Chini timit a is bicicretas?

10 Marzo 2011
Image
logoregione-SARDUesploso6-300x112.png

Ascurta custa nova(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 10 de su mes''e martzu - Sa bicicreta no est scéti unu mezu de trasportu chi arrespetat a s'ambienti, ma est puru su mezu prus lestru po si movi de Cuartu Sant'Aleni a Casteddu in su tràvigu de is 8.00 de su mangianu. Est custu s'arresurtau de su test asuba de sa mobilidadi urbana fattu gióbia 3 de su mes''e martzu de s'assótziu "Città Ciclabile Cagliari". In bicicreta ddoi funt bófius difatis 18 minutus po fai su tretu de pratza Azuni, in Cuartu, fintzas a pratza Repúbbrica, in Casteddu, arribbendi primu de sa màchina (21 minutus) e de su bus (30 minutus). Is ativistas de "Città ciclabile" faint sa proposta de fai pistas po is bicicretas e corsias preferentzialis po is postalis. "Su tempus de sa bicicreta - scririt s'assótziu - est puru influenzau de su tràvigu automobilìsticu. Si ddoi fessant is pistas po is bicicretas su tempus po si movi iat essi ancora prus crutzu e s'iat a tenni una seguresa prus manna". Is duas arrodas a pedalis funt su mezu prus lestru po si movi in citadi, ma is pistas po is bicicretas funt diaderus pagus e su prus de is bias benint scancelladas. At fattu custu sceberu s'amministratzioni comunali de Cuartu Sant'Aleni. Cun d-unu pregoni de su mes''e ledàminis passau su síndhigu de sa terza citadi de sa Sardigna, Mauro Contini, at decidiu de scancellai a sa pista de is bicicretas de bia San Benedetto, una de is primus istradas de sa citadi. Unu caminu chi su síndhigu de su Pdl cunsiderat foras de reugula e perigulosu e pensat de ddu sostituiri cun d-una pista aintru de su parcu de Molentargius. De pensu contràriu est Luigi Ruggeri, síndhigu de Cuartu tra su 2005 e su 2010. "Própriu cussu tretu - scririt su rapresentanti de su Pd -primu de ddoi essi sa pista po is bicicretas furiat cussu chi bidiat prus incidentis afatu de s'arburada Marconi. A Contini - narat Ruggeri - is bicicretas no praxint [...]. A ddas fai caminai in citadi, donendiddis su privilégiu de unu tretu seguru, ddi parrit una bidea de macus".
Ita ndi pensais bisàterus?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Deu pensu chi sa classi política bortas medas no sciri amministrai po su beni de s'ambienti e de sa comunidadi. In Cuartu is pistais bicicretas fiant giai pagus. Immoi su síndigu de su Pdl ari scancellau puru cussa de bia San Benedetto..boh boh

chena fueddusu,custusu olinti pigai atru dinai po struppiai molentargius e po du donai s'apaltu a is amighisceddusu de cussus...di prascdi s'inquinamentu...

:( deu e sa bicicleta seus meda amigasa esti tristu custu contu ca non si donanta spaziu, donnia cittadi depidi tenni pistas po is bicisi, in sardinnia funti pagusu in atrusu logusu ci funti poita de nosu no?

Deu pensu chi teninti arrexioni is ativistas de “Città ciclabile” cun sa proposta de fai pistas po is bicicretas e corsias preferentzialis po is postalis. In atras cittadi de s'italia e de afforas sa bicicreta esti usara mera de prusu puitta ci funti is corsias po si porri movi cun prusu securesa. A Cuartu anti sballiau e inveci de andai ainnantis anti fuliau a mari su che de bonu fiara giai fattu.