S'istòria de Emiliano, unu piciocu chi tenit progetus scéti po su presenti

4 Maggio 2013
Image
logo-ras26-1024x257.jpg


(In Tempus de crisi) – Casteddu, 4 de su mesi de maju - Lompendi de unu lizeu scientìficu abominau e frecuentau cun resultaus péssimus, su cursu de istùdius in Lìteras Classicas cun anestru in archeologia, est stétia po Emiliano un'iscera de amori e po nudda de cumbeniéntzia. "Scidiu - si pretzisat - ca bessendi de ingunis no ia a apai agatau unu traballu gratificanti e beni pagau a discansu. Difatis no apu mai tentu cussu obietivu". Su piciocu de Casteddu, classi 1974, si contat ca boliat istudiai scéti su chi ddi praxiat e agatai agoa unu traballu chi dd'essat permìtiu su sustentamentu econòmicu decorosu e chi dd'essat lassau unu pagheddu de tempus puru po podi arai is interessus suus. "Is gratificatzionis e su cumprimentu de is passionis personalis - si marcat - ddas circau e ddas circu imoi puru in fainas chi no aspiru a mudai po fortza in d-unu mestieri. Sa crisi econòmica at fatu impossìbili totu costu". E sighit: "Is traballus chi ddoi furiant primu oi no ddoi funt prus, is chi furiant pagaus beni oi funt mali pagaus, e is chi furiant pagaus mali imoi funt a gratis. Su pùblicu s'est mudau in privau, e su privau de genti no ndi pigat prus". Est aici chi Emiliano at circau de aderetzai su tiru e de abiai is cumpeténtzias archeologicas suas in campus chi oi iat a parri chi tegant unu pagheddu de mercau in prus, est a nai is ténnologias noas e su turismu. Custa iscera no dd'at frutuau un'annu de master cun borsa de istùdiu, duus annus de assegnu de circa, un'assegnu, chi a dolu mannu dd'ant rennovau, e unu patentinu de ghia turistica. I est cun custu, chi Emiliano est circhendi de s'imbentai unu traballu. Arrexonendi cun nos su piciocu de Casteddu afirmat ca po issu, is problemas chi atopaus in su mundu de su traballu funt is matessis po totus, e s'acrarat: "no sciu si sa categoria de 'laureau sardu' tengat particularidadis detzisivas. Su fatu est ca biveus in d-una sotziedadi chi tenit comenti molla su profetu: no s'oberrit una faina poita serbit, ma poita favoressit s'aumentu de profetu asuba de sa béndida de unu datu prodotu a unu prétziu defìniu". "E - sighit s'arrexonu - biu ca a cussu prétziu definiu oi si podit lòmpiri sèmpiri prus pagu e de unu nùmeru de prodotus sèmpiri prus bàsciu, est craru chi bengant liaus, no scéti is postus de traballu, ma aderetura categoris intreas de traballus, chi no arrenescint prus a poderai sa 'concurréntzia'. Fortzis in totu custu essi 'laureaus sardus' rapresentat un'handicap, ma su puntu est ca ddoi at unu livellamentu mannu conca a bàsciu". Alleghendi de su tempus benidori suu si narat: "Is progetus po su tempus benidori no esistint. Hoindì tengu progetus po su presenti: tenni turistas de innoi a su mesi de cabudanni po is serbìtzius mius de ghia turistica".

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna