difesa de s’idea de s’ortografia ùnica, dae su 1500 a oe, in deghinas de libros de iscritores de totu sa Sardigna. Imbetzes, custa idea de partzire su sardu in duas iscrituras nche l’ant bogada a campu dae is annos ’70 ebbia e dae tando est abarrada semper un’idea minoritària.

Su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu est disponìbile a traballare pro mandare a in antis su caminu cara a su bilinguismu in Sardigna.

Fronte Indipendentista Unidu Casteddu

Sighi a ligi ‘Su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu a favore de sa LSC e de su traballu de su CSU’

Sardegna: disoccupazione al 18,2 per cento

Sighi a ligi ‘Sardegna: disoccupazione al 18,2 per cento’

Tèmpiu Pausania. Vutazioni primari di centrusinistra: bistrasciu PD, sigrittàriu zittadinu duppiatu da Antonio Balata

(IlMinuto) – Casteddu, 13 abbrili – Sarà Antonio Balata lu candidatu sindicu pa lu centrusinistra timpiesu a l’elezioni comunali di fini magghju. Lu candidatu di Tempio Libera – gruppu indippindenti chi in chisti chiti ha chjusu l’accoldu cu lu Partito Democratico pa li primari e la cumpusizioni di una lista unica – duppigghja d’abbeddu l’altu candidatu, Mario Addis, sigrittàriu citadinu di lu Partito Democratico e Assessori a lu Bilànciu. Illi fundadori di Tempio Libera, puru l’Assessori a l’Ulbanìstica di la Ghjunta Frediani, Antonio Addis.

Cun 1030 ‘otti, contr’ a li 485 di Addis, lu pediatra sessant’enne timpiesu, Primmàriu a l’uspidali di Tàrranoa, s’arà a cunfruntà la dì 31 di magghju cu l’ex Assessori di la Ghjunta Cappellacci, Andrea Biancareddu, e lu candidatu pa lu Movimento Cinque Stelle, Nino Vargiu. Sighi a ligi ‘Tèmpiu Pausania. Vutazioni primari di centrusinistra: bistrasciu PD, sigrittàriu zittadinu duppiatu da Antonio Balata’

Tèmpiu Pausania. Palazzina Comando: dapoi di lu cunsiddu comunali infucatu, Frediani vi torrà a pruà

(IlMinuto) – Casteddu, 13 abbrili- Lu Cunsiddu comunali ulgenti, rimandatu prima di Pasca, è cumpritu malt’ a sera, dapoi di folti discussioni innant’ a l’ex-Palazzina Comando e lu scàmbiu cu lu Demanio pa l’ex galera La Rutunda. Trabaddi di lu Cunsiddu puru innant’a alti algumenti impultanti: cunstatà un débitu fora manègghj, lu cambiamentu di lu Prugghjettu di Fabbricazioni pa La Custaglia e chissu Rigulatori pa lu campusantu. No v’è stata discussioni pa mancanzia, un’alta ‘olta, di lu nummaru ligali, cu li minurii chi ani lacatu lu Cunsiddu dapoi dilli intalghi privvisti e li trabaddi innant’ a la Palazzina.

Cun 11 a faori e 10 cuntrari, s’era dezzisu di filmà lu scàmbiu e chistu pa divessi muttii, comu lu pesu dilla dizzisioni illa cumpusizioni e gistioni di lu patrimoniu. Filmà tuttu, dunca, e discuttinni meddu, palchì in paricchji no ‘idini aba com’ abà un pruvvettu pa la cittài di un cambiu di distinazioni – cun mudifichi siguramenti no baratti e irrivribili – innant’ a un frabbicu missu a postu cun tutt’ alti miramenti. Sighi a ligi ‘Tèmpiu Pausania. Palazzina Comando: dapoi di lu cunsiddu comunali infucatu, Frediani vi torrà a pruà’

Tèmpiu Pausania. Aspittendi li manutinzioni, disaccelti illu silviziu ìdricu a Pasca

(IlMinuto) – Casteddu, 8 abbrili – É priiduta e avviltuta cun tempu illi dì passati da Abbanoa la riduzioni di prissioni ill’irrezza idrica da luni chi veni, la dì 13, a chiss’infattu, la dì 20 d’abbrili. Lu muttiu so li trabaddi pa manutinzioni prugrammati innantu a l’impiantu di limpiatura di l’ea di Pattada. Abbanoa ha rassiguratu chi no vi doaria esse mancanzìa d’ea, grazi’a la rigulazioni di l’impianti di sulleu e accuidotti. Ma lu chi è suzzessu in Tempio Pausania illi ciurrati di Pasca e Luni di Pasca non era siguramenti previdutu.

Sighi a ligi ‘Tèmpiu Pausania. Aspittendi li manutinzioni, disaccelti illu silviziu ìdricu a Pasca’