Cun su Casteddu su fùbalu si cojat cun sa sustenibilidadi

S'iscuadra sarda firmat s'acòrdiu “green” cun Legambiente
7 Luglio 2021
terra

TerraCun su Casteddu su fùbalu puru calat in campu po fai sa parti cosa sua in matèria de sustenibilidadi. Ddu fait firmendi un'acòrdiu de importu mannu cun s'assòtziu ambientalista Legambiente.

Po sa beridadi tocat a nai ca su Casteddu at incumentzau primu meda de custu acòrdiu a amparai a s'ambienti. Intre is atzionis de importu fatas de sa sotziedadi ddoi at sa ridutzioni de su consumu de sa pràstiga.

Ma cummenti est arribbau su resurtu de una coperatzioni intre s'iscuadra sarda e s'assòtziu ambientalista? Podeus nai ca sa coperatzioni est istètia decretada de unu protocollu de intesa chi at a durai duus annus.

logo Bideus ita previdit custu protocollu. Su documentu previdit una fibera de atopus chi sa primu iscuadra de fùbalu de Sardigna at a dèpiri fai impari a Legambiente. In prus de custu, su Casteddu at èssiri trisinau in s'organizatzioni de is fainas chi pertocant is batallas istòricas de s'assòtzu ecologista. Un'esèmpiu? Sa netesa de s'arenàrgiu e de se su fundu de su mari, o, ancora, sa rivalorizatzioni de is àreas birdis.

Su focus de custa coperatzioni est sa gherra contra su cambiamentu de su clima. Una gherra chi at èssiri mandada ainnantis cun progetus de educatzioni ambientali chi su Casteddu e Legambiente ant a promòviri impari aintru de is iscolas e cun is giovuneddus.

Non est acabbada innoi, poita su club sardu at a sustènniri puru is fatas chi tenint sa punna de megiorai sa sustenibilidadi ambientali de is istruturas e de is atividadis cosa sua. S'impignu est mòviu puru de “BeAsOne”, su manifestu èticu nou de su Casteddu etotu.

S'iscuadra sarda est su primu club de sèrie A a ai firmau unu protocollu chi amparat e gherrat po s'ambienti. Seus fueddendi de unu protocollu chi castiat a s'isvilupu de sa sustenibilidadi. Unu documentu chi tenit s'obietivu de trisinai a is giòvanus, chi promovit pràtigas sustenìbilis – po fai un'esèmpiu: un'eliminatzioni beni fata de is refudus - e chi favoressit puru modellus de impresa e àteras atividadis chi imbrassant sa filosofia de sa sustenibilidadi.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags