LITEHouse: unu polu tecnològicu chi aunit innovatzioni e sustenibilidadi

Sa Nurra càstiat a s'ambienti
5 Maggio 2021
terra

Terra - Dd'ant lamau LITEHouse (Laboratories of intelligent technologies for environment) e s'agatat in s'Alighera, in s'area industriali de Santu Marcu. Est unu polu tecnològicu po s'edilìzia eco-sustenìbili e est nàsciu po sustèniri is startup e po giai solutzionis "smart" in su campu de sa bio-edìlitzia.

Ma comenti nascit sa domu LiteHouse? E comenti si movit? Sa domu de LiteHouse nascit gràtzias a su finantziamentu de su Ministeru de s'Isvilupu econòmicu. Su contestu est su de is tres protocollus asuba de su cuntratu chi pertocat s'area de Tàtari-s'Alighera-Portu Tùrre. Sendi unu labboratòriu de ideas "smart" po s'ambienti, su LITEHouse si movit feti in su mundu de sa sustenibilidadi. Difatis, est cun custu progetu ca in sa Nurra est cumentzada s'àndala de s'edilìtzia birdi (o "green", si ddu boleus nai a sa moda de is ingresus) e sustenìbili. Sa primu cosa chi est mudada est sa manera de petzai a su fàbbricu. Su fàbbricu, difatis, po is de LITEHouse depit tenni a coru sa calidadi de s'edilìtzia, s'efitzèntzia edilìtzia, sa calidadi ambientali e cussa energetica puru.

Cun sa punna de afortiai su ligòngiu intre su mundu de sa circa e su mundu de is impresas, LITEHouse favoressit s'innovatzioni tecnològica avalorendi is cumpetèntzias autòctonas e amenguendi is costus de gestioni de is aziendas. Non est totu, poita su polu, cun conca e peis in su "Consorzio Industriale Provinciale" de Tàtari, at a èssiri puru un'interfàtzia de importu mannu po pigai finantziamentus natzionalis e europeus.

Cun s'obietivu de èssiri unu logu de riferimentu po totus is impresas chi si olint incarrerai a bia a s'isvilupu sustenìbili e a s'innovatzioni tecnològica, LITEHouse donat po finas vida a una cumbinatzioni de importu intre sa natura e s'hi-tech. Efitzèntzia energetica, sostenibilidadi, respetu po s'ambienti, comfort acùsticu, coerèntzia, integratzioni e circa de produtus capassus de megiorai sa calidadi de sa vida funt is elementus chi faint mòviri su passu a custu progetu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags