Coronavirus: su pentzamentu de s'assòtziu Libertade a pustis de 40 diris de inserru

Is fueddus de s'assòtziu Libertade, chi denuntziat su clima chi no tenit assussegu
20 Aprile 2020
libertade

Espressaus pentzamentu mannu po sa fini autoritària e politziesca de is aberguadas fatas de sa politzia a sa populatzioni e po sa tramuda cuada de s'Istadu de diritu in Istadu de politzia”. Cun custus fueddus s'assòtziu Libertade denuntziat su clima chi no tenit assussegu.

A pustis de coranta diris chentza de libertadi “sa violatzioni de is provedimentus - pretzisat s'assòtziu - ocasionat sa comissioni de un'illètzitu aministrativu, chi depit essi averguau de sa politzia atressu de unu verbali, est a nàrrere de una multa. Mancari chi at a parri ca in custas diris sa politzia, cussa locali e cussa munitzipali, no siant arrespetendi is garantzias chi funt su fundamentu de is diritus tzivilis de s'òmini”, difatis, “est de importu a sutalineai ca puru in s'ipòtesi de 'fermo', arrestu o de sceda de reatu sa politzia no est autorizada a fai violèntzia”.

In nd'una situatzioni ghiada de s'apretu coronavirus e mala a cumprendi, Libertade no si ndi scarescit nimancu de is presoneris, personis “privas de calisisiat diritu a sa saludi”. Po custa genti – s'acrarat - “su Guvernu italianu non at prevìdiu nisciuna atzioni profetosa. Is presoneris, comenti arrespusta a is protestas insoru, po denùntziai su perìgulu de impestu ant depiu aguantai sa violèntzia prus mala”.

Unu cuadru, cussu pintau de Libertade, chi ferrit is diritus tzivilis de sa genti, prusatotu de is disamparaus. Po cust'arrexoni Libertade at a fai atentzioni a manera chi, a sa fini de s'apretu coronavirus, is diritus fundamentalis de is chi olint espressai su pròpiu disacòrdiu asuba de is polìticas econòmicas e de sa siguresa siant arrespetaus.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA