Coros: s'istòria de amore e de istùdiu de su birrifìtziu màstrinu de Ùsini

Dae s'issèberu de sas matèrias primàrgias a sa produtzione de birras
21 Aprile 2020
Birras Coros

* Dae sa terra a sa butìllia * - S'agatat in Ùsini e est unu birrifìtziu màstrinu chi at incumentzadu s'àndala sua in su 2016. Semus faeddande de Coros, una realidade produtiva chi at un'impiantu de birrificatzione de chentu litros, un'impiantu minore chi permitit de sighire a manera contivigiosa onni fase de su protzessu produtivu suo.

Semper e cando, si abaidamus a sas raighinas de s'azienda usinesa amus a iscobèrrere ca Giovanni Carboni, su mere de custa realidade màstrina sarda, est unu mastru birràiu chi at un'istòria prus longa de su birrifìtziu cosa sua. Su mastru contat, difatis, de àere incumentzadu a produire birra dae su mese de cabidanne de su 2010, cando aiat achistadu unu kit pro fàghere birra in domo.
Sa de Coros e de Giovanni Carboni, duncas, est un'istòria de amore, ma finas un'istòria de istùdiu e de aprofundimentu. Ma oe su chi contat de prus est ca sa punna chi at mòvidu a Carboni est una feti: sa de produire birras de calidade manna.

Sighende custu caminu, a pagu a pagu sa de su birrifìtziu Coros est diventada una realidade interessante, chi dat mescamente importàntzia a sas matèrias primàrgias chi serbint pro fàghere sas bèvidas produidas. Gosi, s'abba impreada est a manera rigorosa abba de mitza sarda e sos àteros elementos sunt semper isseberados cun atentzione.

Non finit inoghe, pro ite su birrifìtziu de Ùsini at unu progetu de collaboratzione de prestìgiu cun “Porto Conto Ricerche” de S'Alighera. Unu progetu chi at fatu fàghere passos mannos meda a s'azienda de Giovanni Carboni. Pro lu cumprèndere bastat pentzai ca gràtzias a custa collaboratzione e a s'adòbiu cun professionistas comente Luca Pretti e Mauro Fanari, chi connoschent bene custu campu de istùdiu, est nàschida sa primu birra màstrina gluten free chi at un'eticheta Coros. Su nùmene suo est Almira gluten-free.

Oe sas etichetas produidas dae Coros sunt chimbe: Amalia, Almira, Almira gluten-free, Alegra, Clara e Play.

coros birras

Amalia est una birra niedda in istile londinesu, una bèvida de 7 grados de alcol, chi at unu sabore de tziculate e cafè chi s'acumpàngiat cun unu saboreddu de caramellu e maltu.

Almira est una birra ruja in istile tedescu incubonada pro tempus meda, at 5,6 grados de alcol e un'istrutura importante, frutu de unu mìsciu de maltos ispetziales.

S'Almira Gluten-free est fata cun sa matessi retzeta de S'Almira traditzionale ma est sena de glùtine.

Cun 5,6 grados de alcol, sa birra Alegra est un'American Pale Ale a colore de pinnadellu, chi si faghet cun un'incubonadura longa e at sabore de agrumes e nuscos de lùpulu.

Sa Clara est una birra frisca meda chi at 4,3 grados de alcol, una Session Pale Ale chi andat bene a la bufare in s'istiu, cando sa temperadura est callente. Comente Almira Gluten-free, Clara est una birra sena de glùtine.

In fines, sa birra Play est una Blonde Ale, una bèvida cun unu sabore bonu de maltu e un'ispuma a colore de avòriu.

Oe onni fase de sa produtzione de Coros est fata intro de su birrifìtziu: dae sa realizatzione de sas birras a sas etichetas. Posca sas ampuddas lompent in su mercadu in ue si faghent connòschere comente produtos de calidade manna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aggiungi un commento