Rigassificadori de Portovesme: sa contrariedadi de is ambientalistas

Intregau unu documentu po su Ministru de sa Transitzioni ecològica Cingolani
20 Giugno 2021
terra

Terra - S'est tentu ariseru, cenàbara 18 de su mesi de làmpadas, su sit-in tzerriau de is ambientalistas surcitanus po arremaciai sa contrariedadi insoru a su rigassificadori, un'impiantu pentzau po ddu pòniri in Portovesme.

Su sit-in, chi s'est sboddiau in pratza de su Cramu in Casteddu, est istètiu aprontau de "Sardegna Pulita" e de "Donne ambiente Sardegna" po sutalineai un'opositzioni frima a su rigassificadori nou, un'òpera chi no est sustenìbili e chi iat a depi nàsciri a pagu tretu de su portu e de is àteras atividadis industrialis.

Ma torraus unu pagu agoa po acrarai ita est unu rigassificadori.

Si lamat rigassificadori s'impiantu industriali chi carrat su gas. Sa rigassificatzioni est una de is ùrtimas fasas chi carrant su gas in forma licuida, siat atressu de su mari siat atressu de terra. Duncas, sendu ca s'impiantu de Portovesme s'iat a depi ponni a pagu tretu de su mari e de àteras indùstrias, is duus assòtzius ambientalistas arremàciant sa contrariedadi insoru pretzisendi ca custu rigassificadori est perigulosu meda. Est po custa rexoni chi is ecologistas ant depositau in sa domu casteddaja de sa rapresentàntzia de su Guvernu una lìtera indiritzada a su ministru Roberto Cingolani. Est una lìtera iscrita po sutalineai ca is traballadoris de s'àrea industriali e sa genti de su logu incurrint unu riscu mannu. Difatis, is ambientalistas etotu ant pediu un'atopu pròpiu cun su Ministru de sa Transitzioni ecològica Cingolani. Dd'ant fatu fadendi isciri po primu cosa cummenti s'ant a mòviri in diris chi benint.

Primu de totu ant a dimandai un'ascurtu in sa Commissioni Europea. Agoa at a sighiri un'espostu-denùntzia a sa Procura. Mancu a ddu nai: s'espostu at èssiri fatu contra a s'impiantu de rigassificatzioni.

A pustis de sa decarbonizatzioni - at sutalineau Angelo Cremone, boxi ufitziali de "Sardegna pulita" - si càmbiat unu fòssili cun nd'un'ateru fòssili. Oramai is acòrdius internatzionalis fueddant de àteras fontis energèticas. E sa Sardigna at donau giai meda".

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags