Universidadi de Casteddu: sighit sa batalla Retori-Uxs. Contu a s'imbressi po chini no est in cursu cun is esàminis

5 Maggio 2011
Image
logoregione_sardu7-300x112.jpg


(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 5 de su mes'e maju - No si tramudant is arrégulas de su giogu a partida cumetzada. Est cun custa cunvintzioni chi de pagu prus de un'annu su grupu de is istudiantis de Uxs lotat contr'a is normas noas asuba de su decadessimentu de is istudiantis chi no funt in cursu cun is esàminis, norma introdusia in su mes'e maju de su 2010 cun d-unu decretu de su Retori de s'Universidadi de Casteddu, Giuanni Melis. Su decretu modificat su regulamentu carrieras amministrativas de is istudiantis de s'ateneu casteddaiu, po arrespundi a is critérius ministerialis nous. Su Guvernu ndi liat difatis is finantziamentus a is ateneus chi tenint una percentuali manna de istudiantis chi no funt in régula cun is esàminis: in su 2010 furiant su 43,78 po centu. Aici, at decidiu su Retori Melis, a cumentzai de su mes'e arbili de su 2012 is iscritus a is laureas bécias de cuatru o cinc'annus chi no funt in cursu ant a decadessi senz'e preavisu est a nai ca no ant essi prus istudiantis de s'Universidadi de Casteddu. Po is laureas triennalis su regulamentu at essi aplicau in su 2012, in su 2013 e in su 2014, dependit de sa data de immatriculatzioni. "Is normas noas asuba de su decadimentu de is istudiantis chi no funt in cursu - acrarat su grupu Uxs - ant inbistiu sa vida de unu númeru mannu de istudiantis, modifichendi su cuntratu chi cussus etotu iant firmau cun s'Universidadi a su mamentu de s'iscritzioni, cuntratu chi ddis iat permitiu de organitzai sa própriu vida comenti istudiantis e traballadoris e puru de organitzai sa vida personali insoru". Su Tar de sa Sardigna at perou donau arrexoni a su Retori Melis, arrafudendi su recursu contr'a su decretu presentau de unu grupu de istudiantis de Uxs. "Su recursu no tenit fundamentu", si ligit in sa senténtzia de su Tar de su 10 de su mes'e martzu. Po is giugis chini at fattu recursu iat a bolli "in pagus fueddus, sighiri senz'e fini una fibera de cursus de laurea chi funt invecis […] spacendi. Is normas insertas in su regulamentu, precisat sa senténtzia, "permitint cun tempus meda de anticipu de passai a un'àteru cursu de istudius o, mellus ancora, de finiri su própriu". Ma Uxs no mollat e in abetu de s'ésitu de su recursu fattu a su Consillu de Istadu, at a presentai una fibera de propostas a su Senau académicu, dimandhendi chi siat fatta calencuna cuncessioni a is istudiantis chi funt arrischendi su decadessimentu tra su 2012 e su 2014.
E bosàterus ita ndi pensais?

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda