Apretu coronavirus: su Comunu de Casteddu distribuit mandiaris a gratis

Podint gosai de su serbìtziu antzianus, isentus e is chi funt debilis de conca
21 Marzo 2020
coronavirus Casteddu

In custu momentu de apretu malu, s'Assessorau de is Polìticas Sotzialis de su Comunu de Casteddu impari cun s'Assòtziu alle Mondo X, cun Corisar e cun sa Coldiretti, at postu in motu unu serbìtziu chi distribuit mandiaris a gratis a antzianus, isentus, a is chi funt debilis de conca e a chini s'agatat a sa sola.

Sa cosa de papai at essi distribuia po sa dura de s'apretu sanitàriu coronavirus.

Po gosai de s'agiudu tocat a telefonai su nùmeru 070.5929250. Su serbìtziu traballat dògnia diri de is 8.00 a is 20.00.

Is mandiaris ant essi intregaus a cumentzai de sa diri ifatu a s'aparaguladura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA