> ilMinuto – notizie Mediterranee – edizione Sardegna

Archíviu de s'argumentu ''

Documentu: nota de imprenta Fronte Indipendentista unidu asuba de Su G8

Su Fronte Indipendentista Unidu pensat chi su presidente Cappellacci siat chirchende de si fàghere una campagna eletorale a palas de su bilantzu econòmicu sardu. Non cumprendimus comente faghet sa Regione a nàrrere de èssere cuntenta pro s’Acòrdiu chi at firmadu su 29 de santugaine in Roma paris cun su Ministèriu pro s’Ambiente e su Comunu de Sa Maddalena.

Sa Regione Sarda, chi no aiat chèrfidu a si costituire comente “parte tzivile” in su protzessu pro acrarare sa birgòngia de is bonìficas pro su G8, chi non las ant fatas mancari apant giai gastadu 31 miliones de dinari pùblicu, como at a pagare 5.400.000 euros pro fàghere is bonìficas, paghende-las a mesu a pare cun s’Istadu italianu, e custu a sa Giunta regionale li paret una vitòria manna. A pustis chi nos ant frigadu, como nos pigant fintzas in giru. Is dannos ambientales chi sunt curpa de sa militarizatzione de sa terra nostra, chèrfida dae s’istadu italianu, como nos los depimus pagare nois sardos. Sighi a ligi ‘Documentu: nota de imprenta Fronte Indipendentista unidu asuba de Su G8′

(Italiano) Caso Bellomonte. Dall’accusa una melodia stonata e fuori tempo

Sighi a ligi ‘(Italiano) Caso Bellomonte. Dall’accusa una melodia stonata e fuori tempo’

“Sa Regione siat parti tzivili in su protzessu asuba G8″ de Madalena. In Consillu Regionali motzioni di SardignaLibera e Sel

(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mesi de arbili – Est stétiu atrassau a su mesi de cabudanni chi benit su protzessu asuba de s’afàriu G8 chi s’at a sboddiai in su Tribunali de Perugia. Agoa de diversas batallas e de unu recursu a su Tar de su Laziu, chi at donau una senténtzia chi at impostu a sa Presidéntzia de su Consillu de is Ministrus s’intrada a is atus, asuba de una dimanda de su Consilleri regionali de SardignaLibera Claudia Zuncheddu e de abogaus suus, Luigi Azzena e Renato Margelli, est stétiu possíbbili notai is abusus fatus de is “óminis” de su G8 de Madalena. Prusaprestu asuba de sa chistioni sa Ras est abarrada muda. “Est grai – pretzisat Zuncheddu - notai ca a oi, mancai is cumbidus numerosus fatus lompi a su Presidenti Cappellacci, no ddoi siat nova chi nerat ca issu si bolit costituiri parti tzivili in su protzedimentu penali chi s’at a oberri in su Tribunali de Perugia”. Sighi a ligi ‘“Sa Regione siat parti tzivili in su protzessu asuba G8″ de Madalena. In Consillu Regionali motzioni di SardignaLibera e Sel’

UN’ANNU FAIT: Cuntrasug8: libberai debressi Aresu e Bellomonte

(IlMinuto) – Casteddu, 8 de su mes”e argiòlas de su 2009 – Puru s’assembrea de su cuntravertici Cuntrasug8 reuniu su 7 e s’8 de su mes”e argiòlas in Tàtari donat sa própriu solidariedadi “a totus is arrestaus in is interventus de fintu prevenimentu po su G8 e pedit prusatotu sa libbertadi de Bruno Bellomonte, arrestau su 10 de su mes”e làmpadas, cun s’acusa de ai tentu s’intenzioni de bolli aprontai un’atentau cuntra a su G8 de Sa Madalèna, e Mauro Aresu. “Pedendi sa libbertadi de Bruno, Mauro e de totus is presoneris – si podit ligiri in su documentu – Cuntrasug8 pedit agiudu a sa popolazioni, narendiddi de si mobilitai contra a su scontróriu e sa malesa de sa polizia e contra a unu vertici illegìtimu coment’est cussu chi cumenzat oi in s’Aquila”.

Ex Arsenali de Sa Maddalena: sa Regioni pigat 60milla eurus de afitu, ma ndi pagat 500milla de Ici

(IlMinuto) – Casteddu, 25 de su mes”e marzu – “Est una cosa foras de contu ca sa Regioni Sardigna pighit un’afitu de 60milla eurus po amministrai s’ex Arsenali de Sa Maddalena e ndi depat pagai 500milla de Ici”. Est cantu denunciat una declarazioni de is esponentis de su Pd Giulio Calvisi e Pierluigi Caria. Is duus esponentis democraticus ant portau sa chistioni in Parlamentu e in Consillu regionali, cun sa presentada de un’interrogazioni apretosa.
“Su Presidenti de su Consillu e su Presidenti de sa Regioni – ispiegant – aclarint custa cosa”.
“Giai pensaiaus ca fessat tropu pagu  - aclarant Calvisi e Caria – un’afitu de 60milla eurus a s’annu de pagai a sa Regioni po 40 annus. Immoi sa cosa est ancora prus assurda, (…) in pràtiga sa Regioni Sardigna dogn’annu at a depi pigai de sa Mita Resort scéti 60milla eurus po s’afitu de totu cantu su logu e nd’at a depi ispèndiri 500milla po is pagamentas: una pérdida de 440milla eurus e totu custu po fai onori a un’Acórdiu cun d’unu sugetu privau, Acórdiu chi no esti stetiu fattu nemmancu de sa Regioni Sardigna, ma de un’ateru sugétu: sa Protezioni Civili”.
“A custu puntu – concluint – est necessàriu aclarai custa cosa una borta po sempiri. Comenti parlamentaris sadrus e comenti consilleris regionalis de sa Sardigna pedeus cun d’un’interrogazioni apretosa a su Presidenti de su Consillu e cun d’una a su Presidenti de sa Regioni de aclarai si e cun calis modus sa Regioni Sardigna esti diventada parti de s’Acórdiu de su 9 de su mes”e làmpadas de su 2009 tra sa Protezioni Civili e sa Mita Resort”.