Coronavirus: s'agiudu de is barracellus a is macumeresus

Su serbìtziu de intrega si sboddiat de is 15.00 a is 18.00
25 Marzo 2020
coronavirus macumere

De candu est lòmpiu s'apretu coronavirus, po giai una manu a is macumeresus antzianus e a chini s'agantat in dificultadi, sa cumpangia de is barracellus de Macumere fait a gratis su serbìtziu de intrega a domu de meixinas e de àteras cosas chi abisòngiant.

Po gosai de su serbìtziu tocat a tzerriai a su nùmeru de telèfonu: 346 68 97 939. Su traballu de intrega s'at a tenni de is 15.00 a is 18.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA