> mes’e maju « 2015 « ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archìviu de mes'e maju 2015

Totu su chu scis asuba de is zìngarus no est berus

Intra de totus is arrexonamentus chi s’intendint oindì asuba de sa chistioni de is rom s’agatat puru custu documentu, aprontau de is Radicali di Roma e de s’assòtziu Èpossibile.

Dd’apu pigau e furriau in sardu.

Cussu chi aboxinant in medas ònnia dì, Salvini po primu, est sceti propaganda polìtica bona po aguantai is pòberus prus pòberus, is inniorantis prus inniorantis e po pinnicai votus. Sighi a ligi ‘Totu su chu scis asuba de is zìngarus no est berus’

Tèmpiu Pausania: siduta pùbblica geotermia. Presente Migaleddu

(IlMinuto) – Casteddu, 22 magghju – Sabbàtu la dì 23, ill’Ufficiu Turisticu comunali di Piazza Malcatu, a li sei di sirintina, vi sarà una siduta pùbblica innant’ a la geotermia.
L’intoppu ‘idarà l’intilventu di lu duttori Vincenzo Migaleddu, presidenti di l’ISDE (Assoziu Intelnaziunali Duttori pa l’Ambienti). Sighi a ligi ‘Tèmpiu Pausania: siduta pùbblica geotermia. Presente Migaleddu’

(Italiano) Meno laureati e più abbandoni per l’Università di Cagliari

Sighi a ligi ‘(Italiano) Meno laureati e più abbandoni per l’Università di Cagliari’

(Italiano) Osservatorio astronomico di Cagliari, i lavoratori in agitazione per dire no alla fusione con Bologna

Sighi a ligi ‘(Italiano) Osservatorio astronomico di Cagliari, i lavoratori in agitazione per dire no alla fusione con Bologna’

Tèmpiu: incontru cu Ambiente Italia. Nuitai e dubbi

(IlMinuto) – Cagliari, 8 magghju – Malti passatu s’è autu in Tèmpiu l’incontru cun li zittadini timpiesi e di l’Alta Gaddhura cu Ambiente Italia, nou gestori di l’alga e igieni pùbblica, ulganizzatu pa prisintàssi a la zittadinanzia e pa illustrà nuitai di lu silvizu. Da ghjinnàgghju la gistioni di lu silviziu è in capu a Ambiente Italia S.r.l., joint-venture chi nasci l’annu passatu fra Gesenu S.p.A di Perugia (vècchju gestori chi è in palti in AI pa lu 20%) e la Eco Nord, sòzietai di Varese.

Prisenti pa l’Unione di li Comuni, Marco Ladu, direttori di l’esecuzione di lu contrattu. Pa lu Comuni di Tèmpiu, lu Sìndicu Romeo Frediani, e pa Ambiente Italia lu rispunsabili di AI in Saldigna, Alvaro Rosa.

Ugghjettu di l’incontru li nuitai innat’ a l’ulganizzazioni di la chèrrita ghjanna pa ghjanna intrati a rigimu da la dì 4 di magghju. Sighi a ligi ‘Tèmpiu: incontru cu Ambiente Italia. Nuitai e dubbi’