Chini timit a is pastoris sardus?

22 Marzo 2011
Image
logoregione-SARDUesploso11-300x112.png


(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 22 de su mes''e martzu - Pratza Afari in Milanu, Roma po s'audiéntzia de su Papa, Bruxelles intru de su mes''e làmpadas. No si frimat sa caminada longa de su Movimentu Pastoris Sardus in circa - a cantu narat Felici Floris - de "interlecutoris credìbilis a pustis de s'acórdiu firmau su 2 de su mes''e totussantus, un'acórdiu chi est stetiu traìxiu". S'intesa de s'atóngiu passau, firmata a is 4.30 'e mangineddu de su presidenti de sa Regioni Ugo Cappellacci, de Ladu e de Floris de su Mps, previdit, tra is àteras cosas, s'assignadura de 2.500 eurus po aziendha intru su 31 de su mes''e paschixèdda de su 2010. Ma is contus no torrant. Coldiretti e Cia ddu denunciant luegu: "No podint pigai po scimprus a is pastoris - scrirint is duas organizatzionis a pustis de ai ligiu s'acórdiu de su chitzi de su 2 de su mes''e totussantus - is 2500 eurus po aziendha no ddoi funt". Sa studa firmada tra Cappellacci e su Mps est arribada agoa de is càrrigas de sa politzia e de is matratamentus fattus a is manifestantis su 19 de su mes''e ledàminis, primu diri custa puru de s'ocupatzioni de su Consillu Regionali, est a nai de s'ocupatzioni fatta de Mps, un'ocupatzioni mandada ainnantis po una cida. "S'acórdiu - si ligit in d-una nota pubblicada in su giassu uficiali de su Movimentu - est stetiu ignorau cun su Ddl presentau in Consillu Regionali". Cappellacci bit is cosas in modu diversu. "Sa Giunta - declarat in cussas diris su presidenti de sa Regioni - arrespetat a is impignus sutascritus e sperat chi is interlocutoris fatzant acitotu". A su costau de su Guvernu regionali ddoi est su Cunsórtziu de su Pecorinu romanu, chi aprovat a cust'acórdiu. De cussu mamentu Mps segat cun sa Giunta Cappellacci e cumentzat a castiai a foras de s'Ísula. Su 28 de su mes''e paschixèdda sa politzia blocat in su portu de Civitavecchia a is pastoris chi arribant in sa penísula de Terranòa, pastoris chi teniant scéti s'intentzioni de manifestai in Roma. Una gestioni de sa contienda chi su parlamentari de s'Idv Fidericu Palomba defint "ratzista". Sighit sa màrcia de Mps, e sighit po podi tenni unu prétziu giustu de su lati, unu prétziu chi permitat a is pastoris de mandai ainnantis is aziedhas insoru, chi ddis permitat de allevai comenti si depit is pagus prus de tre millionis de brebeis e chi ddus agiudit a sfamai a is familiaris insoru. Tra no meda ddoi at essi un'àtera màrcia, una màrcia chi at a portai a is pastoris in su coru de s'unioni europea: est a nai ca ddus at a fai lompi in Bruxelles. E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Po is pastoris sardus ant aplicau su chi boliant fai cun is immigraus: s'arrestu preventivu. A issus ddis ant donau una sussa de corpus preventiva po coitai. Is teorias de Lombroso balint sempri po is sardus, prus ca totu candu funt pastoris.
Sa protesta insoru est giusta, su chi no andat beni e su de pediri dinai mancu chi fessint pedendi sa limùsina a su meri, cunforma a sa mellus traditzioni assistentzialista.
Su chi depint pediri est chi siant arrespetaus is deretus insoru de traballadoris, un'arreforma totali de su setori, chi torrit dinnidadi e profetus a is produtoris primàrgius. Ita si ndi faint de 2500€? Candu spaciant s'at a torrai a cumentzai, ca est sa strutura de su mercau chi est sballiada.

Capellacci adi demostrau de essi unu ca no bali nudda comenti e omini e non conta nudda cumenti politicu. Tottu su chi narara no beniri mai rispettau. Deu pensu chi esti unu de is peus Predidenti da su Consuillu Regionali in sa storia de sa Sardigna. Is pastoris sardus depinti continuai in sa lotta poita siant arrespetaus is deretus insoru de traballadoris e po un’arreforma totali de su setori. S'alemusina de 2500€ no esti una soluzioni.

Deu penzu chi is pastoris unius appari in unidadis territorialis, podiant traballai su latti e is peddis e ddas bendi po contu de issus e mandai a cagai is accordius cun sa regione, oit fetti a si nddi scidai su sonnu. Cantu pastoris tenint is fillus studiendu in Casteddu o a Tattari e studiant limbas stranieras chi pottant fetti po cantai canziùonis candu, prus apprestu podiant fai "relazioni commerciali" cun tottu su mundu. TANTU NI CAPPELLACCI E NI SA SINISTRA ANT A DONAI SA SOLUZIONI DE SU PROBLEMA... ISSUS N'CI GUADANGIANT A TRAGAI UNA SARDIGNA POBURA, TORRADA A S' OSSU

Sa chistioni de is allevadoris esti imbusticada, non si depinti acuntentai de sa fainalla, asinucasa non spaciant is problemasa, sa propriu cosa torrada sempri de annu in annu, depinti puntai is peisi innoi in sa terra insoru, andendu andendu no sa cosa si tirada a longu...