“Microincentivi per l'innovazione”: su bandu de su 2020

Su bandu donat una manu de agiudu a is aziendas sardas
20 Maggio 2020
bando microincentivi innovazione

Torrat ocannu puru su bandu “Microincentivi per l'innovazione” de sa Regioni sarda. Su bandu est pensau po donai una manu de agiudu a is aziendas sardas chi bolint fai progetus de innovatzioni.

Su finantziamentu est de màssimu cuindigimilla eurus.

Is aziendas chi ant a bolli pigai parti a su bandu ant a podi isceberai intre cuatru categorias de progetus:

  • standard: po progetus e prodotus nous;
  • progetus po cumbati su COVID-19;
  • avaloramentu de is propriedadis intelletualis;
  • serbìtzius de assistu e scedas asuba de sa propriedadi intelletuali.

Is aziendas chi ant a podi binci su finantziamentu funt: is micro-aziendas, is piticas e is mesanas.

Su bandu at a iscadèssiri su 31 de su mesi de idas de su 2020.

Po àteras scedas tocat a castiai su giassu de SardegnaRicerche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags