Deximu Mannu-Tripoli tucada e torrada. Sa Sardigna est in gherra?

26 Marzo 2011
Image
logoregione-SARDUesploso13-300x112.png


(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 26 de su mes''e martzu - "Stop a su maceddu in Libia". Furiat custu su fueddu ghia de su sit in de su 25 de su mes''e fiàrgiu passau, promòviu in Casteddu de Amnesty International e de Sardegna-Palestina in solidariedadi a sa genti cabada in pratza po pediri "sa fini de su regimi de Gheddafi, chi tenit su poderi de 42 annus". Nemmancu trinta diris afatu, su 21 de su mes''e martzu, su Pcl aprontàt una manifestada in Tàtari po nai de nou a s'"aciocu imperialista Ue e Usa". Ita est acontéssiu in su trastempus? Pagus diris primu, su 17 de su mes''e martzu, su Consillu de Seguresa de is Natzionis Unias, cun su determinu 1973 iat pediu "de dd'acabbai debressi cun su fogu", autorizendi a sa comunidadi internatzionali a istituiri una no-fly zone in Libia e a impitai "totus is médius necessàrius po agguardai a is civilis e po impòniri de dd'acabbai cun su fogu". A pagus oras de s'aprou de su determinu - cun is astensionis decisivas de sa Cina e de sa Russia - funt cumetzaus is raid aéreus, cun bombardamentus chi - segundu su sistema sanitàriu libicu - ant mortu a medas dexinas de civilis. Aici sa Sardigna s'est agatada trisinada in mesu a una gherra e a is cusseguéntzias suas. Tra is seti basis aéreas donadas de s'Itàlia po s'operatzioni "Odissea all'alba", ddoi est difatis sa basi "Giovanni Farina" de Deximu Mannu. De diris meda de su meridioni de s'Ísula tucant is aéreus spagnolus abbia de sa Libia, cun is movimentus indipendentistas aMpi e ProgRes chi narant de nou a su trisinamentu de sa Sardigna in s'operatzioni. "Su pópulu sardu - scririt sa manca indipendentista - no est in gherra cun nemus". Is Repubricanos bullant a "s'impitu de is basis militaris italianas asuba de su territóriu natzionali sardu in sa gherra chi s'est sboddiendi in su Mediterraneu". Si previdit ca unu númeru mannu de libicus s'ant a fuiri de sa gherra chi trisinat a sa Libia de Gheddafi, a is arrebellus de su Consillu natzionali libicu e a sa Nato. In is cidas chi benit sa Sardigna forsis iat a podi essi lamada a aghilliri 2milla disterraus africanus. "Sa Sardigna - si ligit in d-una nota de imprenta de sa Giunta regionali - est pronta a fai sa parti sua in preséntzia de unu pranu de acasàgiu craru e definiu". E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

meda trista sa cosa comenti s'esti ponendi... domu nosta comenti una basi de guerra: cosa e macusu, i Sardusu funti unu populu chi no bollidi fai sa guerra a nesciunusu. Custu mi parridi. Si Berlusconi bollidi fai is interessusu susu cun su petroliu poita non ci poidi sa facci sua e is aparecchiusu non partinti de domu sua o de Roma? Faci de becu chi non è atru.

Noemi castia ca non esti una novidadi, sa Sardigna esti unu muntronaxu faint sceti casermas in Sant'antiogu funti feendi unu radar anti furesterisi esti militarizzazioni cussa puru. Deximu esti totu prena de bascaramini gei funti una diri protestendi, ajò scideusindi ca si bocinti e si fainti passai complicisi de su bocidroxu de is atrusu

Oi oi Giuseppu, a mei mi parridi unu minestroni custu, naranta ca de Assemini intendinti is aparecchiusu partendi po sa guerra. Gei seusu a frori. Pitticcu su disisperu de cussusu... e de nosu puru ca seusu in guerra e non olleusu essi in guerra. Ma penzu ca finzasa cussusu chi bivinti in continenti non da bollinti a sa guerra. E i sicilianusu puru non da ollinti, dapu ligiu in facebook.