Sustenibilidadi: unu cursu po fai su tècnicu de su birdi paesagìsticu

Su cursu iForm est a indonu e donat una cualìfica
10 Ottobre 2021
terra

Terra - Tècnicu de su birdi paesagìsticu. Est custa sa cualìfica chi at a donai s'iForm, chi at a aprontau unu cursu de tzertificatzioni de cumpetèntzias chi pertocat pròpiu sa figura de su professionista de su birdi paesagìsticu.

Su cursu tenit sa punna de formai operadoris tècnicus chi siant capassus de progetai logus birdis e sustenibìlis, cunfigurendi òperas architetonicas cumplementaris, limitendi su consumu de àcua e s'impreu de tzimentu. Totu custu sena de pèrdiri in calidadi estetica e tècnica. Duncas, custu professioneri at a depi prefèrriri s'impreu de materialis eco-sustenìbilis e de sistemas de illughentu capassus de ispaciai pagu energia. Sistemas chi funt alimentaus de mitzas rennovàbilis.

Su traballu de su tècnicu de su birdi paesagìsticu, difatis, at èssiri su resurtu de s'isseberu de is printzìpius de salvaguàrdia de sa biodiversidadi e de sa sustenibilidadi.

Su cursu est a indonu e, po ddu frecuentai, chini s'iscririt at a tenni puru un'indennidadi de frecuèntzia. In prus at a podi pigai po finas un'indeddinadi de biàgiu e otèniri s'atestatzioni obligatòria asuba de sa seguràtzia in su traballu.

Su cursu de sa iForm, est a nai de s'agèntzia professionali chi tenit domu in Tàtari in s'istrada 32 de Predda Niedda, at a durai 600 oras. 420 oras ant èssiri de teòria/pràtiga, mentras 180 oras ant èssiri de “Work Based Learning” e previdint atividadis de tirotzìniu puru. Is atividadis de tzirotzìniu s'ant a depi isboddiai in su cumpartu florovivaisticu e in nd'un'istùdiu professionali acapiau a unu “project work”. Innoni s'iscienti at a depi fai 60 oras in totu. Bisòngiat a pretzisai ca custas 60 oras s'ant a podi fai feti in nd'un'istùdiu professionali acapaiau a s'amministratzioni pùblica.

A s'acabbu de su cursu, po diventai tècnicu de su birdi paesagìsticu est prevìdiu un'esàmini de tzertificaztioni de is cumpetènzias a faci de una commisssioni regionali.

Is postus disponibilis funt 15 e s'at a podi intrai agoa de ai superau una seletzioni.

Is dimandas ant a depi èssiri imbiadas intru su 15 de su mesi de ledàminis atressu de su mòdulu de iscritzioni www.iformsrl.it. Po ndi isciri de prus si podit telefonai a su nùmeru: 0796141409.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags