Binos e denominatziones. Su meledu de unu giòvanu sommelier sardu

Cantu podet èssere de giudu a sighire a faeddare de Cannonau de Sardigna?
14 Ottobre 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Cantu podet èssere de giudu a sighire a faeddare de Cannonau de Sardigna? Sa pregonta est a su brinca brinca peri sas retes sotziales interessende chie si siat agatet in su binu una resone de vida o petzi unu tastu pro la cundire mègius. A l’istèrrere est Stèvini Orrù, giòvanu sommelier sardu chi nch’est fertu a Brusaporto, in Lombardia, in ue traballat. E ponende·si custa pregonta (ponende·nos·la a totu cantos semus) nche torrat pro un’iscuta a sa terra sua, rugrende·si·la in cussa artèria famada chi est sa 131 e mirende a sa variedade istremenada de paesàgios de custu «continente piticu». Gasi etotu suspende·nde sas biodiversidades chi bi brotant, finamentas e mescamente in contu de bìngias, su campu suo. «A pagu tretu dae unu filare a s’àteru podent mudare milli fatores ambientales: terrinu, clima, artària, sole. Pro more de custu est capatze chi s’àghina de sa matessi bìngia potzat espressare in su binu caràteres, nuscos, delicadesas e cuntzentratziones diferentes».

Orrù, pro nos agiudare a cumprèndere s’allega, nos proponet una paràula frantzesa bene impreada in campu enològicu e bastante difìtzile a la traduire, ma chi movet dae totus cussas caraterìsticas mentovadas: “terroir”. Duncas, a bisu de Stèvini, sa denominatzione “Origine di Sardegna” tenet unu «handicap dòpiu»: «Unu produtore – narat – est custrintu a impreare una denominatzione generalista chi non faeddat de sìngulu territòriu (francu su Mandrolisai Doc), o puru li tocat a rinuntziare a su nùmene de sa variedade e a su nùmene Sardigna in s’ampulla e in totu su materiale publitzitàriu». Est pro custu chi «sa polìtica devet torrare a bìdere a nou su sistema de sas denominatziones, movende dae sa valorizatzione de sas regiones istòricas». Una cabina de regia, duncas.

E sos bingiateris? Ite est su chi depent fàghere? «Investire pro punnare a sa calidade, pro nde bogare a campu sas diferèntzias e sas isfumaduras chi sos “terroir” diferentes podent ofèrrere. Dare boghe a s’àghina cunditzionende·la su prus pagu possìbile in chentina, ca petzi deasi diamus pòdere pensare de fraigare un’immàgine forte e autèntica de Sardigna vitivinìcula peri su mundu».

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags