“Vigneto Santu Teru”: dae su Sarcidanu binos biològicos de calidade

Unu traballu fatu cun amore a incuru fitianu pro onni fundu
15 Agosto 2020
santu teru

* Dae sa terra a sa butìllia * - Semus in provìntzia de Casteddu, e pro èssere pretzisos semus in su Sarcidanu. Sa zona est sa de Nuradda, una bidighedda de milli-dughentos ànimas pagu prus o mancu in ue sos sartos sunt bonos meda pro s'agricultura, e mescamente pro sa coltivatzione de sa bide. Pròpiu in custas terras, difatis, est nàschida sa Cantina “Vigneto Santu Teru”, chi s'agatat, comente narat su nùmene e totu, in localidade Santu Teru, a batorghentos metros de artària subra de su mare.

Sos terrinos de custa realidade produtiva sunt de propriedade de Ugo Sionis, chi los at àpidu comente eredade dae su babbu, chimbanta annos a oe. Dae cussu momentu Ugo, paris cun su frade Lionello, at traballadu sas bides suas cun amore e incuru fitianu, sena impreare sustàntzias noghiles e cun atentzione pro onni fundu.

Sos terrinos in ue sunt pastinadas sas bides de sa bìngias Santu Teru sunt bator ètaros in totu e s'agatant intro unu sartu de otu ètaros, una tanca coltivada peri cun ortalìtzias. In Santu Teru, difatis, Ugo e Lionello ant finas s'agriturismu “Farfullanu” e tra sas àteras fainas allevant finas berbeghes de ratza sarda.

Pro sa produtzione de sos binos issoro, sa binnenna si faghet semper a manu in su mese de cabudanni. A pustis cumentzat sa fase de vinificatzione, chi si faghet cun sas madrighes de su corgiu de s'àghina etotu. S'incubonadura at a sighire pro unu tempus chi andat dae sas deghe a sas binti dies.

In sas bìngias de Santu Teru sas ratzas de sas bides pastinadas dae Ugo sunt de ses tipos, calicuna est autòctona, calicuna, imbetzes, est istràngia. Gosi, s'àghina Nascu, sa Barbera sarda, sa Muristellu, s'àghina Cannonau, sa Sangiovese e sa Syrah arrichint sas coltivatziones de sos Sionis.

Dae su traballu in bìngia e intro de sa cantina naschent ampuddas màstrinas primorosas, binos biològicos chi sunt etichetas importantes e nòdidas in su mundu vitivinìculu. Su binu "Gurè" est unu nieddu produidu dae àghina Syrah; s'"Aberè"est  unu blend de àghina Cannonau, Sangiovese e Muristellu; "S'Antigu" - comente s'Abarè etotu - est unu “Isola dei Nuraghi I.G.T.”; su "Ba.Bo" si faghet pro sa metade cun Barbera sarda e pro s'àtera metade cun Muristellu. Infines, su "Tirrigò" e su "Karinniu" sunt fatos dae Cannonau su primu e dae Nascu su segundu, e su "Fiadora" est unu biancu produidu cun àghina Semidanu e cun Nascu.

Onni eticheta Santu Teru est adata a acumpangiare sos màndigos de sa traditzione sarda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aggiungi un commento