Sighint is atòbius sardus de su "Festival dello Sviluppo Sostenibile"

Su 6 de su mesi de ledàminis sa presentada de sa "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna 2030" (Istrategia Regionali po s'Isvilupu Sustenìbili)
29 Settembre 2021
terra

Terra - Sighint is atòbius sardus de su "Festival dello Sviluppo Sostenibile". Comenti eus giai sutalineau, in Sardigna ant èssiri unas cantu is manifestadas de importu mannu. Intre custas nd'agataus una chi pertocat pròpiu is istitutzionis.

Su 6 de su mesi de ledàminis chi at a benni, difatis, de is 9.30 a is 13.00 de mengianu, at èssiri presentau su documentu de sa "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna 2030" (Istrategia Regionali po s'Isvilupu Sustenìbili).

Unu documentu de interessu mannu, poita est fatu impari a tremilla e trexentus sugetus pagu prus o mancu. Funt sugetus siat pùbbricus siat privaus e custu fait de sa presentada de custu documentu unu momentu importanti, unu momentu chi pertocat totu su "sistema Regioni".

In prus de totu, bisòngiat po finas a pretzisai ca po podi ponniri manu a sa "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna 2030" (Istrategia Regionali po s'Isvilupu Sustenìbili) est stètiu netzessàriu su contributu donau de su "Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" puru.

Sa "Istrategia" etotu rapresentat su resurtu de unu traballu cumentzau in su mesi de martzu passau e sighiu fintzas a su mesi de làmpadas 2021. In 3 mesis, difatis, dògnia sugetu at pigau parti a is 6 mesas regionalis e de is territòrius e a is 7 labboratòrius chi ant permìtiu de podi agiustai su "Documento preliminare", est a nai su documentu chi sa "Regione Autònoma de Sardigna", cun sa Giunta cosa sua, sua iat giai adotatu in su mesi de nadale de su 2020.

Ma cali est sa punna de sa "Istrategia"? Sa risposta no est aici simpli, poita s'iscopu est rapresentau de trinta-cuatru obbietivus istratègicus; de centu e cuatru lìnias de atzioni e de cincuxentus-setant'unu atzionis. Custas, po èssiri pretzisus pretzisus, ant èssiri feti is primus atzionis de fai. Est cantu si posit lìgiri in su giassu de sa "Regione Autònoma de Sardigna".

S'atòbiu s'at a tenni online e at èssiri obertu a totus. Est netzessàriu, perou, fai un'iscritzioni incrachendi innoi.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags