Marduk Brewey su birrifìtziu chi produit sas matèrias primàrias chi faghent sas birras

Unu biàgiu licanzu a intro de unu mundu ispantosu
31 Marzo 2020
birrificio di Irgoli

*Dae sa terra a sa butìllia* - Marduk Brewey Birrifìtziu Agricolu de Sardigna at leadu forma in manera pàsida. Fiat s'anno 2017 cando Mauro Loddo e Giuseppe Murru ant cumprendidu ca cheriant proare sa satisfassione de tastai una birra mastrina fata de issos etotu. Est dae custa punna chi, cun determinu mannu, Mauro e Giuseppe ant impreadu su tempus issoro in istùdiu, cursos e circa.

Posca de duos annos, in su 2009, sos meres de Marduk Brewey fabricant su primu impiantu de birra e cumentzant a brassare (produire birra) impreende feti su mètodu "all grain". In s'interis, Mauro e Giuseppe sighint a istudiare su mundu de sa birra.

Colant àterus tres annos e in su 2013 s'idea progetuale de su birrifìtziu si mudat in realidade cun unu progetu cuncretu. A li fàghere bìere sa lughe est pròpriu su traballu de sos duos sòtzios. Sunt issos, difatis, a pònnere impare onni elementu de s'impiantu. Est gosi ca in su 2014 naschet su birrifìtziu agricolu de Irgòli, un'azienda de primore chi produit birra cun sas matèrias primàrias suas.

A pustis de unos cantos annos, pro Mauro e Giuseppe su focu de sa galabera non s'est irmortu, est semper su mantessi chi s'est allumadu in su 2009.

Onni birra Marduk Brewey est fìgia de un'isseberu contivizosu de sas matèrias primàrias, òrgiu e lùpulos produidas in azienda.

American Pale Ale, Bohemian Pilsner, American Ipa, Altbier Munich, Black Ipa e Sexy Pompia sunt sas propostas de su birrifìtziu irgolesu.

marduk

American Pale Ale est una birra incubonada meda e produida cun una misciura de maltos: Pale, Vienna e Pilsner. Custa bèvida at unu sabore deghile de agrumes, de maltu e de lùpulu. S'American Pale Ale est perfeta a la bufare cun produtos de salumeria, manigos de petza bianca e primos de mare.

Antipastos de mare, pische e birdura cota in braja, imbetzes, cherent una bella tassa de Bohemian Pilsner, una birra a colore de grogu chi at 5 grados de alcol. Custa bèvida buddida pagu est su resurtu de duos ingredientes: su maltu Pilsner e su lùpulu Saaz. Bohemian Pilsner est una birra beverina chi cumbidat a su paladu a un'àtera bucada.

Ispirada a s'istile India Pale Ale, s'American Ipa est una birra buddida meda, nàschida dae una retzeta creada aende a mente sas bèvidas americanas, ricas meda de lùpulu. American Ipa est una birra bona meda a la bufare mandigande petza de cassa.

Pro sa petza de boe arrustu e pro acumpangiare sos durches traditzionales fatos cun mèndula, sa birra consigiada est sa Altbier Munich, una bèvida a colore ruju lughente chi at un'ecuilibriu perfetu intre durche e marigosu.

Nighedda che a sa note, sa Black Ipa est una birra a sabore de cafè turradu, ciculate fondente e lùpulu. Bona e beverina, custa birra est òtima a la bufare mandichende durches de cafè e ciculate.

Ispantosa comente aperiente sa Sexy Pompia est una birra chi s'ispirat a s'istile Fruit Beer, chi at intre sos ingredientes suos sa pompia puru, unu frutu matucu che a s'aràngiu, a corgiolu prus grussu, laditu che a su mandarinu, chi dat a custa bevida una bella nota de agrumes.

Calesisiat s'isseberu, onni birra proposta dae Marduk Brewey est unu biàgiu licanzu in intro de unu mundu ispantosu chi faghet de onni eticheta sua una proposta desemplada.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aggiungi un commento