Su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu a favore de sa LSC e de su traballu de su CSU

21 Aprile 2015
Image
limba-fiu.jpg
Pro su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu sa chistione de sa limba est una chistione de importu mannu.
Su sardu est una limba ùnica, ma, comente totu is limbas naturales (crèschidas in buca a sa gente e non fatas dae is iscritores a taulinu) est una variedade linguìstica diatòpica e unu diasistema chi ponet in pare “variedades” linguìsticas medas, chi non benit bene a crarire "cantas" sunt, ca a segunda de is classificatziones possìbiles podent èssere duas o una pro ogni territòriu, o una pro ogni bidda, o fintzas una pro ogni persone chi faeddat custa limba. Dipendet isceti dae sa prospetiva chi s'istudiosu leat pro ddas castiare.

Is limbas pro crèschere e s'isvilupare ant bisòngiu de unu mercadu culturale prus mannu possìbile, e nois chi semus unu pòpulu de 1.600.000 persones non nos podimus permìtere de partzire unu mercadu culturale chi est giai minore (su de is sardòfonos) cun duas o prus normas ortogràficas ufitziales de impreare in is iscolas, in is ufìtzios e in totu is publicatziones. Diat èssere a ddis bogare ossìgenu a sa limba nostra chi est in perìgulu, pròpiu in su momentu chi dda semus ponende ufitziale pro dda sarbare.

Su Fronte Indipendentista Casteddu pro totu is chistiones de interessu natzionale e de balore prus simbòlicu impreat s'ortografia istandard LSC ca pensat chi, fintzas si custa podet e depet èssere megiorada, est de importu mannu a giùghere UNA ortografia istandard, chi si potzat impreare pro rapresentare sa limba sarda faeddada in totu is fainas pùblicas, e mescamente in is prus simbòlicas e formales e in foras de Sardigna.

Sa LSC est un'ortografia, ca permitit de impreare totu is paràulas de su sardu (de totu su sardu) e de impreare sa sintassi de sa limba sarda in modu de ligare a pare is paràulas comente diamus fàghere chistionende. Sa LSC narat comente depet èssere sa "forma gràfica" chi rapresentat is pronùntzias diversas de una matessi paràula.

Duncas, su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu pensat chi un'iscritura istandard ùnica siat netzessària pro assegurare unu cras a sa limba nostra. Pro custu impreamus sa LSC pro is documentos e manifestos chi sunt pro totu is sardos e chi ant unu balore prus simbòlicu.

Mentres is àteras limbas de Sardigna (gadduresu, tataresu, tabarchinu e aligheresu) depent àere una tutela particulare, e depent èssere postas ufitziales in logu issoro in pare cun su sardu e s'italianu.

Pro ddu nàrrere a sa ladina, su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu est contràriu a partzire sa limba sarda in duas, in manera ufitziale e cun una lege, ca pensamus chi sa polìtica depet pònnere fatu a is ideas chi serbint a sa gente e no a cuddas chi faghent dannu.

Si però s'impreat una grafia chi sighit sa pronùntzia de una bidda pro faeddare cun is sardos chi sunt "analfabetas" in sa limba issoro e connoschent isceti s'iscritura pseudo-fonètica a s'italiana non b'at nudda de malu. Sa cosa prus de importu est a impreare su sardu e a cumbìnchere sa gente a ddu lèghere e a ddu iscrìere, chene perunu pregiudìtziu ideològicu. Custu pro nois podet èssere unu sèberu comunicativu de fàghere in is initziativas territoriales, ma regordende semper chi est unu passu a in antis pro acurtziare sa gente a s'iscritura e duncas a s'ortografia istandard, e chi si non bi est un'istandard su sardu non podet divenire una "limba" in su sentidu sotziulinguìsticu de custa paràula. Fortzis custa idea utilitarìstica podet assimigiare in carchi manera a s'ispìritu chi ant àpidu is iscritores de su Cabu de Giosso chi a deghinas ant iscritu in is ùrtimos sèculos ponende fatu a sa pronùntzia issoro: difatis nemos de issos at mai iscritu in perunu logu chi boliat duas ortografias ufitziales pro su sardu e si calicunu aiat àpidu cussa idea nche l'aìamus agatada iscrita de seguru, comente agatamus medas bortas sa difesa de s'idea de s'ortografia ùnica, dae su 1500 a oe, in deghinas de libros de iscritores de totu sa Sardigna. Imbetzes, custa idea de partzire su sardu in duas iscrituras nche l'ant bogada a campu dae is annos '70 ebbia e dae tando est abarrada semper un'idea minoritària.

Su Fronte Indipendentista Unidu Casteddu est disponìbile a traballare pro mandare a in antis su caminu cara a su bilinguismu in Sardigna.

Fronte Indipendentista Unidu Casteddu
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags