“Azienda Vitivinicola Gennamanna”: una realidade chi naschet cun s'idea de fàghere una cantina culturale

Unu portale meravizosu nos contat s'istòria ispantosa de una realidade primorosa, mama de duos binos chi sunt unu godimentu aberu
12 Maju 2020
vigneto Gennamanna

* Dae sa terra a sa butìllia * -  At pagus annos de vida e unu caminu de resessidas. S'”Azienda Vitivinicola Gennamanna” de Làconi naschet in su 2013 dae sa bolontade de Ignazio Paolo Pisu. Sa cantina traballat feti àghina de calidade e isseberada cun atentzione pro produire feti binu de calidade manna.

Una sala tzentrale at funtziones meda: unu logu pro s'atastu e sa promotzione de su binu, pro sa perfetzionamentu culturale de sos professionistas e de sos bisitadores; una corte cun su barbecue chi acollit a sos visitadores; un'aposentu de carradas in ue imbetzat su binu; unu salone pro sa molidura de s'àghina; unu salone cun silos in ue su mùstiu si trasformat in binu; una sala in ue su binu est imbotilladu e una terratza chi s'acarat a sa bidda e a su territòriu chi la inghirat. Est custa s'istrutura de sa cantina Gennamanna, chi naschet dae sa restruturatzione de una paneteria istòrica de sa bidda de Làconi e chi at leadu su nùmene suo dae su Portale de pedra chi rapresentaiat sa ghenna antiga de intrada de custu fàbricu de carrera Maggiore.

Ignazio Paolo Pisu, babbu de Gennamanna, at àpidu s'idea de avalorare su Portale. Difatis, est gràtzias a issu chi est possìbile a lu ammirare in sa matessi forma antiga.

A testimonia de s'istòria sua, sa cantina in prus de costoire custu portale meravizosu chi li dat su nùmene, costoit puru su forru, sos mòbiles in ue beniat cunservada sa pasta iscàbula e sos materiales ediles de su fàbricu etotu, chi sunt istados impreados pro sa realizatzione de su giardinu.

Pro sa primu ampudda produida sa cantina at dadu vida a Kentu, unu binu ùnicu e originale, una bèvida de calidade fata cun àghina de una bìngia betza de Atzara, una bidda famada meda in Sardigna pro àere bìngias de primore.

cantina Gennamanna

Kentu est unu binu nieddu IGT fatu cun su 35% de àghina Cannonau, su 35 % de àghina Muristellu e cun su 30% de àghina Monica. Totus sas ratzas de àghina sunt coltivadas in terrinus de terra luzana. Su resurtu est una bèvida de caràtere, un'eticheta importante chi podet lòmpere a àere un'imbetzamentu de 10 annos.

Kentu est unu binu premiadu meda. A pustis de su Golden Star de Vinibuoni d'Italia e de Tournig club italiano, in su 2017 custu binu at bìnchidu puru sa madàllia de oro in su cuncursu BINU.

Posca de Kentu sa cantina at produidu un'àteru binu estremadu, su nieddu Genna Manna, unu "Cannonau di Sardegna DOC" fatu cun àghina Cannonau chentu pro chentu.

Ambos sos binos sunt rapresentados puru de un'estetica atenta a onni particulare, dae su packaging a sa gràfica, dae custa a su tapu de ortigu e a su pigigheddu chi lu bardat dae su cuntatu cun su binu. Totu est curau a manera atenta: nudda est improvisadu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu