“Azienda agricola Arriali”: unu progetu importante chi at a lòmpere a largu

S'isseberu de su nùmene espressat su ligàmine cun su territòriu
6 Agosto 2020
arriali

* Dae sa terra a sa butìllia * - Est un'azienda giovonedda meda, difatis est nàschida in su 2018. S'agatat in Igrèsias e su marcu suo est "Arriali". Unu nùmene importante, chi est ligadu a forte cun su territòriu in ue naschet sa cantina etotu. Arriali, difatis, est sa zona in ue colat s'Arriali, unu riu minore chi lompet a su Cixerri. Su nùmene costoit àteros significados puru, pro ite s'arriali est una moneda antiga de prata giuta a Sardigna dae sos Ispagnolos, ma est puru una paràula sarda chi s'impreat pro nàrrere “sintzeru”. Unu nùmene importante, duncas, mescamente pro ite ca est istadu isseberadu pro disignare una realidade vitivinìcola.

"Arriali" at unu babbu. Su progetu de s'azienda agrìcola, difatis, est de Paolo Pitzolu, unu enòlogu chi at postu in opera cussa chi sos frantzesos mutint cun s'espressione “Vins de garage”. Faeddamus de una cantina minoredda, chi produit pagu ampuddas e chi amustrat un'atentzione manna pro sa calidade de su produtu finale. Intro de s'azienda agrìcola "Arriali" si sighit cun incuru onni fase de produtzione: dae sas bìngias a sa cantina, cun su protzessu de vinificatzione. Est s'enòlugu etotu a sighire totu passu passu.

Bisòngiat de nàrrere puru ca sa punna chi movet custu pitzocu est de donare balore a sas bides autòctonas sardas e a sas bides internatzionales chi pertocant a s'identidade de Sardigna. Su resurtu est sa coja de sas ratzas de àghina tipicas de s'ìsula cun sas istràngias. Dae custa unione si produint binos primorosos.

binos arriali

Sas bides pastinadas sunt de àghina niedda e de àghina bianca. Gosi, in sa cantina si traballat Carignanu, Monica, Syrah e Merlot, ma puru Vermentinu e Muscadellu.

Dae su 2018 s'azienda de Igrèsias faghet s'eticheta “Arriali”, una bèvida chi est su frutu de unu blend nàschidu dae s'unione de àghina Carignanu coltivada a sa sarda e de sa Monica allevada a guyot.

A sighire sunt nàschidos àteros binos de primore: s'"Arriali 2018 – IGT", una bèvida bella carca chi si faghet cun Carignanu e Monica e at unu gradu alcolicu de 12; su "Punta San Michele 2019 – IGP", unu biancu chi si faghet cun àghina Vermentinu e Muscadellu; su "Marganai", una bèvida chi dae pagos meses at conchistadu su mercadu.

Custa ampuddas sunt binos importantes e sunt feti tra sas primas prendas de unu progetu chi at a lòmpere a largu meda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aggiungi un commento