Sustenibilidadi: Casteddu aderit a su programma “Smart city”

In sa tzitadi sarda ddoi ant èssiri 132 colunneddas de ricarica, mentras in s'àrea metropolitana ant èssiri 276
13 Agosto 2021
terra

Terra - Su sìndigu de Casteddu at firmau su documentu de importu chi pertocat a sa mobilidadi sustenìbili. Aici un'agiudu a s'ambienti e a saludi de s'òmini lompit de is aposentus de su Palatzu Tzìvicu de arruga Roma, innoia Paolo Truzzu, primu tzitadinu de Casteddu, impari cun s'Assessora de s'Indùstria de sa Regioni Autònoma de Sardigna Anita Pili, at postu sa firma cosa sua in su documentu de adesioni a su Protocollu d'Intesa istipulau de sa RAS cun s'operadori/gestori de is infrastruturas de ricarica.

S'Amministratzioni de sa primu tzitadi de sa Sardigna s'est impignada a donai s'agiudu cosa sua a su Programma de integratzioni de sa mobilidadi elètrica “Smart City”.

Atressu de su documentu de adesioni, difatis, Casteddu at a donai s'impreu de is àreas a s'operadori/ gestori e dd'at a fai a indonu. Custas àreas ant èssiri netzessàrias po assentai is istatzionis de ricarica dedicadas a is veìculus elètricus a impreu pùblicu.

castedduNo est totu, poita su Comunu s'impignat po finas a assegurai s'agiudu suu po is autorizatzionis a s'assentadura e a sa gestioni de is infrastruturas de ricarica elètrica in su territòriu de Casteddu. In prus s'impignat a privilegiai sa còmpora de veìculus elètricus po su Comunu etotu e a promòviri informatzionis fitianas asuba de s'isvilupu de sa mobilidadi elètrica.

Ancora: su Comunu de Casteddu, impari a sa Regioni Autònoma de Sardigna e a s'operadori/gestori, at a adeguai is Pianus Urbanìsticus sighendi su D.Lgs 257/2016 e at a regulamentai, gestiri e controllai sa frimmada de is veìculus in is logus de ricarica, at a istransiri is blocus e at a regulamentai, gestiri e controllai is puntus de ricarica.

Duncas, po su prus su Comunu de Casteddu s'impignat a pònniri in èssiri dògnia faina chi favoressat s'isvilupu de sa mobilidadi elètrica in Sardigna.

Is colunneddas de ricarica in tzitadi ant èssiri 132 (de sa tipologia Fast- Quick V2G), mentras in s'àera metropolitana nd'ant a ponni 276. Is traballus ant a cumentzai is primus diris de su mesi de cabudanni e ant a dèpiri acabbai intru de duus annus.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags